เครื่องหมายการค้าจำพวกที่1

เครื่องหมายการค้าจำพวกที่1

กรดเกลือ
กรดไขมัน
กรดคลอริก
กรดคาร์บอกซิลิก
กรดคาร์บอนไดออกไซด์
กรดคาร์บอนิก
กรดซัลฟิวริก
กรดซัลโฟนิก
กรดซิตริกใช้ในอุตสาหกรรม
กรดดินประสิว
กรดไดคาร์บอนซิลิก
กรดทาร์ทาริก
กรดเทเรฟทาลิก
กรดน้ำส้มใช้ในอุตสาหกรรม
กรดไนตริก (กรดดินประสิว)
กรดบอริกใช้ในอุตสาหกรรม
กรดไพโรลิกเนียส (น้ำส้มควันไม้)
กรดฟอร์มิก
กรดฟอสฟอริกใช้ในอุตสาหกรรม
กรดมะนาวใช้ในอุตสาหกรรม
กรดแร่
กรดแลคติคที่ใช้ในอุตสาหกรรม
กรดสเตียริกใช้ในอุตสาหกรรม
กรดออกซาลิก
กรดอะคริลิคที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
กรดอะซิติก แอนไฮดรด์
กรดอะซิติกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
กรดอะซิทิลซาลิไซลิกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
กรดอะมิโนใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
กรดอะมิโนใช้ในอุตสาหกรรม
กรดแอลจินใช้ในอุตสาหกรรม
กรดโอเลอิก
กรดไฮโดรคลอริก
กรดไฮโดรฟลูออริก
กระดาษเคมีที่ใช้ในห้องทดลองที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์และสัตวแพทย์
กระดาษเคลือบสารเคมีใช้กับเครื่องโทรสาร
กระดาษเคลือบสำหรับอัดภาพถ่าย
กระดาษใช้ในการอัดภาพ
กระดาษทดสอบสารเคมี
กระดาษทำพิมพ์เขียว
กระดาษที่ปรับแสงได้เอง
กระดาษไนเตรต
กระดาษลิตมัส
กระดาษวัดความเข้มของแสง
กระดาษไวแสง
กระดาษแอมโมเนีย
กระถางถ่านหินเลนสำหรับปลูกพืชสวน
กลูโคสที่ใช้ในอุตสาหกรรม
กลูเตนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ก๊าซขับดันสำหรับพ่นละอองของเหลว
ก๊าซคริปทอน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซเฉื่อย
ก๊าซซีนอน
ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ
ก๊าซที่ใช้ผลักดันละอองของเหลว
ก๊าซที่ใช้รมควันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อฆ่าแมลงและเชื้อรา
ก๊าซนีออน
ก๊าซมีเทน
ก๊าซเรดอน
ก๊าซอะเซทิลีน
ก๊าซอาร์กอน
ก๊าซอีเทน
ก๊าซเอทิลีน
ก๊าซเอทิลีน ไกลคอล
ก๊าซแอมโมเนีย แอนไฮดรัส
ก๊าซฮีเลียม
ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
การบูรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
กาวเคมีใช้ในการก่อสร้าง
กาวชนิดต้านความร้อนใช้ในอุตสาหกรรม
กาวเชื่อมติดของแตกใช้ในอุตสาหกรรม
กาวใช้ติดกระเบื้อง
กาวใช้ติดเครื่องหนัง
กาวใช้ติดในการมุงหลังคา
กาวใช้ติดใบปลิว
กาวใช้ติดไม้
กาวใช้ติดรองเท้า
กาวใช้ติดวอลเปเปอร์
กาวใช้ในการก่อสร้าง
กาวใช้ในการผลิตไม้อัด
กาวใช้ในอุตสาหกรรม
กาวยาแนวกระเบื้อง
กาววิทยาศาสตร์ใช้ในอุตสาหกรรม
กาวอีพ็อกซี่ใช้ในการก่อสร้าง
เกลือของโลหะมีค่าใช้ในอุตสาหกรรม
เกลือของโลหะอัลคาไลน์
เกลือแคลเซียม
เกลือโครมิค
เกลือใช้ล้างเรซินในเครื่องกรองน้ำ
เกลือซัลเฟต
เกลือดิบ
เกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
เกลือที่ได้จากการเตรียมทางเคมีสำหรับใช้กับเครื่องล้างจาน
เกลือปรับโทนสีภาพใช้ในการผลิตภาพถ่าย
เกลือโปรแตสเซียม
เกลือสำหรับทำน้ำทะเลเทียมใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
เกลือสำหรับละลายน้ำแข็ง
เกลือสินเธาว์
เกลือหิน
เกลือเหล็ก
เกลือแอมโมเนียม
แก้วเหลว
ของเหลวที่ใช้เสริมในสารขัด
ขี้ผึ้งใช้ในการติดตาต่อกิ่งต้นไม้
โครโทนิก แอลดีไฮด์
จุลินทรีย์ชีวภาพใช้ในการขจัดกลิ่น
จุลินทรีย์ใช้ในการเกษตร
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายไขมันและสิ่งปฏิกูล
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายน้ำมัน
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในระบบบำบัดน้ำเสีย
จุลินทรีย์ใช้ปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น
จุลินทรีย์ใช้ผสมอาหารสัตว์
จุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
เจลลาตินใช้ในการถ่ายภาพ
เจลลาตินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เชื้อหมักสำหรับใช้ในทางเคมี
เซรามิคในรูปเม็ดเล็กสำหรับใช้ในการกรองน้ำ
เซลล์เนื้อเยื่อสำหรับใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
เซลลูโลส
เซลลูโลสอะซิเตทที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เซลลูโลสอีเทอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เซลลูโลสเอสเทอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
โซดาไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ด่าง
ด่างกัดกร่อน
ด่างทับทิม
ดินขาวเคโอลิน
ดินขาวไชนาเคลย์
ดินใช้ในการเพาะปลูก
ดินเทียมใช้ในการเพาะปลูก
ดินประสิว
ดินผสมใช้ในการเพาะปลูก
ดินวิทยาศาสตร์ใช้ในการเพาะปลูก
ดินเหนียวใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิค
ตัวทำละลายที่ใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง
ตัวทำละลายน้ำมันเคลือบเงา
ตัวทำละลายยางไม้
ตัวทำละลายแลคเกอร์
ตัวทำละลายสีทา
ตัวเร่งปฏิกริยาทางเคมีในอุตสาหกรรมพลาสติก
ถ่านกัมมันต์
ถ่านคาร์บอน
ถ่านใช้ในการกรองน้ำ
ถ่านไม้ใช้ดูดกลิ่น
ทรายที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
ทรายที่ใช้ในโรงหล่อ
ธาตุกัมมันตภาพรังสีกึ่งโลหะแอสทาทีน
ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ (ระบุชื่อธาตุ)
ธาตุกัมมันตภาพรังสีโพรมีเทียม
ธาตุกัมมันตภาพรังสีเรเดียมที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
ธาตุกำมะถัน
ธาตุกึ่งโลหะซิลิคอน
ธาตุกึ่งโลหะเทลลูเรียม
ธาตุกึ่งโลหะพลวง
ธาตุคาร์บอน
ธาตุแคลเซียม
ธาตุไนโตรเจน
ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีคูเรียม
ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีพลูโทเนียม
ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีเฟอร์เมียม
ธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีแฟรนเซียม
ธาตุโลหะกัมมันตรังสีแคลิฟอร์เนียม
ธาตุโลหะกัมมันตรังสียูเรเนียม
ธาตุโลหะแกโดลิเนียม
ธาตุโลหะแกลเลียม
ธาตุโลหะซาแมเรียม
ธาตุโลหะซีเซียม
ธาตุโลหะซีเรียม
ธาตุโลหะโซเดียม
ธาตุโลหะดิสโพรเซียม
