จดลิขสิทธิ์

จดลิขสิทธิ์

จดลิขสิทธิ์

งานแบบไหนที่เข้าข่ายต้องจดลิขสิทธิ์

1.       งานที่เราแสดงออกถึงความคิด

2.       งานที่เราริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง

3.       งานที่เราทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจในการสร้างสรรค์

4.       งานที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง

5.       งานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

สิ่งที่ยื่นแจ้งจดลิขสิทธิ์ได้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ดังนี้

–          งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ)

–          งานนาฏกรรม  (ท่ารำ  ท่านเต้น  ฯลฯ)

–          งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  สถาปัตยกรรม  ภาพถ่าย  ภาพประกอบ  แผนที่  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)

–          งานดนตรีกรรม  (คำร้องที่แต่งเพื่อประกอบทำนอง  ทำนองและคำร้อง  ฯลฯ)

–          งานโสตทัศนวัสดุ  (ดีวีดี)

–          ภาพยนตร์  (ดีวีดี)

–          สิ่งบันทึกเสียง  (ซีดี)

–          งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  (รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์)  (ดีวีดี)

–          งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ

สิ่งที่ยื่นแจ้งจดลิขสิทธิ์ไม่ได้

1.       ความคิด  ขั้นตอน  กรรมวิธี  ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

2.       ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร

3.       รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

4.       ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  คำชี้แจง  และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง  ทบวง  กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น

5.       คำพิพากษา  คำสั่ง  คำวินิจฉัย  และรายงานทางราชการ

6.       คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามข้อ  2-5  ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น

วิธีดำเนินการแจ้งจดลิขสิทธิ์

1.       การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่างๆ

(1)     ชื่อเจ้าของสิทธิ์  ให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2)     ชื่อตัวแทน  กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ระบุถึงขอบเขตอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งให้ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ

(3)    สถานที่ติดต่อในประเทศไทย  ให้ระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเจ้าของสิทธิ์หรือตัวแทน เพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานไม่ครบถ้วน

(4)    ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง  ให้ระบุชื่อ  สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล ที่อยู่ผู้สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

(5)    ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วมหรือนามแฝง  ให้ระบุชื่อ  สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล ที่อยู่ผู้สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1คน ให้ระบุในช่องนี้ กรณีผู้สร้างสรรค์ร่วมเป็นนิติบุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมเสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

(6)    ชื่อผลงาน   ให้ระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการระบุในหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล

(7)    ประเภทผลงาน   ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงค์จะยื่นแจ้งข้อมูลพร้อมระบุผลงานที่ยื่นประกอบคำขอ เช่น หนังสือ 1 เล่ม  หรือแผ่นซีดี 1แผ่น ฯลฯ เป็นต้น

(8)     ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด  เช่น  เป็นผู้สร้างสรรค์  ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้าง  นายจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์  ฯลฯ  เป็นต้น

(9)    ลักษณะการสร้างสรรค์  ให้ระบุว่า  เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด  สร้างสรรค์บางส่วน  โดยระบุว่ามีส่วนใดบ้าง  หรือเป็นกรณีอื่นๆ เช่น  เป็นผู้รวบรวมผลงาน หรือผู้ดัดแปลงผลงาน  ฯลฯ

(10)  สถานที่สร้างสรรค์  ให้ระบุว่า  การสร้างสรรค์ผลงานกระทำในประเทศใด

(11)  ปีที่สร้างสรรค์  ให้ระบุปีที่ทำการสร้างสรรค์ผลงาน

(12)  การโฆษณา   ให้ระบุ  วัน  เดือน  ปี และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก โดยการทำสำเนางานออกจำหน่ายโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์และสำเนางานมีจำนวนมากพอสมควร  กรณียังไม่มีการโฆษณางานให้ระบุโดยทำเครื่องหมายในช่องยังไม่ได้โฆษณา

(13)  การแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ  ให้ระบุว่าเคยแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศหรือไม่  โดยให้ทำเครื่องหมายลงในช่องการแจ้งหรือจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี)

(14)  การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/ โอนลิขสิทธิ์  ให้ระบุเครื่องหมายลงในช่องว่าเคยอนุญาต/โอนลิขสิทธิ์หรือไม่ เช่น หากไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เคยอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  ให้ระบุว่าอนุญาตให้ใช้หรือโอนลิขสิทธิ์แก่ใคร  เมื่อใด  เป็นการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยให้สิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/โอนลิขสิทธ์เท่าใด

(15)   การเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์  ให้ระบุว่าอนุญาตให้คนอื่นตรวจดูเอกสารในแฟ้มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และผลงานหรือไม่

(16)  การลงนามในคำขอให้เจ้าของลิขสิทธ์หรือเป็นตัวแทนผู้ลงนาม

2.       ใบต่อท้ายคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  ในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกในคำขอ (ลข.01)  มีจำนวนมาก และผู้ขอไม่อาจกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนในแต่ละข้อ เช่น ในกรณีที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์  ตัวแทน  ผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1คน  ผู้ขอสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ในใบต่อท้ายฯ  ผู้ลงนามในใบต่อท้าย  คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน

3.       แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ  ให้ระบุวิธีการและขั้นตอนในสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน

4.       หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์  ให้ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์  ที่อยู่  ทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)  ประเภทของงานลิขสิทธื  ชื่อผลงาน  และระบุวันที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผู้ลงนามในหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ เท่านั้น

ทางเรามีบริการรับจดลิขสิทธิ์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-0676078 หนุ่ม

business_noom@hotmail.com

copyri.com@gmail.com

line        chokdeeonline

facebook.com/copy8

 

Translate »