การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ที่เป็นระบบอํานวยความสะดวกในการยื่นจะสิทธิบัตรในกลุ่ม ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมสนธิสัญญาความร่วมมือทางสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ซึ่งระบบ PCT นี้มีประโยชน์สําหรับผู้ยืนขอที่ต้องการความคุ้มครองในหลายประเทศ (กรม ทรัพย์สินทางปัญญา, 2016) อย่างไรก็ตามการดําเนินการยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT นี้ยังต้อง ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก เพราะเป็นการขอรับความคุ้มครองในหลายประเทศทั่วโลก ผู้ยื่นขอรับ สิทธิบัตรจึงต้องมั่นใจว่าการประดิษฐ์ที่จะยืนของรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT นั้นจะต้องสามารถ สร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างคุ้มค่าก่อนการยื่นจด

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

การยื่นจดสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

Translate »