เครื่องหมายการค้าจำพวก36

เครื่องหมายการค้าจำพวก36

กระจายเงินลงทุน
กองทุนจัดหาเงินเพื่อการกุศล
กองทุนจัดหาเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
กองทุนบำเหน็จ
กองทุนรวม
การเงินภายในประเทศ
กำหนดผู้ได้รับมอบทรัพย์สิน
กำหนดอัตราดอกเบี้ย
เก็บค่าเช่า
เก็บรวบรวมหนี้สิน
เก็บรักษาของมีค่า
เก็บหนี้สิน
ไกล่เกลี่ยสำหรับสัญญาว่าด้วยการประกันชีวิต
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น
ข้อมูลข่าวสารด้านประกัน
ข้อมูลข่าวสารในด้านการเงิน
ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน
ข้อมูลด้านการจำนอง
ขายลดตั๋วเงินและการขายช่วงลดตั๋วเงิน
ขายลดบัญชีลูกหนี้
ข่าวสารด้านการเงิน
ขึ้นเช็คส่วนตัวตามจำนวนเงินที่ระบุไว้
เขียนเช็ค
คนกลางในการจัดหาแหล่งกู้เงินและเงินทุน
ค้นคว้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการการลงทุน
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอยู่อาศัยและเพื่อการค้า
ค้นคว้าวิจัยด้านการเงินการคลัง
ค้นคว้าวิจัยด้านการลงทุน
ควบคุมวงเงินในการให้สินเชื่อในการประกอบธุรกิจ
คาดคะเนความเสี่ยงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ค้าหลักทรัพย์
คำนวณเบี้ยประกันผลกำไร
ค้ำประกัน
ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ค้ำประกันการจำหน่ายตั๋วเงินหรือหุ้น
ค้ำประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
ค้ำประกันการชำระหนี้และการรับรองตั๋วเงิน
ค้ำประกันทางด้านสินเชื่อ
ค้ำประกันพันธบัตร
ค้ำประกันสัญญา
ค้ำประกันหนี้
ค้ำประกันหนี้สิน
ค้ำประกันหลักทรัพย์
คิดและเก็บค่าบริการบัตรเครดิต
เครดิตการ์ด
เครดิตฟองซิเอร์
เคลียริ่งทางการเงิน
เคลียริ่งระหว่างธนาคารทางด้านการเงิน
งบประมาณการเงิน
เงินกองกลางที่เป็นเงินสด
เงินกองทุนเพื่อการลงทุน
เงินกู้
เงินกู้เป็นงวด
เงินกู้ผ่อนส่ง
เงินกู้ยืม
จองซื้อสินค้าโภคภัณฑ์
จองซื้อหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม
จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดการเกี่ยวกับการธนาคาร
จัดการเกี่ยวกับการลงทุน
จัดการเกี่ยวกับที่ดินและบ้านจัดสรร
จัดการขายที่ดิน
จัดการขายบ้านและที่ดิน
จัดการเงินสด
จัดการจัดสภาพคล่องทางเงิน
จัดการซื้อขายที่ดิน
จัดการซื้อขายอาคาร
จัดการด้านการเงิน
จัดการด้านการเงินการคลัง
จัดการด้านการลงทุน
จัดการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา
จัดการด้านหลักทรัพย์
จัดการดูแลอาคาร
จัดการทรัพย์สิน
จัดการทางการเงิน
จัดการที่อยู่อาศัย
จัดการที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
จัดการเรียกร้องค่าสินไหม
จัดการลงทุนในกองทุนให้ลูกค้า
จัดการและวางแผนทางการเงิน
จัดการหลักทรัพย์กองทุน
จัดการอสังหาริมทรัพย์
จัดเก็บค่าเช่า
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมการด้านเงินกู้
จัดเตรียมการด้านสินเชื่อ
จัดเตรียมรายงานด้านการเงิน
จัดทำสถิติด้านประกันภัย
จัดหากองทุน(การกุศล)
จัดหาเงินกู้และสินเชื่อ
จัดหาเงินค้ำประกันบุคคล
จัดหาเงินทุน
จัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยทางการแพทย์
จัดหาเงินทุนสำหรับการเช่าซื้อ
จัดหาเงินประกันตัว
จัดหาตัวแทนเกี่ยวกับการลงทุน
จัดหาธนาคารเพื่อลงทุนในที่ดิน
จัดหาธนาคารเพื่อลงทุนในที่พักอาศัย
จัดหาแหล่งเงินทุน
จัดหาอสังหาริมทรัพย์
จัดอันดับความน่าเชื่อถือในเครดิต
จัดอันดับสินเชื่อหรือเครดิต
จัดเอกสารเกี่ยวกับการให้ทุนทางการค้า
จ่ายเงินเกษียณอายุ
จ่ายเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
จ่ายเงินบำนาญ
จ่ายเงินเป็นรายปี
จ่ายเงินสด
จำนองและรับจำนองอสังหาริมทรัพย์
เจรจาต่อรองทางธุรกรรมการเงิน
แจ้งมูลค่าหุ้นในตลาดหุ้น
ช่วยเหลือเงินกู้
ชำระเงิน
ชำระเงินค่าซื้อสินค้าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชำระเงินต่างประเทศ
ชำระเงินตามบิล
ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชำระเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ชำระเงินล่วงหน้า
ชำระเงินล่วงหน้าผ่านบัตรชำระเงิน
ชำระบัญชีทางการเงิน
ชำระหนี้ให้กับลูกค้า