ธาตุโลหะทูเลียม
ธาตุโลหะเทคนีเซียม
ธาตุโลหะเทอร์เบียม
ธาตุโลหะแทลเลียม
ธาตุโลหะนีโอดิเมียม
ธาตุโลหะเนปทูเนียม
ธาตุโลหะบิสมัท
ธาตุโลหะแบเรียม
ธาตุโลหะเพรซีโอดิเมียม
ธาตุโลหะยูโรเปียม
ธาตุโลหะลิเทียม
ธาตุโลหะลูทีเทียม
ธาตุโลหะแลนทานัม
ธาตุโลหะสแกนเดียม
ธาตุโลหะสทรอนเทียม
ธาตุโลหะหายาก (ระบุชื่อธาตุ)
ธาตุโลหะหายากซาแมเรียม
ธาตุโลหะอิตเทรียม
ธาตุโลหะอิตเทอร์เบียม
ธาตุโลหะเออร์เบียม
ธาตุโลหะโฮลเมียม
ธาตุอโลหะซีลีเนียม
ธาตุออกซิเจน
ธาตุอาหารพืชที่ให้ทางใบ
ธาตุอาหารรองสำหรับพืช
ธาตุไอโอดีนที่ใช้ในทางเคมี
ธาตุไฮโดรเจน
นมหมักสำหรับใช้ในทางเคมี
นมหมักสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
นมหมักสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
น้ำกรด (ระบุชนิด/วัตถุประสงค์)
น้ำกรดกำมะถัน
น้ำกรดใช้ผสมน้ำยางพารา
น้ำกรดแบตเตอรี่
น้ำกลั่นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่
น้ำแข็งแห้ง
น้ำผสมกรดสำหรับอัดประจุแบตเตอรี่
น้ำมวลหนัก
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
น้ำมันใช้กับระบบส่งกำลังของเครื่องจักร
น้ำมันใช้ในการฟอกหนัง
น้ำมันที่ใช้ในการถนอมอาหาร
น้ำมันเบรค
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
น้ำมันไฮดรอลิค
น้ำยากัดสนิม
น้ำยากันซึม
น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ
น้ำยาคงสภาพใช้ในการผลิตภาพถ่าย
น้ำยาใช้ในการอัดรูป
น้ำยาตรวจจับรอยรั่ว
น้ำยาทำความสะอาดแท่นพิมพ์
น้ำยาทำให้รูปคงสภาพ
น้ำยาบ่มคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาประสานใช้ในการบัดกรี
น้ำยาปรับความเย็นของหม้อน้ำเครื่องยนต์
น้ำยาป้องกันน๊อตจับติด
น้ำยาป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
น้ำยาป้องกันสะเก็ดไฟใช้ในการเชื่อมโลหะ
น้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการแข็งตัว
น้ำยายืดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต
น้ำยารักษาสภาพหนัง
น้ำยาลอกขี้ผึ้ง
น้ำยาลอกสี
น้ำยาล้างคราบสกปรกในเครื่องยนต์
น้ำยาล้างท่อตัน
น้ำยาล้างฟิล์มภ่ายรูป
น้ำยาสำหรับฉีดทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
น้ำยาสำหรับเติมแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งาน
น้ำยาหยุดภาพใช้ในการผลิตภาพถ่าย
น้ำยาแอร์
น้ำส้มควันไม้
น้ำหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร
เนื้อเยื่อชีวภาพใช้ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
เนื้อเยื่อชีวภาพที่ใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
บิวทิลแอลกอฮอล์
เบสไพริมิดีน
แบคทีเรียใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
แบคทีเรียใช้ในการผลิตอาหาร
แบคทีเรียที่เตรียมขึ้นใช้ในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์หรือทางสัตวแพทย์
ปุ๋ยเกลือ
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยแคลเซียมไซยานาไมด์
ปุ๋ยจุลินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต
ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
ปุ๋ยทำจากกระดูกวัว
ปุ๋ยทำจากกากแร่
ปุ๋ยทำจากถ่านหินเลน
ปุ๋ยทำจากน้ำหมักมูลไส้เดือน
ปุ๋ยทำจากปลา
ปุ๋ยทำจากใยมะพร้าว
ปุ๋ยทำจากแร่หินและจุลินทรีย์
ปุ๋ยทำจากสาหร่ายทะเล
ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยน้ำ
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยโปแตสเซียม
ปุ๋ยผสมทำจากซากพืช
ปุ๋ยพืชสดทำจากซากพืชซากสัตว์
ปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยแร่ธาตุ
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ปูนน้ำมันสำหรับอุดรูวัสดุ
แป้งเคมีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
แป้งเคมีสำเร็จรูปใช้ในอุตสาหกรรม
แป้งใช้ในอุตสาหกรรม
แป้งใช้ในอุตสาหกรรมทำกระดาษ
แป้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสี
แป้งใช้ในอุตสาหกรรมสารยึดติด
แป้งเปียกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
แป้งมันฝรั่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
แป้งมันสำปะหลังใช้ในอุตสาหกรรม
แป้งสกัดจากพืชใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ
โปรตีนข้าวมอลท์
โปรตีนเคซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
โปรตีนเคซีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอุตสหกรรมอาหาร
ผงไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม (ยกเว้นสารสี)
ผงแอมโมเนียไบคาร์บอเนต
ผ้าไวต่อแสงใช้ในการผลิตภาพถ่าย
แผ่นพิมพ์ไวแสงใช้ในการพิมพ์ออฟเซ็ท
แผ่นเพลทดีบุกสำหรับอัดภาพถ่าย
แผ่นไวแสงที่ยังไม่ถ่าย
พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกไนล่อนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกโพลิคาร์บอเนตที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกโพลิโพรพิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกโพลิสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกโพลิโอเลฟินที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกยูรีเทนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกไวนิลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
พลาสติกอะซิเตทเซลลูโลสที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
ฟอร์มิก แอลดีไฮด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ฟิล์มถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย
ฟิล์มภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ถ่าย
ฟิล์มภาพยนตร์ไวแสงที่ยังไม่ได้ถ่าย
ฟิล์มไวแสงชนิดไฟฟ้าสถิตที่ยังไม่ได้ถ่าย
ฟิล์มไวแสงที่ยังไม่ได้ถ่าย
ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ยังไม่ถ่าย
แฟตตี้แอลกอฮอล์
โฟมพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
มูลค้างคาว
มูลวัว
มูลสุกร
เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล)
