จำพวกเครื่องหมายการค้า37

จำพวกเครื่องหมายการค้า37

กวาดถนน
ก่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและผลิตกระดาษ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและติดตั้งอาคารของโรงงานผลิตน้ำมันและแก๊ส
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโกดังสินค้า
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานีเรดาห์
ก่อสร้างเขื่อน
ก่อสร้างคลังสินค้า
ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
ก่อสร้างงานโยธา
ก่อสร้างไซโล
ก่อสร้างเตาเผาในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถังน้ำมันใต้ดิน
ก่อสร้างท่อขนส่ง
ก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง
ก่อสร้างทางขึ้นลงของเครื่องบิน
ก่อสร้างทางคมนาคมใต้ดิน
ก่อสร้างทางด่วน
ก่อสร้างทางรถไฟ
ก่อสร้างทางรถไฟใต้ดิน
ก่อสร้างท่าเรือ
ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
ก่อสร้างที่จอดรถภายในอาคาร
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน
ก่อสร้างบ้านและอาคาร
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ก่อสร้างระบบป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบท่อน้ำเสีย
ก่อสร้างโรงพยาบาล
ก่อสร้างและซ่อมแซมโกดังสินค้า
ก่อสร้างศูนย์การค้า
ก่อสร้างศูนย์วิจัย
ก่อสร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่จอดยานพาหนะ
ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
ก่อสร้างสถานีพลังงานนิวเคลียร์
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร
ก่ออิฐบล็อค
กำจัดเชื้อรา
กำจัดปลวก
กำจัดมด
กำจัดสัตว์รบกวนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
กำจัดหนูและแมลงที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองการต่อสู้
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองฝึกสอนการผจญเพลิง
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะชนิดใช้ราง
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางน้ำ
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางบก
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานพาหนะทางอากาศ
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองยานอวกาศ
แก้ไข  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจำลองเรดาร์
แก้ไข ปะ ชุน เสื้อผ้า
แก้ไขและตกแต่งเสื้อผ้า
ขจัดความชื้นในอาคาร
ขัดเงายานพาหนะ
ขัดพื้น
ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ
ขุดเจาะบ่อบาดาล
ขุดพื้นผิวหน้าถนน
ขุดลอกคูคลอง
ควบคุมการก่อสร้าง
ควบคุมการก่อสร้างทางด่วน
ควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดิน
ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดของเสีย
ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ควบคุมดูแล และอำนวยการก่อสร้างสนามกอล์ฟ
เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน
เคลือบขัดสียานพาหนะ
เคลือบสีรถยนต์
ฆ่าเชื้อโรคเครื่องโทรศัพท์
ฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์
ฆ่าเชื้อโรคในอาคาร
ฆ่าเชื้อโรคในอาคารและท่อน้ำทิ้ง
งานช่างไม้
งานเทพื้นอาคาร
งานประปา
งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
งานปูน
งานไฟฟ้า
งานวางท่อ
จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
จัดการควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคาร
จัดการควบคุมดูแลการซ่อมแซมโรงงานอุตสาหกรรม
จัดการควบคุมดูแลการซ่อมแซมอาคาร
จัดการควบคุมดูแลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
จัดการควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัย
จัดสรรที่ดิน
จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม
จัดสรรที่ดินเพื่อสถานที่อยู่อาศัย
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอาคารโดยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
จัดหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์
จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
จัดหาพนักงานทำความสะอาด
จัดหาวัสดุปูพื้น
เจาะปล่องเพื่อเป็นทางขึ้นลงบ่อน้ำ
ฉาบปูน
ฉาบผนังอาคาร
ซ่อม ประกอบ เคาะ พ่นสียานพาหนะ
ซ่อม ปะและหล่อดอกยาง
ซ่อมกรอบกระจก
ซ่อมกรอบรูป
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
ซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์
ซ่อมเครื่องเล่นเกม
ซ่อมเครื่องเล่นวีดีโอเกม
ซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัดเชิงกล
ซ่อมเครื่องวิทยุและเครื่องโทรทัศน์
ซ่อมเครื่องอัดอากาศ
ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงอาคาร
ซ่อมแซม บำรุงรักษาและตรวจสภาพยานยนต์ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดกระจก
ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถจักรยานยนตร์
ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์
ซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำความสะอาดอาคาร
ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องฉายภาพยนตร์
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องรีดนมวัว
ซ่อมแซมกระจกรถยนต์
ซ่อมแซมกล้องถ่ายรูป
ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ซ่อมแซมเครื่องฉายภาพ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน
ซ่อมแซมเครื่องซักผ้า
ซ่อมแซมเครื่องดนตรี
ซ่อมแซมเครื่องทำความร้อน
ซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์
ซ่อมแซมเครื่องประดับ
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ซ่อมแซมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ซ่อมแซมเครื่องผลิตไอน้ำ
ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
ซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์
ซ่อมแซมเครื่องเล่นวิดีโอ
ซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส
ซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์
ซ่อมแซมเครื่องสูบ(ระบุ)
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
ซ่อมแซมเครื่องเสียง
ซ่อมแซมเครื่องหนัง
ซ่อมแซมงานศิลปกรรม
ซ่อมแซมป้ายสัญญาณจราจร
ซ่อมแซมยางล้อยานพาหนะ
ซ่อมแซมยานพาหนะทางบก
ซ่อมแซมร่ม
ซ่อมแซมรองเท้า
ซ่อมแซมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
ซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ซ่อมแซมและดูแลรักษายานพาหนะ
ซอมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงเลื่อยจักร
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองการควบคุมเรือเดินทะเล
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองการต่อสู้
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองเครือข่ายไฟฟ้า
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองฝึกสอนการผจญเพลิง
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะชนิดใช้ราง
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางน้ำ
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางบก
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะทางอากาศ
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองยานพาหนะอวกาศ
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองระบบการควบคุมเรือเดินทะเล
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองเรดาร์
ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจำลองโรงพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรขนาดใหญ่
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องติดตั้งก๊าซขนาดใหญ่
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำมัน
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางด่วน
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ซ่อมปะและหล่อดอกยาง
ซัก อบ รีด
ซักผ้าโดยวิธีหยอดเหรียญ
ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม
ดัดแปลงอาคาร
ดูดฝุ่นในรถยนต์
ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ดูแลความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม
เดินท่อประปาอาคาร
ตรวจสภาพ บำรุงรักษา และซ่อมแซมยานพาหนะ
ตรวจสภาพยานพาหนะก่อนซ่อมแซม
ตรวจสอบเพื่อการซ่อมแซมท่อส่ง(ระบุ)
ตรวจสอบเพื่อการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมัน
ตอกเสาเข็ม
ต่อเติมอาคาร
ต่อเรือ
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อยานพาหนะ
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนเงิน
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องแลระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกอาคาร
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบแช่เย็น
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบทำความเย็น
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบทำความร้อน
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบปรับอากาศ
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและระบบระบายอากาศ
ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตั้งกระจก
ติดตั้งเครื่องมือและระบบการรักษาความปลอดภัย
ติดตั้งเครื่องมือและระบบป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องโม่และระบบการทำงานของเครื่องโม่
ติดตั้งนั่งร้านใช้ในการก่อสร้าง
ติดตั้งและซ่อมแซมสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม
ติดตั้งเสาของระบบโครงข่ายโทรศัพท์
ติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำ
ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงานและการจัดการในสำนักงาน
ติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ติดวอลเปเปอร์
ถอดรื้อยานพาหนะ
ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ทาแลคเกอร์
ทาสีป้ายสัญญาณจราจร
ทาสีเฟอร์นิเจอร์
ทาสีอาคาร
ทำความสะอาดกระจก
ทำความสะอาดกระจกอาคาร
ทำความสะอาดขัดเงาพื้น
ทำความสะอาดครัว
ทำความสะอาดเครื่องครัว
ทำความสะอาดเครื่องจักร
ทำความสะอาดเครื่องบิน
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ทำความสะอาดโครงสร้างอาคาร สถานที่บริเวณอาคาร พื้นผิวอาคาร
ทำความสะอาดงานก่อสร้างใต้น้ำ
ทำความสะอาดโซฟา
ทำความสะอาดเตาเผา
ทำความสะอาดเตาหลอม
ทำความสะอาดเตาอบ
ทำความสะอาดถนน
ทำความสะอาดถังที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสีย
ทำความสะอาดทางปล่อยขยะ
ทำความสะอาดที่พักอาศัย
ทำความสะอาดในทางอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดในพื้นที่อุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบริเวณเคหะสถาน
ทำความสะอาดปล่องไฟ
ทำความสะอาดยานพาหนะ
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องโทรศัพท์
ทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องหนัง
ทำความสะอาดและซ่อมแซมหม้อน้ำรถยนต์
ทำความสะอาดและดูแลรักษาสำนักงาน
ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
ทำความสะอาดห้องน้ำ
ทำความสะอาดห้องน้ำอุดตัน
ทำความสะอาดห้องปฎิบัติการในโรงพยาบาล
ทำความสะอาดอสังหาริมทรัพย์
ทำความสะอาดอาคาร
ทำเหมืองแร่
ทำเหมืองหิน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
บดถนนคอนกรีต
บดถนนลาดยางแอสฟัลต์
บริการกันชื้นนอกอาคาร
บริการกำจัดสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายไม่ใช่เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชสวนและป่าไม้
บริการควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ พืชสวนและป่าไม้
บริการชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์
บริการซ่อมนาฬิกา
บริการติดตั้งและการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
บริการติดฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือ
บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม
บริการบำรุงรักษาน้ำพุ
บริการบำรุงรักษาสระน้ำ
บริการปรับปรุงเครื่องจักรให้กลับสู่สภาพเดิม
บริการป้องกันความชื้น
บริการภารโรง
บริการแยกหินด้วยระบบไฮโดรลิค
บริการล้างรถ
บริการให้เช่าเครื่องล้างจาน
บริการให้เช่าเครื่องอบจาน
บริการอุดปิดบ่อแก๊สและบ่อน้ำมันด้วยซีเมนต์
บริการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและเครื่องยกสิ่งก่อสร้าง
บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบแช่เย็น
บำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร
บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
บำรุงรักษาเครื่องครัว
บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร
บำรุงรักษาเครื่องให้แสงสว่าง
บำรุงรักษาติดตั้งเครื่องจักร
บำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์
บำรุงรักษาตู้เย็น
บำรุงรักษาตู้รถไฟ
บำรุงรักษาเตาหลอมโลหะและวัสดุทนไฟ
บำรุงรักษาเตาอบ
บำรุงรักษาท่อขนส่ง
บำรุงรักษาท่อส่งแก๊ส
บำรุงรักษาพื้นอาคาร
บำรุงรักษายานพาหนะ
บำรุงรักษาระบบความปลอดภัย
บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
บำรุงรักษาระบบน้ำและระบบการสุขาภิบาล
บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
บำรุงรักษาระบบวางท่อ
บำรุงรักษาเรือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องบิน
บำรุงรักษาและทำความสะอาดขนสัตว์
บำรุงรักษาสถานีพลังงาน
บำรุงรักษาสัญญาณกันขโมย
บูรณะปฏิสังขรณ์อาคารก่อสร้าง
ประกอบเครื่องจักรที่สึกหรอหรือเสียหายไปบางส่วนกลับคืนใหม่
ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์และการผ่าตัด
ประกอบเครื่องยนต์ที่สึกหรอหรือเสียหายไปบางส่วนกลับคืนใหม่
ประกอบติดตั้งเครื่องติดตั้งของโรงงานโลหะ
ประกอบติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ประกอบติดตั้งโครงสร้างไฮดรอลิก
ประกอบติดตั้งดูแลและซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประกอบติดตั้งนั่งร้านสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
ประกอบติดตั้งโรงงานทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์
ประกอบพื้นอาคาร
ประกอบและติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
ปรับแต่งยานยนต์ให้คืนสภาพเดิม
ปรับปรุงตกแต่งพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนซีเมนต์
ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ปรับปรุงและทำความสะอาดบ้าน
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม
ปรับสภาพยานพาหนะ
