ลิขสิทธิ์ยอมโอนแก่กันได้

ลิขสิทธิ์ยอมโอนแก่กันได้
เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนสิทธิของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคล อื่นได้ และจะโอนโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องทําเป็นหนังสือ ลงลาย มือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ถ้ามิได้กําหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการ โอนมีกําหนดระยะเวลาสิบปี
การโอนโดยผลของสัญญาตามมาตรา 17 นี้ นับว่าเป็นการได้มาโดยทาง นิติกรรม ลักษณะการโอนและข้อกําหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการโอนลิขสิทธิ์ เจ้า ของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าลิขสิทธิ์ ประกอบไปด้วยสิทธิหลายอย่าง เช่น ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ การให้เช่าต้นฉบับ หรือสําเนางานบางอย่างเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายกําหนดอายุแห่ง การคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งจะมีระยะเวลาแห่งการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป เช่น ศิลป ประยุกต์มีอยู่เพียง 25 ปี นับแต่ได้มีการสร้างสรรค์ขึ้นหรือนับแต่มีการนํางานออก โฆษณาเป็นครั้งแรกตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เป็นต้น เพราะ ฉะนั้นการโอนอาจโอนให้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือจะโอนให้เพียงหนึ่งปี ก็ได้ แต่หากมิได้กําหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอนกฎหมายให้ถือว่าเป็นการโอนมี กําหนดระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 17 วรรคท้าย
มอบอํานาจให้นายแดง เพื่อให้นายแดงอนุญาตให้บุคคลอื่นอีก ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ รับโอนซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียว
ฎีกา 8584/2542 สิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 หรือมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีลักษณะเป็นสิทธิ์ที่ไม่สามารถ แบ่งแยกได้ เพราะมิใช่สิทธิ์ในวัตถุมีรูปร่าง ที่สามารถแบ่งส่วนออกจําหน่ายได้ การโอนสิทธิ์ดัง กล่าวจึงต้องได้รับยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ์ร่วม

cr http://e-book.ram.edu

ลิขสิทธิ์ยอมโอนแก่กันได้

ลิขสิทธิ์ยอมโอนแก่กันได้

Translate »