การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิบัตรหลังรับจดทะเบียน (กรณีแก้ไขเอง) คือ เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลที่อยู่ของผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับสิทธิบัตร

– ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนกลุ่มสารบบหนังสือสำคัญฯจะออกหนังสือแจ้งถึงผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมโดยนำมา ส่งที่กลุ่มสารบบหนังสือสำคัญฯ

2. ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นแบบคำขอ ณ งานบริการและตรวจรับคำขอจดทะเบียนชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีภูมิลำเนาพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 50 บาท

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

Translate »