กฏหมายลิขสิทธิ์มีเพื่ออะไร

กฏหมายลิขสิทธิ์มีเพื่ออะไร

กฏหมายลิขสิทธิ์มีเพื่อคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและศิลธรรม ซึี่งบุคคลพึงได้รับ

Translate »