แม่เหล็กชนิดเหลวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ไมโครฟิล์มที่ยังไม่ได้ถ่าย
ยีนของเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้ในการเกษตร
เยื่อกระดาษ
เยื่อกระดาษรีไซเคิล
เยื่อชานอ้อยใช้ในการผลิตกระดาษ
เยื่อเซรามิคสำหรับใช้เป็นตัวกลางในการกรอง
เยื่อฟางใช้ในการผลิตกระดาษ
เยื่อไม้
เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพรพิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีคาร์บอเนตที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีบิวทิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีเมทิลเมทาไครเลตที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีเมอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีไวนิลคลอไรด์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีไวนิลลิดีนคลอไรด์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีอาซิทอลที่ยังไม่ผ่านผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีเอทิลีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินโพลีเอสเตอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินเมลามีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินเมอร์โมพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินไวนิลอะซิเตทที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินไวนิลเอสเตอร์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินสไตรีนอะคริโลไนไตรล์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินอะคริลิกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินอะคริโลโนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีนที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินอะคริโลไนทริล บิวทาไดอีน สไตรีนยังไม่ผ่านกรรมวิธี
เรซินอีพ็อกซี่ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
แร่กราไฟต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
แร่เคนไนท์
แร่ซิลิเกต
แร่บอกไซต์
แร่แบไรต์
แร่โพแทช
แร่แมกนีไซต์
แร่สปิเนล
แร่แอนไฮไดรด์
แร่โอลิวีน
แลคโตสใช้ในอุตสาหกรรม
แลคโตสใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
แลคโตสใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
วัสดุกรองที่ทำจากพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
วัสดุกรองที่ทำจากสารเคมี
วัสดุกรองที่ทำจากสารสกัดจากพืชผัก
วัสดุกรองที่ทำจากสารสกัดจากแร่ธาตุ
วัสดุเซรามิคใช้เป็นตัวกลางในการกรอง
วัสดุสังเคราะห์สำหรับการดูดซับน้ำมัน
วิตามินสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
วิตามินสำหรับใช้ในการผลิตยา
วิตามินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สเตมเซลล์ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
สเตมเซลล์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
สเต็มเซลล์ที่ใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
สารกรีเซอไรด์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
สารกลีเซอรอล
สารกลูโคไซด์
สารกลูตาอัลดีไฮด์
สารกัดกร่อนที่ใช้กับโพลีไมด์
สารกัดกร่อนที่ใช้กับสารกึ่งตัวนำ
สารกันบูดใช้ในการผลิตน้ำมันพืช
สารกันบูดใช้ในการผลิตยา
สารกันบูดใช้ในการผลิตสบู่
สารไกลคอลอีเทอร์
สารคลอรีน
สารคลอเรต
สารคลอโรฟอร์ม
สารคลอโรฟิลด์
สารคลอไรด์
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของรากพืช
สารคอปเปอร์ซัลเฟต
สารคอลลอเดียน (ระบุวัตถุประสงค์)
สารคอลลอยด์ใช้เป็นสารละลายทางเคมี
สารคาร์บอนแบล็คที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารคาร์บอเนต
สารคาร์ไบด์
สารคาร์ราจีแนน
สารคิวมีนไฮโดรเปอร์ออกไซด์
สารคีเซอร์ไรด์
สารคีโตน
สารเคมีกัดสนิม
สารเคมีกันชื้นใช้กับสายพาน
สารเคมีกันซึมใช้ผสมปูนซีเมนต์
สารเคมีกันน้ำที่ใช้เคลือบพื้นผิวคอนกรีต
สารเคมีกันน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้
สารเคมีขจัดคราบน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีคาโปรแลคตัมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
สารเคมีเคลือบเครื่องลายคราม
สารเคมีเคลือบจับใบใช้ในทางการเกษตร
สารเคมีเคลือบเซรามิค
สารเคมีเคลือบผ้าเพื่อกันน้ำซึม
สารเคมีเคลือบฟิล์ม
สารเคมีเคลือบแม่แบบพลาสติก
สารเคมีเคลือบเลนส์แว่นตา
สารเคมีเคลือบสายเคเบิลป้องกันไฟ
สารเคมีเคลือบหนังเพื่อกันน้ำซึม
สารเคมีฉีดไล่ความชื้นในมอเตอร์เครื่องจักร
สารเคมีช่วยกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
สารเคมีใช้กรองกระดาษและเยื่อกระดาษ
สารเคมีใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
สารเคมีใช้กันน้ำมัน
สารเคมีใช้กำจัดก๊าซแอมโมเนีย
สารเคมีใช้กำจัดจาระบี
สารเคมีใช้กำจัดตะกรัน
สารเคมีใช้กำจัดตะกรันในหม้อน้ำหรือในหอกลั่นเครื่องทำความเย็น
สารเคมีใช้กำจัดน้ำมัน
สารเคมีใช้กำจัดน้ำมันปิโตรเลียม
สารเคมีใช้กำจัดน้ำเสีย
สารเคมีใช้กำจัดน้ำเสียในบ่อกุ้ง
สารเคมีใช้กำจัดสารคลอรีน
สารเคมีใช้ขจัดกลิ่นในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขจัดกลิ่นปุ๋ย
สารเคมีใช้ขจัดกลิ่นอับในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขจัดก๊าซออกซิเจน
สารเคมีใช้ขจัดการต่อต้านการเกิดรูปภาพ
สารเคมีใช้ขจัดไขในขบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
สารเคมีใช้ขจัดไขในเครื่องยนต์
สารเคมีใช้ขจัดไขบนผิวโลหะ
สารเคมีใช้ขจัดคราบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขจัดคราบน้ำมันของแผงวงจรพิมพ์
สารเคมีใช้ขจัดคราบน้ำมันของอะไหล่รถยนต์
สารเคมีใช้ขจัดคราบน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขจัดความชื้น
สารเคมีใช้ขจัดความชื้นสำหรับใช้ภายในครัวเรือน
สารเคมีใช้ขจัดโคลนและตะกอน
สารเคมีใช้ขจัดตะกรัน
สารเคมีใช้ขจัดน้ำมันดินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขจัดน้ำออกจากน้ำยาทำความเย็น
