การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ

การออกหนังสือสำคัญกองสิทธิบัตรออกแบบ

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นชําระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียนสิทธิบัตรคำขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองสิทธิบัตรออกแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

– หากผ้ขอรับสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมและยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดภายใน 60 วันถือวาละทิ้งคำขอตามมาตรา 33

Translate »