หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

สัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรคือสัญญาที่ผู้ให้สิทธิ ซึ่งคือเจ้าของคําขอที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการ ประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ได้ให้สิทธิเฉพาะอย่างแก่ผู้ขอใช้สิทธิโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เกินอายุความคุ้มครอง

* สิทธิบัตรการประดิษฐ์อายุการคุ้มครอง 20 ปี

* อนุสิทธิบัตรอายุการคุ้มครอง 6 ปีหรือเมื่อมีการยื่นคำขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรตามกฎหมาย

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ

1. ในการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดี กําหนด พร้อมหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

2. การมอบอํานาจ

2.1 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มอบอํานาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็น ผู้กระทําการแทนในราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นได้กระทําในต่างประเทศ  หนังสือมอบอํานาจนั้นต้องมีคํารับรองลายมือชื่อโดย เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจําอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอํานาจมีถิ่นทราอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอํานาจให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือคํารับรองของ บุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นได้กระทําในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือ รับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอํานาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย

2.2 หนังสือมอบอํานาจ จะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อตัวแทน 1 คน ต่อ 1 คําขอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจดทะเบียนอนุญาติให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

Translate »