คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม

คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม

คําจํากัดความ วงจรรวม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่ทําหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์อันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สามารถ กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วยและส่วนเชื่อมต่อที่เชื่อมชิ้นส่วนเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเข้า ด้วยกันซึ่งได้จัดวางเป็นชั้นในลักษณะที่ผสานรวมกันอยู่บนหรือในวัตถุกึ่งตัวนำชิ้นเดียวกัน

แบบผังภูมิหมายความว่า แบบแผนผังหรือภาพที่ทําขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็น วงจรรวม

หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

การหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์โดยการขายให้ เช่าหรือโดยการกระทําอื่นใดเพื่อให้ ได้มาซึ่งคำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดและให้หมายความรวมถึงการนําเสนอเพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้วย

ผู้ทรงสิทธิ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนด้วย

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้รับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มารับบริการจาก หน่วยงานของรัฐ

คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม

คําจํากัดความแบบผังภูมิของวงจรรวม

Translate »