ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์
รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ข้อมูลบนระบบบล็อกเชนจากการศึกษาฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ทําให้ผู้ศึกษาเห็นถึงการให้ ความสําคัญในการศึกษา วิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์ในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชนนีของหน่วย งานจากทั่วโลก ซึ่งข้อมูลสิทธิบัตรนี้เป็นการเน้นย้าถึงศักยภาพของการประดิษฐ์ ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ จะเห็นได้จากในรายงานฉบับนี้ว่าหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ได้นําออกมาใช้จริงแล้วนั้น ส่วนใหญ่มีการขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เพื่อเป็นการปกป้องในการประดิษฐ์และลดความเสี่ยงในการถูกลอกเลียนแบบและเสียส่วน แบ่งทางการตลาดเพื่อการประดิษฐ์นั้นออกสู่ตลาดแล้ว นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลสิทธิบัตรยัง สามารถให้ผู้ศึกษาเข้าใจกลยุทธ์ของผู้นําด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มความ สนใจในเทคโนโลยีหรือตลาดที่สําคัญ ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของผู้ศึกษาได้ แม้ว่าสิทธิ บัตรกลุ่มเทคโนโลยีนี้จะเป็นการพัฒนากระบวนการ หรือขั้นตอนการทํางานของระบบบล็อกเชน เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เริ่มมีการนําไปปรับใช้กับหลาย ๆ อุตสาหกรรมแล้ว เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติ กส์และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น
แม้ภาพรวมด้านสิทธิบัตรด้านบล็อกเชนในประเทศไทยนั้นจะไม่ได้ปรากฏข้อมูลใดที่โดด เด่นหรือแสดงแนวโน้มพิเศษแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ก็มีความสนใจจากหลายภาคส่วนใน การนําเทคโนโลยีนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางที่ดีของภาคธุรกิจไทย ที่มีการปรับตัวนําเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างเช่นบล็อกเชนมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนจากการนํา เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาปรับใช้ แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ควรมองข้ามเทคโนโลยีเกิดใหม่นี้ ที่อาจมี ศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพของหลาย ๆ อุตสาหกรรมในอนาคต

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »