วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการโอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. สัญญาโอนสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้โอนสิทธิได้ให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิได้แก่สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจดทะเบียน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วโดยโอนสิทธิไม่เกินอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับจากวันยื่นจดทะเบียนและต้องชำระ ค่าธรรมเนียมรายปีให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันถ้ายังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีจะดำเนินการโอนสิทธิไม่ได้

– ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนกลุ่มสารบบหนังสือสำคัญฯจะออกหนังสือแจ้งถึงผู้รับโอนสิทธิให้ ดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมโดยนำมาส่งที่กลุ่มสารบบหนังสือสำคัญฯ

– ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีไม่เป็นปัจจุบันกลุ่มสารบบหนังสือสำคัญฯจะออกหนังสือแจ้งถึง ผู้รับโอนสิทธิให้ทราบว่ายังไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิได้เนื่องจากยังไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม รายปีให้เป็นปัจจุบัน

– ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิยังไม่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ 5-10 กลุ่มสารบบหนังสือสำคัญฯจะออกหนังสือแจ้งให้ ผู้รับโอนสิทธิทราบว่ายังไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิได้เนื่องจากถูกเพิกถอนกรณีไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม

2. ผู้รับโอนสิทธิสามารถยื่นแบบคำขอ ณ งานบริการและตรวจรับคำขอจดทะเบียนชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผู้รับโอนสิทธิมีภูมิลำเนาพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดย เสียค่าธรรมเนียมจำนวน 250 บาท

Translate »