ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้น ข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจาก ฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา (USPTO), ฐานข้อมูลสิทธิบัตรจีน (SIPO), ฐานข้อมูลสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้จากฐานเดียว เพื่อความง่าย, สะดวก และรวดเร็ว มีการแสดงผลข้อมูลสิทธิบัตรที่ เป็นแบบฟอร์มเดียวกันทั้งซอฟต์แวร์ทำให้สะดวกในการอ่านข้อมูล สิทธิบัตรจำนวนมาก อีกทั้งซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร ยังช่วย ให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรในภาษาท้องถิ่นต่างๆ โดยมี เครื่องมือการแปลภาษาท้องถิ่น ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้การเข้า ถึงข้อมูลสิทธิบัตรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร ยังประกอบด้วยฟังก์ชั่นใน การวิเคราะห์สิทธิบัตร ซึ่งเป็นการนำข้อมูลสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นวัน ที่ยื่นคำขอ (Application date), วันที่ประกาศโฆษณา(Publication date), ประเทศที่ยื่นจดทะเบียน (Application country), ข้อมูลการ จัดจำแนกสิทธิบัตร (IPC class) เป็นต้น มาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลใน แง่มุมต่างๆ เช่น แนวโน้มการยื่นจดทะเบียน (Application trend), จำนวนการยื่นจดทะเบียนจำแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี (Technology cluster), ประเทศที่เป็นตลาด (Market location) เป็นต้น เพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลสิทธิบัตรมาวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ เช่น การ สร้างความร่วมมือด้านสิทธิบัตร, การหาคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพในการซื้อ- ขายเทคโนโลยี, การวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่ง, การหาเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการต่อยอด, การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการละเมิด เมื่อทำการประดิษฐ์/ขาย นวัตกรรมตามสิทธิบัตรนั้นๆ เป็นต้น เพื่อ ช่วยในการวางแผน การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมหรือการทำธุรกิจใน อนาคตได้

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

Translate »