การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์จากบล็อกเชน ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีสกุลเงินดิจิทัลใหม่ออกมาให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการแลก เปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ส่วนใหญ่ดําเนินการด้วยระบบบล็อกเชนทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น บิตคอย น์ สกุลเงินดิจิทัลแรกที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ที่มีต้นกําเนิดมาจากการตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” โดยผู้เขียนที่ใช้ชื่อว่า Satoshi Nakamoto ในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2557) ซึ่งการตีพิมพ์ฉบับดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงการแก้ปัญหา การใช้เงินดิจิทัลซ้า (double-spending problem) ด้วยการให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ช่วยกันบันทึกข้อมูลและตรวจสอบบนเครือข่าย Peer-to-Peer โดยเครือข่ายนี้บันทึกรายการ เดินบัญชีด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบแฮช (hashing) เพื่อสร้างระบบการเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้หากไม่มีการยืนยันแบบ Proof-of-Work และด้วยระบบการเก็บข้อมูลรายการ เดินบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่าย ทําให้ยากต่อการเจาะเข้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย (Nakamoto, 2008)

แต่อย่างไรก็ตามความสามารถของเทคโนโลยีบล็อกเชนก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการใช้อํานวย ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล แต่เทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงนี้สามารถนําไป ประยุกต์ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นประโยชน์ของการ เก็บข้อมูลบนระบบ

Crกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »