การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบัตรออกแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่/หรือยื่นแก้ไข เพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรเองต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด (ตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่) โดยเสียค่าธรรมเนียมจํานวน 50บาทต่อ 1 คําขอ

– ทั้งนี้ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งหากดำเนินการไม่ทันให้ทําหนังสือขอผ่อนถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหากพ้นกําหนดระยะเวลาถือว่าผู้ขอละทิ้งตามมาตรา 27

Translate »