บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนระบบ บล็อกเชนนั้น มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันดังที่ แสดงไปแล้วข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาเพียงการพัฒนาในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน จะพบว่าโดยรวมตามแสดงในรูปที่ 20 จํานวนสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจําแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งความเข้มของสีในแต่ละข้อมูลแปรผันตรงกับจํานวนสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีนั้น ส่วนใหญ่ ผู้เล่นหลักทั้ง 10 อันดับให้ความสําคัญกับการพัฒนาการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ Identity/ACcess Management และ Privacy/Security เป็นหลัก ในขณะที่การพัฒนาการประดิษฐ์ใน กลุ่ม Cross-Chain/Atomic Swap ยังมีจํานวนน้อยและได้รับความสนใจจากบางผู้เล่นเท่านั้น galábbri Coinplug, Alibaba Group Holding, Hangzhou Fuzamei Technology, Beijing Ruizhuoxitou Technology และ Bubi Beijing Network Technology ในจํานวนนี้ แต่ละ บริษัทก็มีจํานวนสิทธิบัตรในกลุ่มนี้ไม่ถึง 5 ฉบับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  จํานวน สิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจําแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี

เมื่อพิจารณาด้านการนําระบบการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชนไปใช้ในด้านต่าง ๆ พบว่าผู้ เล่นหลักทุกอันดับมีการนําระบบบล็อกเชนไปใช้ในงานด้านการธนาคาร การเงิน เงินดิจิทัล ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ส่วนอื่น และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่าง แพร่หลาย และสามารถสังเกตเห็นได้ว่านอกจาก IBM จะเป็นผู้นําในการยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบล็อกเชนมากที่สุดแล้ว IBM ยังเป็นบริษัทเดียวที่ได้นําระบบบล็อกเชนไปใช้ในหลาก หลายอุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มการธนาคาร การเงิน เงินดิจิทัล กลุ่มการแพทย์ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม Internet of Things และกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า IBM นั้นยังเป็นบริษัทเดียวใน กลุ่มผู้เล่นหลัก 10 อันดับแรกนี้ที่นําระบบบล็อกเชนมาพัฒนาร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสิทธิบัตร ในกลุ่มนี้เป็นสิทธิบัตรที่ยืนจุดเมื่อปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2557) ทั้งหมด ก่อนที่ IBM จะมีการเปิด ตัวแพลตฟอร์มชื่อว่า RoadLaunch สําหรับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ด้วยนวัตกรรมทั้ง ด้านปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชนร่วมกัน สําหรับการจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ในระบบขนส่ง (Logistics transactions) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและ โปร่งใส (IBM, 2018) ในขณะที่ Coinplug เน้นการพัฒนาระบบบล็อกเชนสําหรับการใช้งานใน กลุ่มการธนาคาร การเงิน เงินดิจิทัล และระบบโลจิสติกส์เท่านั้น และ nChain Holdings ก็เน้น การประยุกต์ใช้ในกลุ่มการธนาคาร การเงิน เงินดิจิทัล และ Internet of Things เท่านั้น
จากการศึกษาสิทธิบัตรของผู้เล่นหลักจําแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้นําทาง ด้านเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อกเชนนั้น ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีด้านใดเป็น พิเศษและกําลังสนใจที่จะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านใด ซึ่งพบว่ามีผู้เล่นหลักจากประเทศจีน หลายบริษัท เริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาการประดิษฐ์ในกลุ่ม Cross-Chain/Atomic Swap และในส่วนการนําบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ จะเห็นได้ว่าในหลายอุตสาหกรรมยังคงมีจํานวนสิทธิ บัตรน้อยและคู่แข่งไม่มาก อย่างเช่นการนําบล็อกเชนไปใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือการนํามา ใช้กับอุปกรณ์ Internet of Things ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ ยังคงเป็นช่องว่างที่ยังคงเข้าไปพัฒนาอีกได้มาก เนื่องจากยังมีจํานวนสิทธิบัตรไม่มากและยังคงมีคู่ แข่งจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก

Translate »