สารเคมีใช้ขจัดน้ำออกจากวัสดุ
สารเคมีใช้ขจัดปูนขาวและซีเมนต์
สารเคมีใช้ขจัดฟองในน้ำมันหล่อลื่น
สารเคมีใช้ขจัดฟองในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขจัดฟองอากาศในการบำบัดผิวหน้าโลหะ
สารเคมีใช้ขจัดรอยด่างของเครื่องเงิน
สารเคมีใช้ขจัดสิ่งปนเปื้อนในอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ขูดขนบนผ้า
สารเคมีใช้ควบคุมอะตอมที่ได้จากการปฏิกริยาทางปรมาณูของอิเล็คตรอน
สารเคมีใช้เคลือบแท่นพิมพ์
สารเคมีใช้ฉีดพ่นต้นไม้เพื่อเคลือบใบป้องกันการชะล้างของน้ำ
สารเคมีใช้ช่วยให้ดินไม่ตกตะกอน
สารเคมีใช้ชุบโลหะ
สารเคมีใช้ชุปฟิล์มเพื่อกันฟอง
สารเคมีใช้ซ่อมรอยร้าวของคอนกรีต
สารเคมีใช้ดูดซับสิ่งเจือปนในอากาศ
สารเคมีใช้ดูดตะกั่ว
สารเคมีใช้ตกแต่งขั้นสุดท้ายและรองพื้นสี
สารเคมีใช้ตกแต่งความลื่นของผ้าเพื่อให้ทนต่อการเย็บจักร
สารเคมีใช้ตกแต่งเนื้อผ้าให้นุ่มและยึดหยุ่น
สารเคมีใช้ตกแต่งเนื้อผ้าให้มีความแข็งตัว
สารเคมีใช้ตกแต่งผ้าฝ้ายและใยสังเคราะห์ให้นุ่ม
สารเคมีใช้ตกแต่งเส้นใยสังเคราะห์กันไฟฟ้าสถิตย์
สารเคมีใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
สารเคมีใช้ตรวจสอบสารพิษในอาหาร
สารเคมีใช้เติมเครื่องยนต์เพื่อป้องกันน้ำมันแข็งตัว
สารเคมีใช้เติมเพื่อบำรุงรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
สารเคมีใช้เติมเพื่อป้องกันน้ำแข็งจับตัว
สารเคมีใช้เติมระบบน้ำหล่อเย็น
สารเคมีใช้เติมระบบเบรคของยานพาหนะป้องกันน้ำมันเบรคแข็งตัว
สารเคมีใช้เติมหม้อไอน้ำ
สารเคมีใช้ถนอมเมล็ดพืช
สารเคมีใช้ถนอมสภาพสบู่
สารเคมีใช้ถนอมอาหาร
สารเคมีใช้ถอดแบบพิมพ์พลาสติก
สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อคอนกรีต
สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อในอุตสาหกรรมผลิตแก้ว
สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อยาง
สารเคมีใช้ถอดแบบหล่อโลหะ
สารเคมีใช้ทำความสะอาดระบบถ่ายเทความร้อน
สารเคมีใช้ทำเจล
สารเคมีใช้ทำให้เกิดภาพสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
สารเคมีใช้ทำให้หนังอิ่มตัว
สารเคมีใช้ในการกระตุ้นเพิ่มจำนวนดอกและเร่งให้ผลไม้สุก
สารเคมีใช้ในการเกษตร (ระบุชื่อสาร/วัตถุประสงค์ของสาร)
สารเคมีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
สารเคมีใช้ในการขุดเจาะ
สารเคมีใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน
สารเคมีใช้ในการเคลือบสี
สารเคมีใช้ในการเจียผิวโลหะ
สารเคมีใช้ในการชุบโลหะ
สารเคมีใช้ในการชุบสังกะสี
สารเคมีใช้ในการเชื่อมโลหะ
สารเคมีใช้ในการซักรีดทางอุตสาหกรรม
สารเคมีใช้ในการดองอาหาร
สารเคมีใช้ในการดับเพลิง
สารเคมีใช้ในการดูดซึมไขมันของกรดไขมัน
สารเคมีใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องทดลองที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
สารเคมีใช้ในการถ่ายเทความร้อนและทดสอบคุณสมบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สารเคมีใช้ในการถ่ายภาพ
สารเคมีใช้ในการถ่ายภาพที่ทำให้เกิดความไวแสง
สารเคมีใช้ในการทดสอบสี
สารเคมีใช้ในการทำกระดาษ
สารเคมีใช้ในการทำขั้วไฟฟ้า
สารเคมีใช้ในการทำปุ๋ย
สารเคมีใช้ในการทำแผ่นพิมพ์
สารเคมีใช้ในการทำพื้นรองเท้า
สารเคมีใช้ในการทำโฟมกันความร้อน
สารเคมีใช้ในการทำแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตสารกึ่งตัวนำ
สารเคมีใช้ในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่
สารเคมีใช้ในการทำให้ผิวหน้าโลหะเรียบ
สารเคมีใช้ในการทำให้อาหารกรอบ
สารเคมีใช้ในการทำให้อาหารนิ่ม
สารเคมีใช้ในการบัดกรี
สารเคมีใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
สารเคมีใช้ในการบำบัดสารแขวนลอย
สารเคมีใช้ในการปรับแต่งเมล็ดพืช
สารเคมีใช้ในการปรับสภาพดินและน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง
สารเคมีใช้ในการป้องกันการแข็งตัว (ระบุ)
สารเคมีใช้ในการผลิตกระเบื้องเซรามิค
สารเคมีใช้ในการผลิตฟิล์มพลาสติก
สารเคมีใช้ในการผลิตโฟมยูรีเทน
สารเคมีใช้ในการผลิตยางโพลียูรีเทนเหนียว
สารเคมีใช้ในการผลิตสารเคลือบที่ไม่ใช่สารสี
สารเคมีใช้ในการผลิตสารยึดติด
สารเคมีใช้ในการผลิตสิ่งทอ
สารเคมีใช้ในการผสมกับซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์
สารเคมีใช้ในการพิมพ์ผ้า
สารเคมีใช้ในการพิมพ์ผ้าใยสังเคราะห์
สารเคมีใช้ในการแยกสารเคมี
สารเคมีใช้ในการแยกสารประกอบ
สารเคมีใช้ในการรักษาคุณภาพและทำให้เบียร์ใส
สารเคมีใช้ในการรักษาสภาพซีเมนต์
สารเคมีใช้ในการลอกสี
สารเคมีใช้ในการลอกสีและลอกสารเคลือบจากพื้นผิวคอนกรีต
สารเคมีใช้ในการล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์
สารเคมีใช้ในการล้างอัดรูป
สารเคมีใช้ในการวิเคราะห์ทดลองสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
สารเคมีใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปิโตรเคมี
สารเคมีใช้ในการสังเกตสีย้อมเพื่อการพิมพ์สอดสี
สารเคมีใช้ในการหมักอาหาร
สารเคมีใช้ในการหล่อเย็นโลหะ
สารเคมีใช้ในการหล่อโลหะ
สารเคมีใช้ในการอบและชุบโลหะ
สารเคมีใช้ในขบวนการสกัดโลหะโดยการละลายด้วยของเหลว
สารเคมีใช้ในทางการซ่อมแซมกระจกรถยนต์
สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรม (ระบุชื่อสาร/ประเภทของอุตสาหกรรม)
สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์
สารเคมีใช้ในอุตสาหกรรมสารทำความเย็น
สารเคมีใช้บำบัดน้ำเสีย
สารเคมีใช้บำบัดน้ำหล่อเย็น
สารเคมีใช้บำรุงรักษาต้นองุ่น
สารเคมีใช้บำรุงรักษาสภาพดิน
สารเคมีใช้ปรับแต่งกรวดให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
สารเคมีใช้ปรับปรุงคุณภาพดินอ่อนให้แข็งตัวขึ้น
สารเคมีใช้ปรับปรุงสภาพหนังสัตว์
สารเคมีใช้ปรับสภาพดิน
สารเคมีใช้ปรับสภาพน้ำ
สารเคมีใช้ป้องกันกระจกขุ่นมัว
สารเคมีใช้ป้องกันการเกาะติดของโลหะที่หลอมเหลว
สารเคมีใช้ป้องกันการเกิดคราบน้ำในท่อน้ำ
สารเคมีใช้ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผ้า
