จำพวกเครื่องหมายการค้า39

จำพวกเครื่องหมายการค้า39

กู้ของจากใต้น้ำ
กู้ซากเรืออับปางและสินค้า
กู้รถยนต์
เก็บรวบรวมสินค้าใส่กระสอบ
เก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เก็บรักษาชั่วคราวทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลอื่น
เก็บรักษาตู้คอนเทนเนอร์
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เก็บรักษาเรือ
เก็บรักษาสัมภาระเดินทาง
เก็บรักษาสินค้า
เก็บรักษาเอกสาร
เก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เก็บและขนขยะ
เก็บและขนของเสีย
เก็บและขนย้ายขยะที่เป็นเศษวัสดุและสิ่งของ
เก็บและขนย้ายเศษวัสดุและสิ่งของ
โกดังเก็บสินค้า
ขจัดน้ำแข็งสำหรับเครื่องบิน
ขนถ่ายผู้โดยสาร
ขนถ่ายและขนส่งสินค้า
ขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร
ขนถ่ายสินค้า
ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ
ขนถ่ายสินค้าทางภาคพื้นดิน
ขนถ่ายสินค้าทางอากาศ
ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์
ขนส่งกระเป๋าเดินทาง
ขนส่งแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว
ขนส่งของใช้ตามบ้านโดยทางยานพาหนะ
ขนส่งของมีค่าโดยมีการคุ้มกัน
ขนส่งคนโดยสารทางเรือ
ขนส่งจดหมาย
ขนส่งด้วยรถไฟฟ้า
ขนส่งโดยรถโดยสาร
ขนส่งโดยรถแท็กซี่
ขนส่งโดยรถบรรทุก
ขนส่งโดยรถพยาบาล
ขนส่งโดยรถราง
ขนส่งโดยรถหุ้มเกราะ
ขนส่งโดยเรือท้องแบน
ขนส่งโดยเรือลำเลียง
ขนส่งโดยเรือสำราญ
ขนส่งทองคำหรือเงินแท่ง
ขนส่งทางท่อ
ขนส่งทางทะเล
ขนส่งทางน้ำ
ขนส่งทางบก
ขนส่งทางแม่น้ำ
ขนส่งทางรถจักรยานยนต์
ขนส่งทางรถไฟ
ขนส่งทางรถยนต์
ขนส่งทางเรือ
ขนส่งทางอากาศ
ขนส่งนักเดินทาง
ขนส่งนักท่องเที่ยว
ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนส่งบริเวณท่าอากาศยาน
ขนส่งปิโตรเลียม
ขนส่งผู้โดยสารทางทะเล
ขนส่งผู้โดยสารทางบก
ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
ขนส่งพัสดุ
ขนส่งพัสดุภัณฑ์
ขนส่งเพื่อการกู้ภัย
ขนส่งเฟอร์นิเจอร์
ขนส่งเภสัชภัณฑ์
ขนส่งยานพาหนะ
ขนส่งระหว่างเมืองท่าทางทะเล
ขนส่งระหว่างเมืองท่าทางบก
ขนส่งระหว่างเมืองท่าทางอากาศ
ขนส่งสัมภาระของผู้โดยสาร
ขนส่งสารเคมี
ขนส่งสิ่งตีพิมพ์
ขนส่งสินค้าโดยมีตู้แช่เย็น
ขนส่งสินค้าโดยอาศัยระบบดาวเทียมเพื่อค้นหาเส้นทาง
ขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ
ขนส่งสินค้าระหว่างสนามบินถึงสนามบิน
ขนส่งหีบห่อ
ขนส่งอาหารเพื่อบริโภคบนเครื่องบิน
ขนส่งเอกสาร
คลังเก็บของ
คลังเก็บของเสีย
คลังน้ำมัน
คลังสินค้า
ควบคุมการขนส่งทางทะเล
ควบคุมดูแลทางขึ้นลงเครื่องบินและการจัดการผู้โดยสาร
ควบคุมประตูน้ำเพื่อการสัญจร
ควบคุมและจัดระเบียบในการขนส่งสินค้าทางเรือ
คำนวณค่าระวางขนส่ง
คำนวณค่าระวางขนส่งทางอากาศ
คำนวณค่าระวางคุ้มกันภัยการขนส่ง
คุ้มกันขนส่งของมีค่า
คุ้มกันทรัพย์สินที่ฝากไว้ในโกดัง
จองตั๋วเดินทาง
จองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
จองที่นั่งเพื่อการท่องเที่ยว
จองยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
จองระวางบรรทุก
จองห้องพักบนเรือเพื่อการเดินทาง
จัดการเกี่ยวกับการจราจร
จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จัดการเกี่ยวกับพิธีการเข้าและออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยว
จัดการดูแลกระเป๋าเดินทาง
จัดการดูแลสินค้า
จัดการเดินป่า
จัดการท่องเที่ยว
จัดการภาคพื้นสนามบิน
จัดการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
จัดการสัมภาระ
จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ
จัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว
จัดเก็บน้ำ
จัดเก็บปุ๋ยเคมี
จัดเก็บยานพาหนะ
จัดเก็บลูกระเบิด
จัดเก็บวัสดุ (ระบุ)
