การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน โดยอาศัยคําสําคัญ (Keyword) ร่วมกับสัญลักษณ์การจําแนกสิทธิบัตรสากล (IPC), Cooperative Patent Classification (CPC) และสัญลักษณ์การจัดจําแนกสิทธิบัตรของ Derwent (DWPI Manual Codes) เป็นตัวกรองหลักสําหรับการค้นหาและจัดกลุ่มข้อมูล (รายละเอียด IPC, CPC, DWPI Manual codes แสดงในภาคผนวก) โดยผู้วิเคราะห์ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรสากล

การวิเคราะห์สิทธิบัตรในระดับสากลเป็นการรวบรวมสิทธิบัตรโดยการใช้คําสําคัญ (KeyWord) และสัญลักษณ์การจําแนกสิทธิบัตรสากล (IPC), Cooperative Patent Classification (CPC) และสัญลักษณ์การจัดจําแนกสิทธิบัตรของ Derwent (DWPI Manual codes) ที่เกี่ยวข้อง กับการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อกเชน แล้วจึงนําสิทธิบัตรที่รวบรวมได้มาจําแนกตามกลุ่มดังนี้

1)การจําแนกกลุ่มตามองค์ประกอบของบล็อกเชน

ก.Consensus Algorithm/Mechanism ประกอบด้วย สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ consensus algorithms ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชน เช่น “Proof of Work”, “Proof of Stake”, “Byzantine Fault Tolerance” เป็นต้น

ข.Cross-Chain/Atomic Swap ประกอบด้วย สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงการเก็บ ข้อมูลแบบบล็อกเชนมากกว่าหนึ่งเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ branched chain, side chain, multi-chain, หรือ Atomic Swap เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล ระหว่างสกุลที่แตกต่างกัน โดยไม่ใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

ค.Identity/Access Management ประกอบด้วย สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การยืนยันตัวตน ผู้ใช้ (user identification, authentication) และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (access permission Control) ในระบบการเก็บข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน

ง. Privacy/Security ประกอบด้วย สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลใน ระบบการเก็บข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความลับด้วย private key หรือ digital signature เป็นต้น เทคนิคการเข้ารหัส (encryption techniques) และการเก็บรักษาข้อมูลความลับในรูปแบบอื่น

จ.Smart Contract ประกอบด้วย สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การทําสัญญาที่ถูกเก็บข้อมูลบน เครือข่ายบล็อกเชน เช่น การทํา smart Contract และระบบเอสโครว์อัตโนมัติ (automated escrow)

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน

Translate »