บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมากมาย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) สู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว หนึ่งในมาตราการสําคัญนั้นคือ การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้า หมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งหมด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยสามารถ ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี ศักยภาพ (First S – Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) ซึ่ง 5 อุตสาหกรรม เดิมที่มีศักยภาพ (First S – Curve) เป็นอุตสาหกรรมรากฐานของประเทศที่มีประสิทธิภาพใน การต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) สําหรับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Translate »