จัดเก็บสินค้า
จัดเก็บเอกสาร
จัดเตรียมการขนส่งของและสินค้า
จัดเตรียมการบรรจุหีบห่อของและสินค้า
จัดเตรียมโกดังเก็บของและสินค้า
จัดท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ
จัดนำเที่ยว
จัดเรือนำเที่ยว
จัดส่งเชื้อเพลิง
จัดส่งบรรจุภัณฑ์
จัดส่งสินค้าทางอากาศ
จัดส่งเสบียงและกำลังทางทหาร
จัดส่งหนังสือ
จัดส่งหนังสือที่ออกตามกำหนดเวลา
จัดส่งหนังสือพิมพ์
จัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม
จัดหาโกดังสินค้า
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการขนย้ายโดยผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
จัดหาคนรับส่งเอกสาร
จัดหาคลังสินค้า
จัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลการเดินทาง
จัดหาเจ้าหน้าที่ออกหนังสือเดินทาง
จัดหาที่จอดรถ
จัดหาที่เช่ายานพาหนะ
จัดหาน้ำ
จัดหาโปรแกรมพิเศษในการเดินทางเพื่อผู้ที่เดินทางบ่อย
จัดหาพนักงานขับรถ
จัดหาพนักงานขับรถขนถ่ายสินค้า
จัดหาเพื่อนเดินทางแก่นักท่องเที่ยว
จัดหามัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว
จัดหารถพยาบาล
จัดหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
จัดหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จัดหาสถานที่เช่ายานพาหนะ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
จัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ
จ่ายแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว
จ่ายความเย็น
จ่ายความร้อน
จ่ายน้ำ
จ่ายพลังงาน
จ่ายพัสดุภัณฑ์
จ่ายไฟฟ้า
จ่ายและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จ่ายและจำหน่ายแก๊ส
จ่ายและจำหน่ายน้ำมัน
ฉุดลากยานพาหนะ
ช่วยหาแหล่งน้ำ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่และนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง
ดำเนินการจัดผู้สนับสนุนการท่องเที่ยว
ดูแลนักท่องเที่ยว
ดูแลผู้โดยสาร
ดูแลรักษาเสื้อผ้าที่อยู่ในโกดังสินค้า
ดูแลสินค้า
เดินทางเพื่อการสำรวจการนำเที่ยว
เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษบางอย่าง
ตรวจตราสินค้าเพื่อการขนส่ง
ตรวจสอบเครื่องบินก่อนขนส่ง
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง
ตรวจสอบผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน
ตรวจสอบผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ตรวจสอบยวดยานก่อนการขนส่ง
ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อการเดินทาง
ตรวจสอบสินค้าก่อนการขนส่ง
ตรวจสอบสินค้าเพื่อการขนส่ง
ตรวจหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพ
ตัวแทนการท่องเที่ยว
ตัวแทนขนส่งทางเรือ
ตัวแทนขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก
ตัวแทนขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางเรือ
ตัวแทนขนส่งสินค้า
ตัวแทนขอวีซ่า
ตัวแทนขอหนังสือเดินทาง
ตัวแทนค่าระวางขนส่ง
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยว
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวทางอากาศ
ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวไม่รวมถึงการจองห้องพักโรงแรม
ตัวแทนจัดการและดำเนินการขนส่งทางทะเล
ตัวแทนจัดการและดำเนินการเดินเรือ
ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเดินทาง
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
ตัวแทนธุรกิจขนส่งสินค้า
ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน
ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก
ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางรถไฟ
ตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าทางเรือ
