การพิจารณารูปเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การพิจารณารูปเครื่องหมายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1) รูปเครื่องหมายการค้าที่แสดงในคำขอจดทะเบียนจะต้องมีความชัดเจนสามารถมองเห็น รายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏในเครื่องหมาย โดยในคำขอจดทะเบียนให้แสดงรูปเครื่องหมายการค้าขนาด ไม่เกิน 5×5 เซนติเมตร กรณีรูปเกิน 5×5 เซนติเมตร ให้คิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินเพิ่มเซนติเมตรละ 200 บาท โดยคำนวณจากด้านกว้างและด้านยาว

2) กรณีกลุ่มของสี ให้ผู้ขอจดทะเบียนบรรยายด้วยว่าเครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วยสีใด และ แต่ละสีจัดวางอยู่ในลักษณะใด

3) กรณีรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ต้องแสดงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (หมายถึง เครื่องหมายที่ แสดงด้านกว้าง ด้านยาว ด้านลึก หรือสามมิติ) อันเป็นสาระสำคัญทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะบรรยาย รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นด้วยก็ได้

4) กรณีเครื่องหมายเสียงหรือประกอบด้วยเสียง ให้ผู้ขอบรรยายเสียงนั้นอย่างชัดเจน (เสียงคน ร้องเพลง เสียงสัตว์ค าราม เสียงเพลง/ดนตรี เสียงอื่น ๆ) และส่งสิ่งบันทึกเสียงที่ขอจดทะเบียนที่มีความ ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะส่งโน้ตดนตรี กราฟเสียง หรือสิ่งอื่นที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเครื่องหมาย นั้นด้วยก็ได้ แนวทางการพิจารณา

1) กรณีรูปเครื่องหมายการค้าที่แสดงในคำขอไม่ชัดเจนให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ส่งรูปใหม่ โดยต้อง ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเดิม ซึ่งผู้ขอจะยื่นชี้แจงว่าชัดเจนแล้วไม่ได้ หากผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็น ด้วยสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้

2) กรณีเห็นว่ารูปเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะสองเครื่องหมาย ให้นายทะเบียนมี หนังสือแจ้ง (ตค. 9 ข้อ 10) ให้ผู้ขอชี้แจงหรือส่งหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องหมายในลักษณะ ตามที่ขอจดทะเบียน หรือให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอแก้ไขรูปเครื่องหมายให้เหลือเพียงเครื่องหมายเดียว ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนแจ้งด้วยว่า หากไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ยื่นขอจดทะเบียน อาจเป็น เหตุให้มีการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 63

3) กรณีที่รูปเครื่องหมายการค้ามีภาคส่วน ® หรือสัญลักษณ์อย่างอื่นในลักษณะเดียวกันปรากฏใน เครื่องหมายการค้า หากไม่ใช่ส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ขอแก้ไข รูปเครื่องหมายการค้าใหม่ โดยให้ตัดส่วนดังกล่าวออก ทั้งนี้ตามมาตรา 15 (1) 4) กลุ่มของสี

(1) ลำดับแรกพิจารณาก่อนว่า เครื่องหมายมีลักษณะเป็นกลุ่มของสีหรือไม่ หากไม่มีลักษณะเป็น กลุ่มของสี ให้ออก ตค. 9 ข้อ 10 แจ้งผู้ขอว่าไม่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี หากผู้ขอไม่ชี้แจงให้พิจารณาใน ลักษณะเครื่องหมายทั่วไป

(2) กรณีเป็นกลุ่มของสี หรือผู้ขอชี้แจงว่าเป็นเครื่องหมายกลุ่มของสี ให้พิจารณาต่อว่ามีลักษณะ บ่งเฉพาะหรือไม่ โดยใช้มาตรา 7 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี 5) รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

(1) ลำดับแรกพิจารณาก่อนว่า เครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือไม่ หาก ไม่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุให้ออก ตค. 9 ข้อ 10 แจ้งผู้ขอว่าไม่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือ รูปทรงของวัตถุ หากผู้ขอไม่ชี้แจงให้พิจารณาในลักษณะเครื่องหมายทั่วไป

(2) กรณีเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือผู้ขอชี้แจงว่าเป็นเครื่องหมายรูปร่างหรือรูปทรงของ วัตถุ ให้พิจารณาต่อว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยใช้มาตรา 7 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี

(3) หากผู้ขอขอตัดรูปให้เหลือด้านเดียว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ เดิมของผู้ขอ และให้พิจารณาต่อว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยใช้มาตรา 7 หรือมาตรา 17 แล้วแต่กรณี

6) กรณีเครื่องหมายเสียง

(1) กรณีไม่ระบุคำบรรยายเสียง สั่งให้ผู้ขอแก้ไขโดยให้ระบุคำบรรยายเสียง โดยใช้แบบ ก.06 แก้ไข

(2) กรณีผู้ขอไม่ส่งสิ่งบันทึกเสียง ให้ผู้ขอส่งสิ่งบันทึกเสียงโดยใช้แบบ ก.20 เป็นหนังสือน าส่ง

7) กรณีรูปเกิน 5×5 เซนติเมตร (1) ยื่นคำขอด้วยตนเอง ให้คิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินเพิ่ม เซนติเมตรละ 200 บาท โดยคำนวณ จากด้านกว้างและด้านยาว

(2) ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Filing ให้ถือตามค่าธรรมเนียมที่ปรากฏในระบบ

Translate »