บริการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

บริการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

บริการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

บริการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ์

-คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

-คำขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์

-คำร้องขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประดิษฐ์

-คำคัดค้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-คำโต้แย้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-คำอุทธรณ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม

-คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

-คำขอจดทะเบียนการโอนและการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก

-คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุ

-คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และคัดสำเนา

-คำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในไทย

 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-0676078 หนุ่ม

business_noom@hotmail.com

copyri.com@gmail.com

line        chokdeeonline

facebook.com/copy8

Translate »