ตัวแทนนายหน้าธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร
ตัวแทนนายหน้าในการจัดระวางการขนส่ง
ตัวแทนนายหน้าระวางเรือ
ตัวแทนบริษัทเรือเข้าเรือออกจากต่างประเทศ
ตัวแทนระวางสินค้า
ตัวแทนสายการบิน
ติดต่อและจัดการเดินทาง
ติดตามคืนกระเป๋าให้แก่เจ้าของ
เติมเชื้อเพลิงยานพาหนะ
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง
ท่องเที่ยวในวันหยุด
ท่องเที่ยวแบบเหมาค่าใช้จ่าย
ท่าเรือเพื่อการทัศนาจร
ท่าอากาศยาน
ที่เก็บเรือ
ที่เก็บสัมภาระ
ที่เก็บสินค้า
ที่จอดรถ
ที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
นายหน้าขนส่งสินค้า
นายหน้าขนส่งสินค้าทางเรือ
นายหน้าคลังสินค้า
นายหน้าจัดการขนส่งทางอากาศ
นายหน้าระวางเรือ
นายหน้าระวางสินค้า
นายหน้ารับบรรทุกสินค้าทางเรือ
นำเที่ยวใต้น้ำ
นำร่องทางน้ำและอากาศ
นำส่งผู้โดยสาร
นำส่งพัสดุภัณฑ์
นำส่งและเก็บสินค้า
แนะนำการเดินทาง
แนะนำการท่องเที่ยว
บรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์
บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เคมี
บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
บรรจุหีบห่อสินค้า
บรรทุกและขนถ่ายทางรถไฟ
บรรทุกและขนถ่ายทางรถยนต์
บรรทุกและขนถ่ายทางเรือ
บรรทุกและขนถ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์
บรรทุกและขนถ่ายผู้โดยสาร
บรรทุกและขนถ่ายสินค้า
บริการกระจายสินค้า
บริการกำจัดน้ำแข็งสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ
บริการขนส่งตู้เก็บอาหารแช่แข็งที่ขนส่งทางทะเล
บริการขนส่งทางอากาศที่มีโปรแกรมโบนัสสำหรับผู้บินประจำ
บริการขนส่งผู้ขับขี่และนักท่องเที่ยวกรณีมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
บริการข้อมูลเกี่ยวกับอากาศและตารางเวลาบิน
บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง
บริการขายตั๋วเครื่องบิน
บริการข่าวสารเกี่ยวกับเรือสำราญในธุรกิจท่องเที่ยว
บริการจำหน่ายไฟฟ้า
บริการฉุกเฉินสำหรับผู้เดินทาง
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการเดินเรือ
บริการติดตามและค้นหาตำแหน่งบุคคลโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร
บริการเติมเงินสดบนเครื่องเอทีเอ็ม
บริการทัศนาจร
บริการเที่ยวบินโดยสารพิเศษ
บริการแท็กซี่
บริการบรรจุภัณฑ์
บริการประทับตราไปรษณีย์
บริการยกระดับตั๋ว
บริการรถฉุกเฉินของผู้ป่วย
บริการรถเช่า
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
บริการรถร่วม
บริการรถรับส่ง
บริการรถลีมูซีน
บริการเรือกู้ภัย
บริการส่งสินค้าโดยเมสเซ็นเจอร์
บริการสะพานเพื่อการขนส่งสินค้า
บริการสะสมระยะทางให้แก่ผู้เดินทาง
บริการสายการบิน
บริการสำนักงานท่องเที่ยว
บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ด้วยระบบไฟฟ้า
บริการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำ
บริการให้แลกรางวัลหรือสิ่งตอบแทนสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำ
บริการออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
ประสานงานกับผู้ดูแลทางขึ้นเครื่องบิน
ประสานงานในการหาตำแหน่งเครื่องบิน
เป็นคนกลางดำเนินการขนส่งทางเรือ
เป็นคนกลางสำหรับการขนส่งสินค้า
เป็นเพื่อนเดินทาง
ผู้นำการทัศนาจร
ผู้ร่วมเดินทาง
รถพยาบาลฉุกเฉิน
ระวางสินค้า
รับขนหรือขนย้ายสิ่งของ
รับจัดทัศนาจร
รับจัดนำเที่ยว
รับจ้างขนของ
รับจ้างขนส่งสินค้า
รับบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
รับฝากของ
รับฝากรถ
รับฝากเรือ
รับฝากสินค้า
รับฝากสินค้าในโกดังสินค้า
รับและส่งสินค้า
รับส่งพัสดุภัณฑ์
รับส่งพัสดุภัณฑ์และจดหมายทางไปรษณีย์
เรือตัดน้ำแข็ง
เรือรับจ้างขนของส่งพัสดุภัณฑ์
ลากจูงยานพาหนะ
ลากจูงยานพาหนะแก่ผู้ขับขี่รถยนต์
