การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบพร้อมชําระค่าธรรมเนียมคําขอใหมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบัตรออกแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมเอกสารแนบต่างๆ

การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยืนคำขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

Translate »