บล็อกเชนคืออะไร

บล็อกเชนคืออะไร

คําจํากัดความ บล็อกเชน คือ ระบบการเก็บข้อมูลสาธารณะ ในรูปแบบรายการเดินบัญชี (edger) โดย ระบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวกลางในการบริหารจัดการข้อมูล เพราะเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจาย ศูนย์ (decentralise) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกทําสําเนาและเก็บบนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุก เครื่อง หรือที่เรียกว่า node คําว่าบล็อกเชนนั้นมาจากการเรียกข้อมูลดิจิทัล ว่า “บล็อก” (block) ซึ่งในระบบนี้จะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยยังคงข้อมูลที่เก็บไว้เดิมอยู่แล้ว เปรียบเสมือนการต่อห่วง โซ่เดิม หรือ “เชน” (Chain) นั่นเอง

ระบบการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อกเชนนี้สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบรายการเดินบัญชี

ที่ประกอบด้วยรายละเอียดยืนยันการทํารายการ เช่น วันที่ เวลา จํานวนเงิน ชื่อผู้รับเงิน หรือให้เงิน เป็นต้น โดยรายการเดินบัญชีดังกล่าวจะถูกบันทึกเข้าฐานข้อมูลแบบบล็อกเชนก็ต่อ เมื่อได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่บนเครือข่ายแล้วเท่านั้น ดังแสดง ในรูปที่ 1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อกเชน ซึ่งขั้นตอนแรกเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ยื่นขอทํา ธุรกรรมหนึ่งผ่านระบบบล็อกเชน ข้อมูลการขอทําธุรกรรมดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องที่อยู่บนเครือข่าย หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องยืนยันการทํารายการที่ถูกขอ มา โดยการใช้อัลกอริทึม (algorithm) เพื่ออนุญาตการทํารายการ เมื่อการทํารายการดังกล่าวได้ รับการอนุญาตจากทุกคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอย่างครบถ้วนแล้ว จะถูกเก็บเป็นข้อมูลใหม่ หรือ ที่เรียกว่า “บล็อก” เข้าในประวัติรายการเดินบัญชีเดิม หรือ “เชน” ซึ่งเมื่อบล็อกใหม่ได้ถูกเก็บลง บนเชนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นที่มาที่ทําให้ระบบบล็อก เชนถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างโปร่งใสและปลอดภัย

Translate »