หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

1. การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม์

1.2 เป็นการประดิษฐ์ที่มีขนการประดิษฐ์สูงขึ้นและ

1.3 เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

1.4 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯนี้

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืชหรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(3) ระบบข้อมูลสําหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

(4) วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรกษาโรคมนุษย์หรือสัตว์

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

2. คําขอรับสิทธิบัตรผู้ยื่นคําขอตองมีรายละเอียดประกอบคำขอดังนี้

2.1 แบบพิมพ์คําขอแบบสป/อสป/สผ/001-ก

2.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องบรรยายรายละเอียดที่มีข้อความสมบูรณ์รัดกุมและชัดแจ้งอันจะทําให้ผู้มความชำนาญใน ระดับสามญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทําและปฏิบัตตามการประดิษฐ์นั้นได้ดังนี้

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

(2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

(3)ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

(4)อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

(5)เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

(6) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ [ถามี]

(7)วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

2.3 ข้อถือสิทธิ

2.4 รูปเขยนี (ถ้ามี)

2.5 บทสรุปการประดิษฐ์

2.6 รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 21

2.7 เอกสารประกอบคําขอตามที่ระบุในข้อ 14 ของแบบสป/อสป/สผ/001-ก

Translate »