รับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

รับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

รับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

รับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

รับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา

การประกันตัว หมายถึง การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้

การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล  เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้  หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย

ทำไมต้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา กล่าวคือ

ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (2)

จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด ศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (3)

หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว 

หลักทรัพย์ที่ศาลรับพิจารณาในการขอประกัน ได้แก่

1. เงินสด

2. พันธบัตรรัฐบาล

3. สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พร้อมหนังสือรับรอง

4. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของ ธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือ และรับรองว่าธนาคาร จะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศาล

5. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

6. หนังสือรับรองจากส่วนราชการค้ำประกันตามระเบียบ กระทรวงการคลัง

7. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ พร้อมแสดง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

8. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ระวางที่ดิน ภาพถ่ายที่ดิน

9. ใช้บุคคลเป็นประกัน (ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความ) โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง ตำแหน่งและเงินเดือน หรือรายได้ต่อเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน ใช้ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10  เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน แต่ในกรณีที่ใช้ประกันตนเองในฐานความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพให้ประกันได้ไม่เกิน  15  เท่า ของเงินเดือน (คดียาเสพติดใช้เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เท่านั้น)

10. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำสัญญาประกัน

11. หลักประกันเดิมที่วางไว้เป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการรับรองว่าได้วางหลักประกันไว้จริงและจะส่งมายัง ศาลพร้อมกับสำเนาสัญญาประกันและเอกสารเกี่ยวกับหลักประเมินนั้น

12. วางเงินประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  (KTC mastercard) (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1)

ศาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว  ศาลจะพิจารณา ข้อเหล่านี้ประกอบ ดังนี้

1. ความหนักเบาแห่งข้อหา

2. พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว มีเพียงใด

3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร

4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน มีเพียงใด

ค่าบริการ

1.บริษัทฯ คิดค่าบริการดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหรือจำเลย ในคดีอาญา จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยชำระค่าบริการฯ ก่อนเริ่มงาน   (กรณีที่ท่านไม่สามารถประกันตัวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าบริการให้แก่ท่าน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หลังจากที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวจากพนักงานสอบสวน (ตำรวจ), อัยการ หรือศาลแล้ว)

2.ท่านต้องชำระค่าเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร   (ต่อวัน) จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยท่านต้องชำระก่อนเริ่มงาน

-ในต่างจังหวัด ท่านต้องชำระค่าเดินทางต่อวัน ตามอัตราดังต่อไปนี้

ระยะทาง ไม่เกิน         300 กม.      คิดค่าเดินทาง       = 3,500 บาท

ระยะทาง          300 – 500 กม.      คิดค่าเดินทาง       = 4,500 บาท

ระยะทาง         500 กม. ขึ้นไป        คิดค่าเดินทาง      = 6,500 บาท

หมายเหตุ

ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก,ค่าตั๋วรถเดินทาง,ค่าน้ำมันรถยนต์,ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน)

Translate »