ป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ป้องกันสนิมยานพาหนะ
ปะ ซ่อมยางรถ
ปะยางล้อ
ปูกระเบื้อง
ปูกระเบื้องหลังคา
ปูพื้นคอนกรีต
ปูพื้นถนน
ปูราดด้วยแอสฟัลท์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นยานพาหนะ
เปลี่ยนภาชนะรองรับการทิ้งเศษวัสดุและสิ่งของ
เฝ้าตรวจและทดสอบสภาพเครื่องจักร
เฝ้าตรวจและทดสอบสภาพเครื่องยนต์
พ่นกันสนิมยานพาหนะ
พ่นยาฆ่าแมลงที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
พ่นสีกันสนิม(ระบุ)
พ่นสียานพาหนะ
ฟื้นฟูสภาพถนนคอนกรีต
ฟื้นฟูสภาพถนนลาดยางมะตอย
มุงหลังคา
รมยาฆ่าแมลงที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
ระเบิดหิน
ระเบิดอาคาร สิ่งก่อสร้าง
รักษาทำความสะอาดโรงแรม
รับจ้างต่อเรีอ
รับจ้างประกอบรถ
รับทำความสะอาดอาคาร
รับรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างงานวางท่อ งานประปา
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย
รับเหมาก่อสร้างอาคาร
รีดผ้า
รื้อถอนนั่งร้านที่ใช้ในการก่อสร้าง
รื้อถอนโยกย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน
รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
รื้อถอนอาคาร
รื้อทำลายอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง
ลับกรรไกร
ลับมีด
ล้างทำความสะอาดถังส้วมซึม
ล้างทำความสะอาดโรงงาน
ล้างยานพาหนะ
ล้างและขัดสียานพาหนะ
ล้างและซ่อมแซมหม้อน้ำรถยนต์
วางแผนการก่อสร้าง
วางสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ทั้งบนบกและในน้ำ
วางสายเคเบิ้ลไฟฟ้าทั้งบนบกและในน้ำ
ศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ
สกัดก๊าซ
สกัดน้ำมัน
สถานีบริการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องบิน
สถานีบริการยานพาหนะ
สถานีบริการอัดฉีด ล้าง และทำความสะอาดยานพาหนะ
สร้างเขื่อน
สร้างเครื่องบิน
สร้างถนน
สร้างประกอบติดตั้งและตรวจสอบเครื่องจักร
สร้างรถยนต์
สร้างระบบป้องกันการรั่วซึมของอาคาร
สร้างสถานีพลังงาน
สร้างสะพาน
สร้างเส้นทางขนส่ง
หยอดจารบียานพาหนะ
หล่อดอกยางล้อยานพาหนะ
หล่อแผ่นคอนกรีตหรือแผ่นปูนซีเมนต์
หล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องจักร
หล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องยนต์
หุ้มเบาะรถยนต์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม การติดตั้งหรือการสร้างอาคาร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องโทรคมนาคม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเตือนอัคคีภัย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟท์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดพรม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้น
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดอาคาร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำถนน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมทางขึ้นลงของเครื่องบิน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงตกแต่งภายใน
ให้คำข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตั้ง และซ่อมแซมเกี่ยวกับโทรศัพท์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่
ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
ให้คำปรึกษาและควบคุมด้านการก่อสร้าง
ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหล่อลื่นและบำรุงรักษาเครื่องจักร
ให้เช่าเครนที่ใช้ในการก่อสร้าง
ให้เช่าเครื่องกวาดถนน
ให้เช่าเครื่องกำจัดสัตว์ขนาดเล็กที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
ให้เช่าเครื่องขนย้ายดิน
ให้เช่าเครื่องขัดพื้น
ให้เช่าเครื่องขุดดิน
ให้เช่าเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ให้เช่าเครื่องจักรใช้ในวิศวกรรมโยธา
ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม (ระบุวัตถุประสงค์…)
ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง
ให้เช่าเครืองจักรและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่
ให้เช่าเครื่องซักผ้า
ให้เช่าเครื่องถ่วงศูนย์ล้อ
ให้เช่าเครื่องทำความสะอาด
ให้เช่าเครื่องผสมคอนกรีต
ให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง
ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะ
ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะถนน
ให้เช่าเครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน
ให้เช่าเครื่องมือทำความสะอาด
ให้เช่าเครื่องมืออุตสาหกรรม
ให้เช่าเครื่องสูบน้ำ
ให้เช่าชิ้นส่วนของโครงสร้าง
ให้เช่าชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมืออุตสาหกรรม
ให้เช่าที่กั้นรั้ว
ให้เช่านั่งร้านที่ใช้ในการก่อสร้าง
อบผ้า
อุดรอยรั่วของอาคาร
อู่ซ่อมรถยนต์

จำพวกเครื่องหมายการค้า37

Translate »