หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

1. ความถูกต้องและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจัดเตรียมคำขอประกอบด้วย

– กรอกข้อความในแบบพิมพ์แบบบผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ให้ครบถ้วน

– คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมพร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับจดทะเบียนหรือตัวแทนและ

– ในกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกแบบเองจะต้องกรอกข้อความในคำรับรองสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภมูิของวงจรรวม หรือกรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติให้ใช้แบบบผ.1(Add)

2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน

– ในกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับโอนสิทธิจะต้องแนบหนังสือโอนสิทธิที่มีลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

– ในกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิโดยเหตุอื่นเช่นรับมรดกสัญญาจ้างเป็นต้นให้ยื่นเอกสารแสดงสิทธินั้นๆ

3. เตรียมหนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบผ่านตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ดําเนินการแทน

4. ตัวอย่างวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ยื่นขอจดทะเบียนจํานวน 4 ตัวอย่าง

5. สําหรับกรณีที่มีการนำแบบผังภูมินั้นออกผลิตออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี

6. รายละเอียดข้อมูลการทํางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวมเช่น Data sheet เป็นต้น

7. ภาพวาดหรือภาพถ่ายลายเส้นหรือสิ่งอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการผลิตวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิเช่นแผ่นบัง (MASK) เป็นตน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบผังวงจรรวม

Translate »