การมอบอํานาจขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การมอบอํานาจขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1 ในกรณีผ้ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอํานาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทำการแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นได้กระทําในต่างประเทศหนังสือมอบอํานาจต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มอบอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลดังกล่าวหรือมีคํารับรองของบคคลซึ่ง กฎหมายของประเทศนั้นให้มีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ

๒) ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจนั้นได้กระทําในประเทศไทยต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรอง ถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอำนาจผ้นั้นได้ได้เข้ามาในประเทศไทยจริง

๒.๒ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบตรซึ่งมึถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประสงจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนจะมอบ อํานาจให้แก่ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทำการแทนได้เท่านั้น

๒.๓ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจหรือคํารับรองตามข้อ 1)

จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ยื่นหนังสือดังกล่าว จดให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคําร้องรองของผู้แปลและผู้รับมอบอํานาจว่าเป็นคําแปลภาษาไทยที่ถูกต้องตรงกับหนงสือมอบอํานาจหรือคํารับรองนั้นและยื่นคําแปลดังกล่าวพร้อมกับหนังสือมอบอํานาจหรือคํารับรองแล้วแต่กรณี

การมอบอํานาจขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การมอบอํานาจขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

Translate »