หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศ (PCT) ยังคงมีผลในประเทศไทย

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ซึ่งมีสาระสําคัญ เป็นการกําหนดให้ผู้ยื่นคำขอรับความคุ้มครองการการประดิษฐ์ที่มีสัญชาติหรือภูมิลำเนาของประเทศภาคีแห่งสนธิสัญญาสามารถ ยื่นคําขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียวเพื่อขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศต่างๆที่เป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาได้อันเป็น การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคๆขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์

ในการนี้เมื่อผู้ขอซึ่งได้ยื่นคําขอระหว่างประเทศในประเทศภาคแห่งสนธิสัญญาไว้แล้วหากประสงค์จะรับความคุ้มครองในประเทศไทยให้ยื่นคําขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทยภายในระยะเวลา  30 เดือนนับแต่วันยื่นคําขอครั้งแรก หากผู้ขอมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลากําหนดให้ถือว่าคำขอระหว่างประเทศนั้นสิ้นผลในประเทศไทย

ผู้ขออาจยื่นคําร้องเพื่อขอฟื้นสิทธิให้คําขอระหว่างประเทศยังคงมีผลในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน ระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่เหตุที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดได้สิ้นสุดลงหรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วันยื่นคําขอครั้งแรกแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงก่อน

Translate »