การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การพิจารณาความใหม่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. โดยพิจารณาจากคำขอที่ประกาศโฆษณาครบ 90 วันและไม่มีการคัดค้าน

2. ในกรณีมีการคัดค้านให้ถือว่าผลของคำวินิฉัยยกคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได่ ้มีการอทธรณ์ตามระยะเวลาที่กฏหมายกําหนดจึงถือว่าผลคำวินิจฉัยนั้นสิ้นสุด (ไม่ต้องพิจารณาต่อไป  )

3.การพิจารณารับจดทะเบียนจะพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่ขอรับความคุ้มครองตามข้อถือสิทธิรูปร่างลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะรับจดทะเบียน ได้ต้องมีสาระที่ต้องตรวจสอบตามกฏหมายคือ

3.1 มาตรา 16 เป็นการตรวจสอบเรื่องสิทธิซึ่งบุคคลที่ได้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิรับสิทธิบัตร

3.2 มาตรา 56 เป็นการตรวจสอบเรื่องการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางอตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม

3.3 มาตรา 57 เป็นการตรวจสอบเรื่องความใหม่

3.4 มาตรา 60 เป็นการตรวจเรื่องคําขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

4.การพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สิทธิบัตรพ.ศ. 2522 ข้อ 11 ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับสทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรา 56 หรือไม่โดยพิจารณาว่ามีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยสาระสำคญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดสารบบไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือไม่สารบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จดไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบนี้ ในทางสากลจะจดระบบโดยการจำแนกประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้เป็นจําพวกที่เรียกกันว่า Locarno Design Classification ซึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยจําแนกแบบผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์สากลเช่นกันโดยจัดเก็บข้อมลแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดเผยในประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นับแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบัน ในปัจจุบันสามารถตรวจค้นในรูปสิ่งตีพิมพ์และสามารถเข้าสืบค้นงานที่ปรากฏอยูแล้วจากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์เป็นเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อพิจารณาความใหมาของคำขอที่ยื่น

5.การตรวจสอบสาระสําคัญการออกแบบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาสาระสําคัญของภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่แล้วโดยผ้ตรวจสอบต้องดําเนินการตรวจค้นภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแบบผลิตภัณฑ์จําพวกเดียวนั้นแล้วนําภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง ลักษณะใกล์เคียงกันมาพิจารณาเปรียบเทียบ

5.1 หากพบว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไม่มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่ แล้วผู้ตรวจสอบจะทำรายงานเสนอรับจดทะเบียนตามมาตรา 56 และออกหนังสือแจ้งชําระค่ารับจดทะเบียนสิทธิบัตร

5.2 หากพบว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรมีลกษณะคล้ายหรือเหมือนกับภาพแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบจะทำรายงานเสนอยกคำขอตามมาตรา  57 และออกหนังสือแจ้งผ้ขอรับสิทธิบัตร

– หากผ้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของเจ้าหน้าที่สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งพร้อมเงินค่าธรรมเนียมและพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

Translate »