สารเคมีใช้ป้องกันการแข็งตัวของน้ำ
สารเคมีใช้ป้องกันการสะสมของเศษเหล็ก
สารเคมีใช้ป้องกันคราบสกปรกในสิ่งทอ
สารเคมีใช้ป้องกันน้ำแข็งเกาะกระจก
สารเคมีใช้ป้องกันไม่ให้เกิดเมือกในเครื่องปรับอากาศ
สารเคมีใช้เป็นตัวช่วยชะลอการติดไฟของวัสดุ
สารเคมีใช้เป็นตัวชะลอปฏิกริยาทางเคมีในอุตสาหกรรมพลาสติก
สารเคมีใช้เป็นตัวนำไฟฟ้า
สารเคมีใช้เป็นตัวประสานวัสดุทนไฟ
สารเคมีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
สารเคมีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ
สารเคมีใช้เปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ
สารเคมีใช้ผสมกระดาษทำให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
สารเคมีใช้ผสมแก๊สเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
สารเคมีใช้ผสมคอนกรีตทำให้แข็งตัวเร็ว
สารเคมีใช้ผสมน้ำมันเครื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
สารเคมีใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เผาไหม้หมด
สารเคมีใช้ผสมน้ำมันเบรค
สารเคมีใช้ผสมน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์
สารเคมีใช้ผสมน้ำยาสำหรับใช้ในการขุดเจาะ
สารเคมีใช้ผสมปูนซิเมนต์ทำให้แข็งตัวเร็ว
สารเคมีใช้ผสมปูนซีเมนต์แทนปูนขาว
สารเคมีใช้ผสมปูนทำให้ฉาบมันและติดทน
สารเคมีใช้ผสมพลาสติกทำให้พลาสติกแข็งตัวเร็ว
สารเคมีใช้ผสมพลาสติกทำให้มีคุณภาพดีขึ้น
สารเคมีใช้ผสมยางทำโฟมรองเท้า
สารเคมีใช้ผสมยางทำให้ยางมีคุณภาพดีขึ้น
สารเคมีใช้ผสมแร่ซิลิเกตในอุตสาหกรรมกระดาษ
สารเคมีใช้เพิ่มน้ำหนักกุ้ง
สารเคมีใช้เพื่อการคงสภาพในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและโฟม
สารเคมีใช้ฟอกผ้าใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเคมีใช้ฟอกสีขี้ผึ้ง
สารเคมีใช้ฟอกเส้นไหมและผ้าไหม
สารเคมีใช้ฟอกหนังเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำมัน
สารเคมีใช้ฟอกหนังสัตว์
สารเคมีใช้แยกผงโลหะออกจากแร่
สารเคมีใช้แยกสารเร่งปฏิกิริยา
สารเคมีใช้รมควันอาหาร
สารเคมีใช้รักษาคุณภาพคอนกรีต
สารเคมีใช้รักษาสภาพหนัง
สารเคมีใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืช
สารเคมีใช้ลดเขม่าควันพิษของรถยนต์
สารเคมีใช้ลดความเข้มของแสงอุลตร้าไวโอเลต
สารเคมีใช้ลดความเค็มของดินและปรับปรุงสภาพผิวดิน
สารเคมีใช้ลดปริมาณคาร์บอนในเครื่องยนต์
สารเคมีใช้ลดฟองในการบำบัดน้ำเสีย
สารเคมีใช้ลดอุณหภูมิของมอเตอร์ไฟฟ้า
สารเคมีใช้ลอกวัสดุในการบำบัดผิวหน้าโลหะ
สารเคมีใช้ละลายน้ำแข็งเกาะกระจกหน้ารถ
สารเคมีใช้ละลายน้ำแข็งในเครื่องยนต์
สารเคมีใช้ละลายยาง
สารเคมีใช้ล้างขี้ผึ้ง
สารเคมีใช้ล้างไขมัน
สารเคมีใช้ล้างเครื่องยนต์
สารเคมีใช้ล้างน้ำมัน
สารเคมีใช้ล้างหม้อน้ำเครื่องยนต์
สารเคมีใช้ไล่ความชื้นของระบบไฟฟ้า
สารเคมีใช้สร้างภาพในการพิมพ์
สารเคมีใช้สลักลายกระจก
สารเคมีใช้หล่อลื่นเส้นด้าย
สารเคมีต่อต้านการแข็งตัวจากความเย็นของสายส่งเชื้อเพลิง
สารเคมีต้านเปลวไฟ
สารเคมีเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น
สารเคมีเติมแต่งยาฆ่าเชื้อรา
สารเคมีเติมแต่งยาฆ่าแมลง
สารเคมีเติมแต่งยาฆ่าวัชพืช
สารเคมีเติมแต่งสารหล่อเย็น
สารเคมีทำความสะอาดคาบูเรเตอร์
สารเคมีทำความสะอาดใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีทำให้เกิดรูเล็กๆใช้ในการผลิตอิฐทนไฟ
สารเคมีทำให้เปียกใช้ในการฟอกขาว
สารเคมีทำให้เปียกใช้ในการย้อมสี
สารเคมีที่ช่วยทำให้แก๊สธรรมชาติบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้ควันในอุตสาหกรรมบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้น้ำมันบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้ปิโตรเลียมบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้ผิวหน้ากระจกมีความบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้พลาสติกมีความบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้โพลีโอเลฟินบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้โมเลกุลของสารยึดติดเชื่อมต่อกัน
สารเคมีที่ช่วยทำให้ระบบหล่อเย็นทำงานดีขึ้น
สารเคมีที่ช่วยทำให้โลหะมีความบริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยทำให้ไวน์บริสุทธิ์
สารเคมีที่ช่วยในการกระจายของไข
สารเคมีที่ช่วยในการกระจายของน้ำมัน
สารเคมีที่ช่วยในการกระจายของปิโตรเลียม
สารเคมีที่ช่วยในการกระจายตัวของกาว
สารเคมีที่ช่วยในการกระจายตัวของเครื่องสำอาง
สารเคมีที่ช่วยในการกระจายตัวของพลาสติก
สารเคมีที่ช่วยในการจับตัวของโลหะหลอมเหลว
สารเคมีที่ช่วยในการดูดซึมสี
สารเคมีที่ช่วยในการตกตะกอน
สารเคมีที่ช่วยในการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตใช้ในการผลิตกระดาษ
สารเคมีที่ช่วยในการตัดโลหะ
สารเคมีที่ช่วยในการพิมพ์ให้ลายเส้นมีความคมชัด
สารเคมีที่ช่วยในการเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ
สารเคมีที่ช่วยในการฟอกขาวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเคมีที่ช่วยในการแยกพลาสติก
สารเคมีที่ช่วยในการรวมตัวของของเสียทางการเกษตรและน้ำเสีย
สารเคมีที่ช่วยในการรวมตัวของน้ำและน้ำมัน
สารเคมีที่ช่วยในการลงแป้งบนเนื้อผ้า
สารเคมีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
สารเคมีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยในขั้นตอนการทอ
สารเคมีที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการวัลคาไนเซชัน
สารเคมีที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการเคลือบผ้ากันน้ำ
สารเคมีที่ช่วยสร้างภาพใช้ในการถ่ายภาพ
สารเคมีที่ช่วยให้ฟองสบู่คงสภาพ
สารเคมีที่ช่วยให้ฟิล์มภาพถ่ายแห้งเร็ว
สารเคมีที่ช่วยให้สิ่งพิมพ์แห้งเร็วขึ้นและกัดล้างแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
สารเคมีที่ทำให้ขดลวดสะอาดและสดใส
สารเคมีที่ทำให้ดินรวมเนื้อกัน
สารเคมีที่ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำสะอาด
สารเคมีที่ทำให้น้ำหายกระด้าง