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ซื้อขายตั๋วเงิน
ซื้อขายพันธบัตร
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินกู้
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หล่วงหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ
ซื้อขายหุ้น
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายบริการ
ซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายสินค้า
ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
ดัชนีชี้หลักทรัพย์
ด้านการวางแผนการเงินและด้านกลยุทธทางการเงิน
ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้าและสินเชื่อ
ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์
ดำเนินการด้านการเงินการคลัง
ดำเนินการด้านการเงินให้กับโครงการ
ดำเนินการด้านการลงทุนร่วม
ดูแลทรัพย์สินสิ่งของมีค่า
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในตราสารที่เปลี่ยนมือได้
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในหลักทรัพย์
ตรวจรับรองเครดิต
ตรวจรับรองเช็ค
ตรวจสอบการเงินของบริษัท
ตรวจสอบการเงินของลูกค้าก่อนอนุมัติให้สินเชื่อ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการประกันภัย
ตราสารการเงิน
ตราสารอนุพันธ์
ตลาดการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์
ตอบคำถามด้านการเงิน
ต่ออายุสัญญาการรับประกันรถยนต์
ตัดบัญชีระหว่างสถาบันการเงินอันเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ตัวแทนค้าต่างกึ่งค้ำประกัน
ตัวแทนจัดการบ้านและที่ดิน
ตัวแทนจัดการอสังหาริมทรัพย์
ตัวแทนจัดเก็บค่าเช่า
ตัวแทนจัดหาที่อยู่อาศัย
ตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
ตัวแทนด้านสินเชื่อ
ตัวแทนติดตามหนี้
ตัวแทนนายหน้าจัดหาโครงการร่วมลงทุน
ตัวแทนในการติดตามทรัพย์สิน
ตัวแทนบริการด้านการประกันภัย
ตัวแทนรับจำนอง
ตัวแทนรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภค
ตัวแทนเร่งรัดหนี้สิน
ตัวแทนเรียกเก็บหนี้สิน
ตามเก็บเงิน
ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายช่วงลดตั๋วเงิน
ติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงิน
ติดต่อธุรกิจการเงิน
ติดต่อธุรกิจในเรื่องหุ้นและพันธบัตร
ติดต่อระหว่างธนาคาร
ติดตามหนี้
เตรียมการสำหรับการวิเคราะห์ด้านการเงิน
ถือกรรมสิทธิ์และการโอนเครดิต
ถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทดรองจ่ายเงินสดล่วงหน้า
ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต
ทำกรมธรรม์ประกันภัย
ทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
ทำธุรกรรมด้านการเงิน
ที่ปรึกษาการซื้อขายหุ้น
ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
ที่ปรึกษาด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกรรมด้านการเงิน
ธุรกรรมด้านการลงทุน
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน
ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจจัดสรรที่ดิน
ธุรกิจจำนอง
ธุรกิจหลักทรัพย์
นายหน้าเครดิต
นายหน้าเงินกู้
นายหน้าจัดการทรัพย์สิน
นายหน้าจัดการภาษีและพิธีการในการนำสินค้าเข้าออก
นายหน้าจัดการภาษีศุลกากร
นายหน้าจำนอง
นายหน้าซื้อขายเงินตรา
นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
นายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
นายหน้าซื้อขายหุ้นและพันธบัตร
นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าด้านการเงิน
นายหน้าตราสารล่วงหน้า
นายหน้าตราสารอนุพันธ์
นายหน้าธุรกิจด้านการเงิน
นายหน้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าในการจัดหาไฟแนนซ์เกี่ยวกับรถยนต์
นายหน้าบัตรเครดิต
นายหน้าประกันชีวิต
นายหน้าประกันภัยการขนส่ง
นายหน้าประกันภัยการเดินทาง
นายหน้าประกันรถยนต์
นายหน้าประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันอัคคีภัย
นายหน้าประกันอุบัติเหตุ
นายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริการการเงิน
บริการขายตั๋วจำนอง
บริการขายฝาก
บริการเครดิตบูโร
บริการเครื่องปลายทางสำหรับจ่ายเงินสด
บริการเครื่องปลายทางสำหรับรูดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
บริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
บริการเงินทุนเพื่อการค้า
บริการเงินทุนเพื่อที่อยู่อาศัย
บริการเช่าซื้อ
บริการตู้นิรภัยรับฝากทรัพย์สิน
บริการธนาคาร
บริการธนาคารพาณิชย์
บริการธนาคารเพื่อการค้า
บริการธนาคารเพื่อการจำนอง
บริการธนาคารเพื่อการทหาร
บริการธนาคารเพื่อการลงทุน
บริการธนาคารระบบออนไลน์
บริการธนาคารระหว่างประเทศ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
บริการธนาณัติ
บริการเลตเตอร์ออฟเครดิต
บริการให้ส่วนลดพิเศษทางการเงินและให้รางวัลทางการเงินแก่ลูกค้าบัตรเครดิต
บริการออกสแตมป์ทางการเงินสำหรับแลกซื้อสินค้า
บริการออมทรัพย์
บริหารกองเงินลงทุน
บริหารกองทุนรวม
บริหารกิจการในด้านการเงิน
บริหารเงิน
บริหารเงินทุน
บริหารด้านการคลัง
บริหารทรัพย์สิน
บริหารธุรกิจการเงิน
บริหารและจัดตั้งกองทุน
บริหารและป้องกันการขาดทุนในการเสี่ยงทางการเงิน
บริหารหลักทรัพย์
บังคับการอ้างสิทธิให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน
เบิกเงินสดด้วยบัตรเครดิต
เบิกเงินสดตามตั๋วเงิน
เบิกเงินสดทางตู้เอทีเอ็ม
แบงค์การันตี
ประกันการกู้เงิน
ประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล
ประกันการทำศพ
ประกันการภัยเดินทาง
ประกันการลักทรัพย์
ประกันการเสี่ยงภัยช่วง
ประกันการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ
ประกันโครงการการเงินช่วยเหลือคนงาน
ประกันเงินตรา
ประกันชีวิต
ประกันทางด้านทำสัญญา
ประกันทางด้านธุรกิจ
ประกันบำนาญและบำเหน็จ
ประกันผลประโยชน์ของลูกจ้าง
ประกันภัย
ประกันภัยการขนส่ง
ประกันภัยค้ำจุน
ประกันภัยทรัพย์สมบัติ
ประกันภัยทางทะเล
ประกันภัยทางวิศวกรรม
ประกันภัยทางอากาศ
ประกันภัยบุคคลที่สาม
ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์
ประกันภัยรถยนต์
ประกันวินาศภัย
ประกันสินเชื่อ
ประกันสุขภาพ
ประกันหนี้สินของสาธารณชนทั่วไป
ประกันอัคคีภัย
ประกันอุบัติภัย
ประกันอุบัติเหตุ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการประกันภัย
ประเมินความเสียหายจากอบัติเหตุ
ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
ประเมินค่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ประเมินงบประมาณ
ประเมินตีราคาอาคารและที่ดิน
ประเมินม้า
ประเมินราคาขนสัตว์
ประเมินราคาเครื่องประดับ
ประเมินราคาทรัพย์สินทางปัญญา
ประเมินราคาที่ดิน
ประเมินราคาที่พักอาศัย
ประเมินราคาเพชร
ประเมินราคาภาพศิลปะ
ประเมินราคาไม้ยืนต้น
ประเมินราคารถยนต์
ประเมินราคาเรือยอร์ช
ประเมินราคาวัตถุโบราณ
ประเมินราคาสแตมป์
ประเมินราคาหุ้น
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาอาคารชุด
ประเมินศักยภาพของลูกค้าในการให้สินเชื่อ
เป็นตัวกลางในธุรกิจประกันภัย
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในที่ดิน
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในบ้านพักอาศัย
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการดูแลผลประโยชน์ในอาคารชุด
เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์
แปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็นตราสาร
ผู้ค้ำประกัน
ผู้จัดการมรดกอสังหาริมทรัพย์
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
พยากรณ์ด้านการเงินการคลัง
พิสูจน์รับรองเช็ค
เพิ่มเงินทุน
เพิ่มเงินลงทุน
เพิ่มมูลค่าของสินเชื่อ
ยอมรับและตรวจรับรองบัตรเครดิต
ยอมรับและตรวจรับรองบัตรชำระเงิน
ยอมรับและตรวจรับรองบัตรเดบิต
ยึดอสังหาริมทรัพย์
รวบรวมยอดเงินที่ต้องรับผิดชอบ
รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย
ร่วมทุนและการเป็นหุ้นส่วน
ระดมทุนเพื่อการกุศลสำหรับการวิจัยทางการแพทย์
รับค้ำประกัน
รับค้ำประกันออกเช็คเดินทาง
รับจำนอง
รับจำนำ
รับชำระค่าเคเบิ้ลทีวี
รับชำระค่าใช้บริการรายเดือน
รับชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
รับชำระค่าผ่อน เช่าซื้อทรัพย์สิน
รับชำระค่าวิทยุติดตามตัว
