จำพวกเครื่องหมายการค้า42

จำพวกเครื่องหมายการค้า42

กู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์
แก้ไขและบำรุงรักษาข้อมูลดิจิตอลในอินเตอร์เน็ต
เขียนแบบก่อสร้าง
เขียนแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
เขียนแบบด้านวิศวกรรม
เขียนแบบแปลน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค้นหาและเรียกคืนข้อมูลโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ควบคุมการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมคุณภาพ(ระบุ)
ควบคุมโครงการก่อสร้าง
ควบคุมโครงการคอมพิวเตอร์
ควบคุมที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสภาพแวดล้อม
คัดกรองดีเอ็นเอสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
งานสถาปัตยกรรม
จัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
จัดทำชุดคำสั่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จัดทำโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล
จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดทำระบบคอมพิวเตอร์
จัดทำเว็ปไซต์
ชั่ง ตวง วัด วัสดุและผลิตภัณฑ์
ชั่งตวงวัดและหาค่ามาตรฐาน
ชั่งตวงวัดและออกใบรับรองคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์
ชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
ชั่งน้ำหนักสินค้าให้ผู้อื่น
ตรวจควบคุมคุณภาพในด้านการถ่ายรูป
ตรวจงานและตรวจสอบเกี่ยวกับโรงงาน
ตรวจจับการแพร่กระจายของมลภาวะ
ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กที่ผิดปกติ
ตรวจวัดค่ามาตรฐานของเครื่องชั่งน้ำหนัก
ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในเครื่องยนต์
ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้า
ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตรวจวิเคราะห์แก๊สเสียที่ปล่อยออกมา
ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ตรวจวิเคราะห์วัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลการการทุจริตในการใช้บัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการโจรกรรมข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบความแท้จริงในงานศิลปะ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบคุณภาพโรงงานปิโตรเลียม
ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
ตรวจสอบทางพันธุกรรมและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
ตรวจสอบวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ทดสอบการขุดเจาะอุโมงค์
ทดสอบการทำงานของเครื่องจักร
ทดสอบเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์
ทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่(ระบุ)
ทดสอบด้วยเทคนิคชั้นสูงในด้านการประมวลผลข้อมูล
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ทดสอบพืช
ทดสอบยา
บริการเข้ารหัสข้อมูล
บริการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล
บริการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้เข้าถึงสิ่งพิมพ์เผยแพร่
บริการจัดการโครงการก่อสร้าง
บริการจัดการออกแบบโครงการ
บริการด้านเคมี
บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
บริการตรวจสอบเพื่อการรับรอง(ระบุ)
บริการตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า
บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับความเสียหาย
บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการเข้าถึงหรือการละเมิดข้อมูล
บริการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำ
บริการทดสอบสภาพแวดล้อมเพื่อตรวจจับสิ่งเจือปนในน้ำ
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในสื่อโฆษณา
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต(ระบุ)
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตพลาสติก
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการทางด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซต์
บริการทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการทำแผนที่
บริการที่เก็บข้อมูลออนไลน์
บริการประมินสิ่งแวดล้อม
บริการปรับแต่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บริการปลดล็อคโทรศัพท์มือถือ
บริการแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิตอล
บริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตราฐานสินค้า
บริการย้ายข้อมูล
บริการวิจัยด้านสเต็มเซลล์
บริการวิจัยทางฟิสิกส์
บริการสำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการห้องปฏิบัติการ(ระบุ)
บริการห้องปฏิบัติการสำหรับวิจัยทางการแพทย์
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
บริการให้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
บริการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านสถาปัตยกรรม
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
บำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเมินค่าด้านเทคนิคโดยผู้ชำนาญการ
ประเมินค่าผลงานของนักวิชาชีพ
ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ประเมินคุณภาพผ้าขนสัตว์
ประเมินคุณภาพไม้ยืนต้น
ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางคลีนิค
ปรับปรุงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ปรับปรุงฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ(ระบุ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
พยากรณ์อากาศ
พัฒนาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
พิสูจน์ลายมือ
พื้นที่เก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รังวัดที่ดิน
รับจ้างวางระบบคอมพิวเตอร์
รับติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รับบริจาคศพเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
รับรองงานวิจิตรศิลป์
ร่างแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม
ร่างแบบพิมพ์เขียว
รายงานสภาพอากาศ
วางแผนโครงการก่อสร้าง
วางแผนและออกแบบโครงร่างสำหรับสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อ
วิเคราะห์การออกแบบในด้านเชิงกล
วิเคราะห์ของเสียในห้องทดลอง
วิเคราะห์ความเสี่ยงของมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพเพื่อความปลอดภัย
วิเคราะห์คุณภาพดิน
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร
วิเคราะห์ทางเคมี
วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค(ระบุ)
วิเคราะห์เพื่อวิจัยน้ำมัน
วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ลายมือ
วิเคราะห์และสำรวจแหล่งน้ำมัน
วิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
วิจัยเกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
วิจัยเกี่ยวกับการวางผังเมือง
วิจัยเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
