การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

ในกรณียื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะ ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และรายละเอยดในคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรคํารองหรือคํา ขออื่นๆ จากข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในระบบ e-patent filing เป็นสําคัญโดยผู้ยื่นคําขอต้องนําเอกสารคําขอฯมายังกรม  ทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน นันแต่วันที่ได้รับเลขที่คำขอและวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรซึ่งการตรวจสอบคํา ขอที่ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะดำเนินการตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสําหรับการยื่น คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคำร้องหรือคําขออื่นๆผ่านอินเทอร์เนต

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

การดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

Translate »