การพิจารณาคำอ่านและคำแปลการจดเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาคำอ่านและคำแปลการจดเครื่องหมายการค้า

กรณีเครื่องหมายประกอบด้วยคำหรือข้อความภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาลาติน ภาษาอาหรับ ภาษา รัสเซีย และภาษาประเทศอาเซียน (9 ภาษา) รวม 20 ภาษา

ให้ระบุคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่ข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นมิใช่กรณีที่จะจัดทำคำแปลได้ กรณีภาษาจีน ให้ระบุคำอ่านและคำแปลเป็นจีนกลางและจีนแต้จิ๋ว

แนวทางการพิจารณา 1) กรณีไม่ได้ระบุคำอ่านและคำแปล

(1) ให้มีคำสั่งให้ระบุคำอ่านและคำแปลให้ถูกต้องทุกกรณี

(2) กรณีไม่ได้ระบุคำอ่านแปล และเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้มีคำสั่งให้อ่านแปล และ มีคำสั่งมาตรา 7 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี

(3) กรณีไม่ได้ระบุคำอ่านแปลและเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะให้มีคำสั่งให้อ่านแปล

2) กรณีระบุคำอ่านแปลไม่ถูกต้อง

(1) หากพิจารณาเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้มีคำสั่งให้ผู้ขออ่านแปล มาใหม่ เช่น คำว่า “BOY” ผู้ขอระบุว่า “แปลไม่ได้” หรือระบุคำแปลว่า “เด็กผู้หญิง” ซึ่งเป็นการระบุคำแปล ที่ไม่ถูกต้อง ให้มีค าสั่งให้ผู้ขออ่านแปลมาใหม่ เป็นต้น

(2) กรณีระบุคำอ่านแปลไม่ถูกต้องและเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้มีคำสั่งตามมาตรา 7 โดยไม่ต้องมีคำสั่งให้อ่านแปล

(3) กรณีระบุคำอ่านแปลไม่ถูกต้องและภาคส่วนนั้นเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่ไม่ใช่ สาระคำคัญ ให้มีคำสั่งให้อ่านแปล และมีคำสั่งตามมาตรา 17

3) ทั้งนี้ ให้ผู้ขอส่งเอกสารยืนยันการอ่านแปลจากพจนานุกรมที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป หรือ ใช้สถาบันแปลภาษาที่มีความน่าเชื่อถือรับรองคำอ่านแปลเป็นเอกสารอ้างอิง

Translate »