วิจัยเกี่ยวกับผิวหนัง
วิจัยเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
วิจัยเกี่ยวกับอาหาร
วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
วิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
วิจัยข้อมูลเทคนิคอุตสาหกรรม
วิจัยเครื่องสำอาง
วิจัยโครงการทางเทคนิค(ระบุ)
วิจัยโครงการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับน้ำและการรักษาน้ำ
วิจัยด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
วิจัยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิจัยด้านเครื่องจักรกล
วิจัยด้านเทคนิค(ระบุ)
วิจัยด้านนิเวศน์วิทยา
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยด้านวิศวกรรม
วิจัยด้านอุตสาหกรรม
วิจัยทางการเกษตร
วิจัยทางการแพทย์
วิจัยทางเคมี
วิจัยทางเทคโนโลยี(ระบุ)
วิจัยทางธรณีวิทยา
วิจัยทางเภสัชกรรม
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิจัยและพัฒนาการรักษาภาวะการมีบุตรยาก
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
วิจัยและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
วิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์
วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม
วิจัยและพัฒนาปุ๋ย
วิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิจัยและพัฒนายา
วิจัยและพัฒนายางรถยนต์
วิจัยและพัฒนาวัคซีน
วิจัยและวิเคราะห์แบคทีเรีย
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโรงงาน
ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับถนน
ศูนย์ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ศูนย์ออกแบบปรับตกแต่งบ้าน
ศูนย์ออกแบบปรับปรุงและตกแต่งบ้าน
ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์
สำรวจการเกิดแผ่นดินไหว
สำรวจเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
สำรวจเกี่ยวกับพลังงาน
สำรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
สำรวจด้านนิเวศน์วิทยา
สำรวจทางทะเล
สำรวจทางเทคนิค(ระบุ)
สำรวจทางธรณีวิทยา
สำรวจทางอากาศ
สำรวจที่ดิน
สำรวจบ่อน้ำมัน
สำรวจภูมิประเทศ
สำรวจและค้นคว้าทางโบราณคดี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบด้านอุตสาหกรรม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
ให้ข้อมูลทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสีเขียว
ให้ข้อมูลสภาพอากาศ
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และจัดการคอมพิวเตอร์
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้และจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค(ระบุ)
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบภาพเขียน
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการประหยัดพลังาน
ให้คำปรึกษาการจัดการและวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและการดำเนินงานของระบบประมวลผลข้อมูล
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งและดำเนินการของดาตาเบส
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจทางธรณีวิทยา
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลระบบดาวเทียม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคระบบวงจรรวม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาโครงการทำเหมืองแร่
ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของเตาหลอม
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการแยกสารประกอบไซลีน
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาชีพเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเบ็ดเสร็จของคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ให้คำปรึกษาทางด้านการร่างแบบก่อสร้าง
ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย
ให้คำปรึกษาทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาวะทางเคมีของสิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจทางธรณีวิทยา
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งน้ำมัน
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับอัญมณี
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสถาปัตยกรรม
ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เช่าเครื่องมือเขียนแบบ
ให้เช่าเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ
ให้เช่าเครื่องมือประมวลผลข้อมูล
ให้เช่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ให้เช่าโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
ให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต
ให้เช่าอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
ให้บริการด้านซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ออกแท่นผลิตของเครื่องจักร
ออกแบบกราฟฟิกอาร์ท
ออกแบบกลไกฉนวนกึ่งตัวนำ
ออกแบบขาเทียม
ออกแบบเครื่องบิน
ออกแบบเครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องปรับอากาศ
ออกแบบเครื่องมือช่าง
ออกแบบงานวิศวกรรมโยธา
ออกแบบจักรยาน
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องเครื่องจักร
ออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบด้านวิศวกรรม
ออกแบบด้านศิลปหัตถกรรม
ออกแบบด้านศิลปะ
ออกแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบตกแต่งสถานที่
ออกแบบตราสินค้า
ออกแบบทางวิศวกรรมของระบบโทรคมนาคมเครือข่าย
ออกแบบโทรศัพท์มือถือ
ออกแบบนามบัตร
ออกแบบนาฬิกา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ออกแบบบันไดเลื่อน
ออกแบบบ้านและตกแต่งภายใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
ออกแบบแผงวงจรรวม
ออกแบบแม่พิมพ์
ออกแบบยานพาหนะ
ออกแบบรองเท้า
ออกแบบระบบการก่อสร้าง
ออกแบบระบบการกำจัดของเสีย
ออกแบบระบบการเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำ
ออกแบบระบบการขนส่งแบบครบวงจร
ออกแบบระบบการระบายอากาศ
ออกแบบระบบกำจัดขยะ
ออกแบบระบบจานดาวเทียม
ออกแบบระบบดับเพลิง
ออกแบบระบบโทรคมนาคม
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบสระน้ำและน้ำพุ
ออกแบบระบบสูบน้ำ
ออกแบบลิฟต์
ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เสมือนจริง
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร
ออกแบบสนามกอล์ฟ
ออกแบบสิ่งพิมพ์
ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ออกแบบหน้าร้าน
ออกแบบหมวก
ออกแบบหลอดไฟ
ออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ออกแบบโฮมเพจสำหรับอินเตอร์เน็ต
ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่สมาชิก
ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับการทดสอบสินค้าวัสดุและระบบให้แก่ธุรกิจอื่น

จำพวกเครื่องหมายการค้า42

Translate »