สารเคมีที่ทำให้แป้งในผ้าแข็งตัว
สารเคมีที่ทำให้แป้งในผ้าสลายตัว
สารเคมีที่ทำให้พลาสติกขยายตัวใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
สารเคมีที่ทำให้พลาสติกมีลักษณะเป็นวุ้น
สารเคมีที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัว
สารเคมีที่ทำให้โพลีเมอร์ขยายตัวใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน
สารเคมีที่ทำให้โพลีเมอร์รวมตัวกัน
สารเคมีที่ทำให้โมเลกุลของสารอิ่มตัว
สารเคมีที่ทำให้ยางมีลักษณะเป็นวุ้น
สารเคมีที่ทำให้ใยแก้วแข็งตัว
สารเคมีที่ทำให้รูปคมชัดใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร
สารเคมีที่ทำให้เรซินสังเคราะห์แข็งตัว
สารเคมีที่ทำให้โลหะแข็งตัว
สารเคมีที่ทำให้โลหะอ่อนตัว
สารเคมีที่ทำให้สารเคลือบยึดติด
สารเคมีที่ทำให้สิ่งทอสดใส
สารเคมีที่ทำให้สีสดใสใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีที่ทำให้เส้นด้ายลื่น
สารเคมีที่ทำให้เส้นใยอ่อนตัว
สารเคมีที่ทำให้หนังนิ่ม
สารเคมีที่ทำให้หนังอ่อนตัวและกันน้ำ
สารเคมีที่ทำให้อลูมิเนียมสะอาดและสดใส
สารเคมีที่ทำให้อาหารฟู
สารเคมีที่ประกอบด้วยโครเมียมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
สารเคมีที่ประกอบด้วยสารเฟอริคคลอไรด์ช่วยให้เกิดการขยายตัวของแม่พิมพ์
สารเคมีที่เป็นตัวทำปฏิกริยาทางเคมีใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
สารเคมีที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า
สารเคมีที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า
สารเคมีที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน
สารเคมีปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง
สารเคมีปรับสภาพน้ำในบ่อปลา
สารเคมีป้องกันการควบแน่น
สารเคมีป้องกันขนขึ้นบนเสื้อผ้า
สารเคมีป้องกันความชื้นใช้ทาพื้นและผนัง
สารเคมีป้องกันตะไคร่น้ำ
สารเคมีป้องกันถุงเท้าขาดเป็นทางยาว
สารเคมีผสมคอนกรีตและปูนฉาบเพื่อปรับปรุงให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
สารเคมีเพิ่มความไวแสงใช้ในการถ่ายภาพ
สารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพเร่งการแตกหน่อของพืช
สารเคมีฟอกขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเครื่องพิมพ์ออฟเซท
สารเคมีเร่งน้ำยางพารา
สารเคมีลดก๊าซออกซิเจนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีลดความเข้มข้นของคลอรีน
สารเคมีลดไฟฟ้าสถิตย์
สารเคมีลดแรงตึงผิว
สารเคมีละลายกำมะถัน
สารเคมีละลายคราบมันใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีละลายคาร์บอน
สารเคมีล้างไขมันใช้ในอุตสาหกรรม
สารเคมีไวแสงใช้ในการถ่ายรูป
สารเคมีสำหรับขยายภาพใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร
สารเคมีสำหรับดับเพลิง
สารเคมีสำหรับทำให้น้ำอ่อน
สารเคมีสำหรับรักษาสภาพคอนกรีต (ยกเว้นสีและน้ำมัน)
สารเคมีหล่อเย็นหม้อน้ำของเครื่องยนต์
สารเคมีอะซิเตท (ระบุวัตถุประสงค์)
สารแคตไอออนิกโปรตีนใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
สารแคลเซียมคลอไรด์
สารแคลเซียมคาร์บอเนต
สารแคลเซียมคาร์ไบด์
สารแคลเซียมซัลเฟต
สารแคลเซียมซิลิเกต
สารแคลเซียมซิลิคอน
สารแคลเซียมฟลูออไรด์
สารแคลเซียมอลูมิเนต
สารแคลเซียมไฮโปคลอไรด์
สารโคบอลต์ออกไซด์สำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
สารโครเมียมออกไซด์
สารโคลีนคลอไรด์
สารจับเคลือบใบพืช
สารจับโลหะหนัก
สารฉีดเคลือบผลไม้เพื่อให้เงางาม
สารช่วยในการดูดซึมในขบวนการพิมพ์
สารซักฟอกใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
สารซัลเฟอร์โมโนคลอไรต์
สารซิลิกาคอลลอยด์ที่เป็นสารเติมแต่งที่ใช้ในการผลิตกระดาษ
สารซิลิคอนคาร์ไบด์
สารซิลิโคน
สารซีเมนต์ใช้ซ่อมแซมสิ่งของแตกหัก
สารซีโอไลท์
สารเซอร์โคเนีย
สารโซดาแอช
สารโซเดียมคลอไรด์
สารโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
สารโซเดียมคาร์บอเนต
สารโซเดียมซิเตรทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารโซเดียมเบนโทไนท์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
สารโซเดียมแลคเตทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารโซเดียมออกไซด์สำหรับช่วยให้ซิลิก้าละลายในน้ำได้
สารไซโคลเดกซ์ทริน
สารไซยาไนด์
สารไซลอล
สารไซลีน
สารโดโลไมท์ใช้ในอุตสาหกรรม
สารไดคูมิวเปอร์ออกไซด์
สารไดแคลเซียมฟอสเฟต
สารไดไซคลอเพนทาไดอีน
สารไดเมทิลเทเรฟทาเลต
สารไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
สารไดโอเลฟินส์
สารต่อต้านปฏิกริยาของออกไซด์
สารตะกั่วออกไซด์
สารตัวเติมสำหรับอุดตัวถังรถยนต์
สารตัวเติมสำหรับอุดโพรงของต้นไม้
สารต้านการเยือกแข็ง
สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตยา
สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตสารเคมี
สารต้านอนุมูลอิสระใช้ในการผลิตอาหารเสริม
สารติดยึดที่เป็นสื่อไฟฟ้า
สารไตรกลีเซอไรด์
สารทำความสะอาดใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารทำให้เกิดเสถียรภาพของโปรตีน
สารทำให้ใบพืชร่วง
สารที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
สารที่เตรียมขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์และสัตวแพทย์
สารที่เตรียมขึ้นจากพืชใช้ทำปุ๋ย
สารที่เตรียมขึ้นจากเอนไซม์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
สารที่เตรียมขึ้นจากเอนไซม์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารที่เตรียมขึ้นใช้กัดกร่อนในอุตสาหกรรม
สารที่เตรียมขึ้นใช้กัดกร่อนสี
สารที่เตรียมขึ้นใช้กันไฟ
สารที่เตรียมขึ้นใช้ขจัดความชื้นในอากาศใช้ในครัวเรือน
สารที่เตรียมขึ้นใช้ต้านเปลวไฟ
สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการขจัดน้ำในอุตสาหกรรม
สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการควบแน่นทางเคมี
สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่อง รอยตำหนิ และรอยร้าวบนพื้นผิววัสดุ
สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการผลิตทองเหลือง
สารที่เตรียมขึ้นใช้ในการละลายหิมะ
สารที่เตรียมขึ้นใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ใช้ในอุตสาหกรรม
สารที่เตรียมขึ้นใช้ผลิตอาหารเสริมพืช
สารที่เตรียมขึ้นใช้ย่อยอินทรีย์สารในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่น
สารที่เตรียมขึ้นใช้แยกธาตุทางเคมี
สารที่เตรียมขึ้นใช้ละลายกาวแป้งจากผ้า
สารที่เตรียมขึ้นใช้ละลายน้ำแข็ง
สารที่เตรียมขึ้นใช้ล้างสารละลายคาร์บอน
สารที่เตรียมขึ้นสำหรับป้องกันกระจกหมอง
สารที่เตรียมขึ้นสำหรับป้องกันการร้อนจัดใช้ในการหล่อเย็นเครื่องยนต์
สารที่ทำให้ขนมคงสภาพและเป็นเงามันใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารที่ทำให้ดินเหนียวติดกัน
สารที่ทำให้สารแขวนลอยในของเหลวรวมตัว
สารที่ทำให้สีย้อมติดแน่นใช้กับโลหะ
สารที่ทำให้อาหารประเภทเส้นคลายตัว
สารทึบแสงใช้เคลือบกระจก
สารโทลูอีน
สารไทมอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารไทโอยูเรีย
สารนิกเกิลคาร์บอเนต
สารนิกเกิลซัลเฟต
สารนิกเกิลไนเตรท
สารนิกเกิลออกไซด์
สารนิวคลีโอไทด์
สารแนฟทาลีน
สารไนโตรพาราฟินส์ใช้เติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมัน
สารบอแรกซ์
สารบิวทาไดอีน
สารบิวทิลีนคาร์บอเนตใช้เป็นตัวละลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
สารบิวทีน
สารเบนซอล
สารเบนซีน
สารเบนโทไนท์
สารแบเรียมซัลเฟต
สารไบคาร์บอเนตของโซดา
สารไบโอโพลีเมอร์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
สารปรอท
สารประกอบของแป้งทำให้ขนมฟูใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารประกอบของเรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
สารประกอบของเรซินสังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
สารประกอบคีโตน
สารประกอบเคมีใช้ในการอุดขอบหน้าต่าง
สารประกอบจุลินทรีย์สำหรับช่วยย่อยของเสียสัตว์
สารประกอบช่วยถอดแบบพิมพ์ใช้ในการทำคอนกรีต
สารประกอบใช้เชื่อมติดในการขึ้นรูปพลาสติก
สารประกอบใช้ซ่อมแซมยางในของรถยนต์
สารประกอบทางเคมีใช้ในการแช่แข็ง
สารประกอบทางเคมีใช้ในการดับเพลิง
สารประกอบทางเคมีใช้ในการถนอมอาหาร
สารประกอบทางเคมีใช้ในการละลายไขมัน
สารประกอบไนเตรท
สารประกอบฟอสเฟต
สารประกอบแมกนีเซียมชนิดผง
สารประกอบยูรีเทนใช้ทำแบบพิมพ์
สารประกอบออร์กาโนฟอสฟอรัส
สารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก
สารประกอบอะซิเตท
สารประกอบอะมิโน
สารประกอบเอนไซม์ใช้ช่วยย่อยของเสียสัตว์
สารประกอบแอมโมเนีย
สารประกอบเฮเทอร์โรไซคลิก
สารปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำให้เป็นกลาง
สารปรับปรุงดิน
สารป้องกันการเกาะติดของลวดเชื่อม
สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของสารไฮโลเจน
สารป้องกันการแข็งตัวของกาว
สารป้องกันการตกสีของเส้นใยขนสัตว์
สารป้องกันการปนเปื้อนบนผ้าไนล่อน
สารป้องกันการยึดติดของกาวที่ใช้กับเทปกาวสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
สารป้องกันการแยกตัวของน้ำและน้ำมัน
สารป้องกันการเสื่อมของผ้าไนล่อนเนื่องจากการฟอกขาว
สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับไขมัน
สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับเครื่องดื่ม
สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับเครื่องสำอาง
สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับหัวน้ำมันหอม
สารป้องกันการออกซิเดชั่นใช้กับอาหาร
สารเปปไทด์ใช้ในการวินิจฉัยและทดสอบทางวิทยาศาสตร์
สารโปแทสเซียม
สารโปแทสเซียมคลอไรด์
สารโปแทสเซียมซัลเฟต
สารโปแทสเซียมซิลิเกต
สารโปแทสเซียมไซยาไนด์
สารโปแทสเซียมไนเตรท
สารโปรตีนใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
สารโปรตีนใช้ในการผลิตสารเคมี
สารโปรตีนใช้ในการผลิตอาหารเสริม
สารโปรตีนใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารโปรตีนใช้วัตถุดิบในการผลิตในกระบวนการผลิต
สารโปรตีนออโตไลเสทใช้ผสมยาฆ่าแมลง
สารโปรตีนอัลบูมินที่ได้จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
สารโปรตีนอัลบูมินที่ได้จากสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
สารโปรตีนไฮโดรไลเซทใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
สารพลาสติไซเซอร์
สารพอลิแซ็กคาไรด์ใช้ในการผลิตอาหาร
สารพาราไซลีน
สารเพอร์ออกซิโพรพิลเบนซีน
สารโพลี อัลฟา โอเลฟินส์
สารโพลีซัคคาไรด์
สารโพลีซิลิคอน
สารโพลีไซลอกเซน
สารโพลีฟอสเฟต
สารโพลีเมอร์แอนด์ไอออนิค
สารโพลีแลคเตท
สารโพลีออลส์
สารฟลาโวนอยด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารฟลูออรีน
สารฟอร์มาลีน
สารฟอสฟีนออกไซด์
สารฟีนอลใช้ในอุตสาหกรรม
สารฟูมาเรต
สารเฟอร์ฟูรัล
สารเฟอร์โรซิลิคอน
สารเฟอร์โรฟอสฟอรัส
สารเมทัลโลซีน
สารเมทาลิคใช้ทำสบู่
สารเมทิลเซลลูโลส
สารเมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์
สารเมทิลเอมีน
สารเมทิลีนคลอไรด์
สารเมอร์คิวริกคลอไรด์(สารคาโลเมล)
สารเมอร์คิวริกออกไซด์
สารแมกนีเซียมคลอไรด์
สารแมกนีเซียมซัลเฟต
สารแมกนีเซียมออกไซด์
สารโมโนเมทิลอีเทอร์
สารยับยั้งการกระทำการของสารเอทิลีนในผัก
สารยึดติดใช้ในการก่อสร้าง
สารยึดติดใช้ในการปูกระเบื้อง
สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม
สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรมฉนวนไฟฟ้า
สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สารยูเรเนียมไนเตรต
สารยูเรีย
สารรักษาคุณภาพกระเบื้อง
สารรักษาคุณภาพคอนกรีต
สารรักษาคุณภาพดอกไม้
สารรักษาคุณภาพปูน
สารรักษาคุณภาพปูนซิเมนต์
สารรักษาคุณภาพยาง
สารรักษาคุณภาพอิฐ
สารละลายไกลคอลอีเทอร์ใช้ในอุตสาหกรรม
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์
สารละลายบัฟเฟอร์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
สารละลายอัลคิลเบนซิน
สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการบรรจุหีบห่อแบบปลอดเชื้อ
