การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

1. ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอแล้วถ้าปรากฏมีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทน ของผู้ขอทราบ เพื่อให้ทําการแก่ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ผู้ยื่นคําขอจะต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ แจ้งหากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละทิ้งคําขอตามาตรา 27 เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจ ขยายกําหนดเวลาดังกล่าวใหตามเห็นสมควร

2. การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นคําขอต้องมาดําเนินการยื่นขอแก้ไข เพิ่มเติมพร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดทั้งนี้คำขอที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการตรวจสอบเบื้องต้นตามลำดับเสมือนการยื่นคำขอใหม่

3. ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะดําเนินการพิจารณา วินิจฉัยความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และรายละเอียดในคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรคําร้อง หรือคำขออื่นๆ จาก ข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เป็นสําคัญ โดยผู้ยื่นคำขอต้องนําเอกสารคําขอฯมายังกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาภายใน 15 วัน นันแต่วันที่ได้รับเลขที่คําขอ และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคําขอ ที่ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะดำเนินการตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการ ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคําร้องหรือคําขออื่นๆผ่านอินเทอร์เน็ต

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

Translate »