ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น เริ่มจากการพัฒนาซอฟท์แวร์ สําหรับรันระบบบล็อกเชน ควบคู่กับการ พัฒนาฮาร์ดแวร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ มารองรับการทํางานของเครือข่ายนี้ด้วย เพื่อให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนเครือ ข่ายสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและ ปลอดภัย โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์นี้รวม การพัฒนาขั้นตอนการเก็บข้อมูล ควบคุม การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลที่เก็บบนเครือข่ายบล็อกเชน เป็นต้น ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ได้กับหลาก หลายการใช้งาน โดยจะมีธุรกิจระดับกลาง นาหรือบางครั้งอาจจะเป็นธุรกิจระดับ ต้นน้ําเองที่พัฒนาต่อในขั้นตอนการทํา แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้การ ทํางานของระบบบล็อกเชนเหมาะสมกับ การประยุกต์ใช้ เช่น การพัฒนาส่วนต่อ ประสานกับผู้ใช้ (user interface) ให้เหมาะ สม เช่น การลงทะเบียนดิจิทัลบนระบบ บล็อกเชน หรือแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยน เงินดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับการ ใช้งานของธุรกิจระดับปลายนา กล่าวได้คือ ระบบการเก็บข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน นี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อุตสาหกรรมและธุรกิจ เพราะเป็นระบบ การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ การประยุกต์ใช้ของธุรกิจ ระดับปลายน้ําจึงหลากหลายมาก

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »