การตรวจสอบเบื่องต้นการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบเบื่องต้นการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเห็นว่าไม่ถูกต้องด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1. ความถูกต้องของรายละเอียดในแบบพิมพ์คําขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรสถานที่ติดต่อได้ในประเทศไทยชื่อผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์สถานที่ติดต่อได้ในประเทศไทยชื่อตัวแทนสิทธิบัตรสถานที่ติดต่อได้ในประเทศไทยหากไมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบจะมีคําสังให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและยื่นคําขอแก้ไขภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด

2. ข้อถือสิทธิคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะให้ระบุข้อถือสิทธิได้เพียงข้อเดียวโดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้อง ระบุขอบเขตของสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองให ้ชัดเจนและให้สอดคล้องกับภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้แสดงไว้ในคําขอรับสิทธิบัตร

3. ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์การแสดงภาพของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอความรับคุ้มครองนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึง ขอบเขตของความคุ้มครองที่จะได้รับในรูปร่างลักษณะหรือลวดลายหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์นั้นโดยภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนทุกด้านและถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบเพื่อใช้สําหรับเป็นแบบในการผลิตในทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้ สามารถแสดงได้ 2 แบบคือรูป เขียนหรือภาพถ่าย

3.1. รูปเขียนจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดของแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกอย่างชัดเจนต้องแสดงรูปด้านให้ครบทุกด้าน และรูปทัศนี ยภาพ (3มิติ) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ

3.2. ภาพถ่ายจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียดของแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนต้องแสดงรูปด้านให้ครบทุกด้านและรูปทัศนียภาพ (3มิติ) พื้นหลังของแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นพื้นเรียบและต้องแสดงเป็นภาพขาวดำเว้นแตกรณีที่แบบ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบของสีภาพแบบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงเป็นภาพสี

4. พิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรนั้นเป็นแบบผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้หรือไม่

5. ในการพิจารณาผู้ตรวจสอบอาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยคำหรือทําคําชีแจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเท่าที่จําเป็นเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได้

6. ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นมีสาระที่จะต้องตรวจสอบตามกฎหมายคือ

6.1 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 เป็นการตรวจสอบในเรื่องสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร

6.2 มาตรา 58 เป็นการตรวจสอบในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได่ ้

6.3 มาตรา59 กบกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 พร้อมแก้ไข เพิ่มเติมโดย นำข้อ 2 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ข้อ 4 วรรคหนึ่งข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ว่าด้วยการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้โดยอนุโลมและข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 22 เป็นการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องของการจดเตรียมคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแบบพิมพ์คําขอข้อถือสิทธิรูปเขียนภาพถ่ายและเอกสารประกอบคําขอ

6.4 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 19 เป็นการตรวจเรื่องการขอสิทธิวันยื่นคําขอ

6.5 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 22 เป็นการตรวจเรื่องการรักษาไว้เป็นความลับ

6.6 มาตรา60 ทวิเป็นการตรวจเรื่องการขอสิทธิวันยื่นคําขอในต่างประเทศเป็นวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

6.7 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องค่าธรรมเนียม

6.8 การพิจารณาวันยื่นคำขอ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

7. ผลการตรวจสอบเบื่องต้น

7.1 กรณีที่เอกสารและภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ชําระประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 วรรค 2

7.2 กรณีที่เอกสารและภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ยื่นแก้ไขตามมาตรา 59

Translate »