กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งดจัดเก็บและจับกุม ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการคาราโอเกะและร้านอาหารที่ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงในพื้นที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ ขอความร่วมมือจากบริษัทจัดเก็บฯ เพื่อกำหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยมีการทบทวนความช่วยเหลือทุกปี ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจากบริษัท จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นอย่างดีตลอดมา

เนื่องจากระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือในปี 2560 สิ้นสุดแล้ว แต่ปัญหาความไม่สงบ ยังคงมีอยู่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ประสานบริษัทจัดเก็บค่ำลิขสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 38 บริษัท เพื่อขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยบริษัทจัดเก็บจำนวน 24 บริษัทแจ้งว่ายินดีให้ความช่วยเหลือ และคง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดดังกล่าวต่อไป ดังนี้ ความช่วยเหลือ (1) งดเว้นการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง และงดเว้นการจับกุมดำเนินคดีแก่ ผู้ประกอบการที่ใช้งานเพลงของทั้ง 24 บริษัท (ตามแนบ) (2) ระยะเวลาความช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว หากสถานการณ์และความเดือดร้อนของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ ทุก บริษัทยินดีที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ผู้ประกอบการที่จะได้รับความช่วยเหลือ 2.1 ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เท่านั้น

Translate »