ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดหาซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ประกอบ การหรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 3 ซอฟต์แวร์ ดังนี้

Patsnap : ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่มีจุดเด่นในแง่ ของการใช้งานที่ ไม่ซับซ้อนมากนัก เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญในการสืบค้น โดยมีรูปลักษณ์เรียบง่าย อีกทั้ง ประมวลผลรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี Insight ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ สิทธิบัตรได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งในส ่วนของการวิเคราะห์ เทคโนโลยี และการวิเคราะห์บริษัทคู่แข่ง

Questel : ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ที่มีจุดเด่นในเรื่อง ของการสืบค้นที่ทำได้อย่างหลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถนำผล การสืบค้นในแต่ละครั้งมารวมกัน หรือหาที่เหมือนกัน, ฟังก์ชั่น similar search ที่ทำให้การค้นหาสิทธิบัตรเหมือนคล้าย ทำได้ง่าย สำหรับโมดูลในการวิเคราะห์ของ questel ยังสะดวก ต่อผู้ใช้ซึ ่งสามารถเลือกจัดจำแนก หรือซ้อนทับข้อมูลลง ไปยังผลการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวก ทำให้การวิเคราะห์ แสดงผลข้อมูลได้หลากหลาย

LexisNexis : ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ที่มีจุดเด่น ในเรื่องความสะดวก เข้าใจง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของข้อมูล Litigation ซึ่งเป็นข้อมูลการดำเนิน คดีทางศาล และ NPL (Non-Patent Literature) ซึ่ง เป็นข้อมูลเอกสารอื่นที่ไม่ใช่สิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ สืบค้นเอกสารที่เหมือนคล้ายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สำหรับโมดูลวิเคราะห์สามารถใช้งานได้สะดวก และที่ น่าสนใจ คือ การวิเคราะห์ Patent Strength เพื่อศึกษา ความแข็งแกร่งของสิทธิบัตรเทียบกันได้ เป็นต้น

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

Translate »