สารเลซิตินที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารเลซิตินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
สารวิสโคส
สารสกัดคาร์โบไฮเดรดใช้ในการผลิตอาหาร
สารสกัดจากชาใช้ในการผลิตยา
สารสกัดจากชาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารสกัดจากชาในการผลิตเครื่องสำอาง
สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารสกัดจากพืชใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
สารสกัดจากสาหร่ายทะเลใช้ทำฮอร์โมนพืช
สารส้ม
สารให้ความหวานซอร์บิทอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารให้ความหวานแซ็กคารินที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารให้ความหวานไซคลาเมตที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารให้ความหวานโพลีออลส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารให้ความหวานอะเซซัลเฟม-เค ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารให้ความหวานแอสปาเทมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารอนินทรีไฮดราซีน
สารอนิลีน
สารอลูมินา
สารอลูมิเนียมซัลเฟต
สารอลูมิเนียมซิลิเกต
สารอลูมิเนียมไนไตรด์เซรามิคที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารอลูมิเนียมไนไตรด์ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
สารอลูมิเนียมฟอสเฟต
สารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
สารออกซาเลต
สารออร์แกโนเมทัลลิก
สารอะคริลิกโมโนเมอร์
สารอะคริโลไนทริล
สารอะครีเลตที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
สารอะซิโตน
สารอะซิโตฟีโนน
สารอะซิทัลดีไฮด์
สารอะเซทีลีน คาร์บอนแบล็ค
สารอะมิโนฟีนอล
สารอะมิโนไฮดรอกซี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ
สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
สารอะโรเมติก
สารอะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน
สารอะลูมิโนซิลิเกต
สารอัลคาไลน์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
สารอัลคิลบีเทน
สารอาหารใช้ใส่ในปุ๋ย
สารอาหารที่ใช้เพิ่มน้ำหนักกุ้ง
สารอาหารเพาะเชื้อเซลล์ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
สารอาหารเพาะเชื้อเซลล์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
สารอินทรีย์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
สารอินทรีย์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
สารอินทรีย์ที่เตรียมขึ้นเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์
สารอินทรีย์อัลคาลอยด์ (ระบุวัตถุประสงค์)
สารอินทรีย์เอมีน
สารอีเทอร์ (ระบุชนิด/วัตถุประสงค์)
สารอีมอลเลียนท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารเอทิล อะซิเตท
สารเอทิล อีเทอร์
สารเอทิลีนไดคลอไรด์
สารเอสเทอร์ (ระบุวัตถุประสงค์)
สารแอนติโมนีซัลไฟด์
สารแอนติโมนีออกไซด์
สารแอนไฮไดรด์ของกรดอินทรีย์
สารแอนไฮไดรด์ของไอโซไซยาเนต
สารแอมโมเนีย (ระบุวัตถุประสงค์)
สารแอมโมเนียที่ใช้ในการผลิตเลเซอร์และไดโอดปล่อยแสง
สารแอมโมเนียที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารแอมโมเนียมซัลเฟต
สารแอมโมเนียมไนเตรต
สารแอมโมเนียมฟอสเฟต
สารแอมโมเนียมอะซิเตท
สารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารแอลจิเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารแอลจิเนตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สารแอลดีไฮด์ (ระบุวัตถุประสงค์)
สารโอเลฟินส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
สารไอโซไซยาเนต
สารไอโซโทปที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
สารเฮกซาฟลูออโรโพรพิลีน
สารเฮกซาเมทิลีนเตตรามีน
สารเฮกซิลีนไกลคอล
สารไฮโดรควิโนน
สารไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หัวเชื้อเคมีใช้ผสมน้ำมันเกียร์
หัวเชื้อเคมีใช้ผสมน้ำมันเครื่อง
อนุพันธ์ของซิลิโคนใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
อนุพันธ์ของเซลล์เนื้อเยื่อที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
อนุพันธ์ของไดคีทีน
อนุพันธ์ของน้ำตาลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
อนุพันธ์ของเนื้อเยื่อชีวภาพที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยไม่ใช้ในทางการแพทย์และทางสัตวแพทย์
อนุพันธ์ของเบนซิน
อนุพันธ์ของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อนุพันธ์ของฟีนอล
อนุพันธ์ของสารคลอรีน
อนุพันธ์ของสารโซเดียม
อนุพันธ์ของสารโบรไมน์
อนุพันธ์ของอะซิเตท
อนุพันธ์ของอีเทอร์
อนุพันธ์ของเอทิลีนออกไซด์
อนุพันธ์ของแอลกอฮอล์
อนุพันธ์ของแอลดีไฮด์
อนุพันธ์ของโอลิโกแซคคาไรด์
อนุพันธ์ของโอเลฟิน
อนุพันธ์เซลลูโลสที่เป็นสารเคมี
อลูมิเนียมอะซิเตทที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อัลบูเมนจากข้าวมอลต์
อัลบูเมนจากสัตว์ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
อาหารเสริมสำหรับพืช
เอทานอลใช้ในทางวิทยาศาสตร์
เอทิลแอลกอฮอล์
เอนไซม์ใช้ในการกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น
เอนไซม์ใช้ในการค้นคว้าวิจัย
เอนไซม์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
เอนไซม์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์
เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรม
เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก
เอนไซม์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เอนไซม์ใช้ผสมอาหารสัตว์
เอนไซม์ใช้ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล
แอมโมเนีย แอลดีไฮด์
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการผลิตสารซักฟอก
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
แอลดีไฮด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ฮอร์โมนสำหรับพืช

เครื่องหมายการค้าจำพวกที่1

Translate »