ลากจูงรถพ่วง
ลากจูงเรือ
ลำเลียงสินค้าทางทะเล
ลำเลียงสินค้าทางน้ำ
ลำเลียงสินค้าทางบก
ลำเลียงสินค้าทางเรือ
วางแผนเกี่ยวกับการขนส่ง
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ส่งต่อสินค้า
ส่งทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยยานพาหนะ
ส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่งน้ำมันทางท่อลำเลียง
ส่งนิตยสารทางไปรษณีย์
ส่งผ่านกระแสไฟฟ้า
ส่งมอบก๊าซเชื้อเพลิง
ส่งมอบสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ส่งยารักษาโรคถึงบ้าน
ส่งหนังสือพิมพ์
สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า
สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าย่อย
สถานีเติมเชื้อเพลิงยานพาหนะ
สโมสรท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยว
สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทาง
สำรองที่นั่งเพื่อการท่องเที่ยว
ห่อสินค้าด้วยพลาสติกฟิล์มบางใสเพื่อการขนส่ง
ห่อหรือม้วนสินค้าเพื่อการขนส่ง
ให้การดูแลแก่ผู้โดยสารหรือนักเดินทาง
ให้การดูแลเป็นเพื่อนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร
ให้การบริการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมัน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าเก้าอี้รถเข็น
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารตารางเวลาและวิธีการขนส่ง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งรถยนต์บนถนน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมัน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเดินทาง
ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และนักท่องเที่ยว
ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการด้านการท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน
ให้คำแนะนำทางโลจิสติกเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าลงลัง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทัวร์นำเที่ยว
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสินค้า
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งและกระจายก๊าซ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพนักงานขับรถ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
ให้เช่าเก้าอี้นั่งสำหรับเด็กในรถ
ให้เช่าเก้าอี้รถเข็น
ให้เช่าโกดังสินค้า
ให้เช่าคลังสินค้า
ให้เช่าคอนเทนเนอร์
ให้เช่าเครื่องบิน
ให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์
ให้เช่าชุดดำน้ำ
ให้เช่าชุดประดาน้ำ
ให้เช่าโซ่พันล้อลุยหิมะ
ให้เช่าตู้ล็อคเกอร์สำหรับแช่แข็งอาหาร
ให้เช่าที่จอดยานพาหนะ
ให้เช่าที่จอดรถ
ให้เช่าที่บรรทุกของบนหลังคายานพาหนะ
ให้เช่าที่วางสินค้า
ให้เช่าพื้นถนนชนิดเคลื่อนย้ายได้
ให้เช่าภาชนะบรรจุสินค้า
ให้เช่าภาชนะสำหรับเก็บเศษวัสดุหรือขยะ
ให้เช่าม้า
ให้เช่ายานเทียมสัตว์พาหนะ
ให้เช่ายานพาหนะ
ให้เช่ายานพาหนะในการขนส่ง
ให้เช่ารถ
ให้เช่ารถโดยสาร
ให้เช่ารถตู้
ให้เช่ารถบรรทุก
ให้เช่ารถไฟ
ให้เช่าเรือ
ให้เช่าโรงจอดรถ
ให้เช่าโรงจอดอากาศยาน
ให้เช่าและลิสซิ่งยานยนต์
ให้เช่าและลีสซิ่งยานพาหนะ
ให้เช่าและลีสซิ่งรถยนต์
ให้เช่าห้องเย็น
ให้เช่าเหมาเครื่องบิน
ให้เช่าเหมารถบรรทุก
ให้เช่าเหมารถราง
ให้เช่าเหมาเรือ
ให้เช่าอากาศยาน
ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง
ให้บริการทางภาคพื้นดินของเครื่องบิน
ให้บริการบรรทุกระวางสินค้า
ให้บริการผู้โดยสารก่อนและหลังบิน
ให้บริการมัคคุเทศก์
ออกตั๋วเดินทางทางอิเล็อทรอนิกส์
อำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

จำพวกเครื่องหมายการค้า39

Translate »