หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

1. การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

1.2 เป็นการประดิษฐ์ที่มีขนการประดิษฐ์สูงขึ้นและ

1.3 เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

1.4 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯนี้

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(3) ระบบข้อมูลสําหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

(4) วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรกษาโรคมนุษย์หรือสัตว์

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

2. คําขอรับอนุสิทธิบัตรผู้ยื่นคําขอต้องมีรายละเอียดประกอบคำขอดังนี้

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ มีข้อความสมบูรณ์รัดกุมและชัดเจนอันจะทําให้ผู้มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะ หรือ วิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติตามการประดิษฐนั้นได้ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้

(4) ข้อถือสิทธิโดยชัดแจ้ง

(5) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

Translate »