รับชำระค่าสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์
รับชำระค่าสาธารณูปโภค
รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ
รับซื้อสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายบริการ
รับทำประกันอสังหาริมทรัพย์
รับประกันการซื้อขายหุ้น
รับประกันความชำรุดเสียหายของสินค้าหลังการขาย
รับประกันชีวิต
รับประกันวินาศภัย
รับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของผู้รับประกัน
รับประกันหลักทรัพย์
รับฝากของมีค่า
รับฝากขายบ้านและที่ดิน
รับฝากเงิน
รับฝากหลักทรัพย์โลหะมีค่าและสิ่งของ
รับรองการสลักหลังตั๋วเงิน
รับอาวัลตั๋วเงิน
รายงานการสูญหายของเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ด
รายงานเครดิต
รายงานทางการเงิน
เร่งรัดหนี้สิน
เรียกเก็บเงินคืนค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
เรียกเก็บเงินชำระหนี้
เรียกเก็บเงินตามบัญชีลูกหนี้
เรียกเก็บหนี้
เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
เรียกร้องค่าเสียหาย
ลงทุนด้วยเงิน
ลงทุนด้านกองทุน
ลงทุนทางด้านการเงิน
ลงทุนในด้านเงินทุน
ลงทุนในรูปทรัสต์
ลงทุนในหุ้น
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงนามค้ำประกัน
ลงนามร่วมรับประกัน
ลีสซิ่งอสังหาริมทรัพย์
แลกเปลี่ยนเงินตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
วางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับเงินบำนาญ
วางแผนการให้รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต
วางแผนด้านการเงินการคลัง
วางแผนด้านการออมทรัพย์
วางแผนทางการเงิน
วางแผนและบริหารการเงิน
วาณิชธนกิจ
วิเคราะห์การลงทุนด้านการเงิน
วิเคราะห์ด้านการเงินและการคลัง
วิเคราะห์ด้านการลงทุน
วิเคราะห์และจัดเตรียมรายงานทางการเงิน
วิจัยเกี่ยวกับการกู้ยืมและสถานะการเงิน
วิจัยข้อมูลด้านการเงินการคลัง
วิจัยและให้คำแนะนำในการลงทุน
วิจัยหรือสำรวจการประกันภัย
วิจัยหลักทรัพย์
ศึกษาวิจัยทางการเงิน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ส่งเงินต่างประเทศ
ส่งเงินเพื่อบุคคลอื่น
ส่งใบแจ้งหนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่แลกเปลี่ยนตั๋วแลกเงิน
สถานที่หักบัญชี
สถานบริการบัตรเครดิต
สถาบันการเงิน
สถาบันกู้ยืมเงิน
สถาบันเรียกเก็บเงินและหักบัญชี
สถาบันสินเชื่อ
สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเช่า
สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเช่าซื้อ
สนับสนุนทางการเงิน
สร้างความคล่องของการชำระเงิน
สร้างตลาดทางการเงิน
สอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน
สอบถามข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
สั่งจ่ายเช็คต่างสาขา
สัญญาเช่าด้วยสินเชื่อ
สำนักงานตรวจสอบเครดิต
สำนักงานสินเชื่อ
สำนักงานหักบัญชี
สำรวจความเสียหายจากอุบัติเหตุ
สำรวจเครดิตและสินเชื่อของกิจการค้า
สำรวจทรัพย์สิน
สำรวจประกัน
สำรวจอสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อการขาย
สินเชื่อเพื่อการเช่า
สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ
สินเชื่อเพื่อการพัฒนา
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อการลีสซิ่ง
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เสนอราคาในตลาดหลักทรัพย์
เสนอราคาโภคภัณฑ์
หนังสือรับรองสินเชื่อ
หลักฐานการรับเงิน
หลักทรัพย์ประกันการกู้ยืม
หลักทรัพย์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
หลักทรัพย์และตราสารการลงทุน
หักบัญชีการเงิน
หักบัญชีระหว่างธนาคาร
หาเงินบริจาคเพื่อการกุศล
ให้กู้เงิน
ให้กู้ยืมเงิน
ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
ให้กู้ยืมเงินเพื่อการรักษาพยาบาล
ให้กู้ยืมหลักทรัพย์
ให้ข้อมูลการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
ให้ข้อมูลเรื่องการเงินการคลัง
ให้ข่าวสารข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปฏิบัติการให้สินเชื่อ
ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
ให้คำแนะนำด้านการลงทุนทางการเงิน
ให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ให้คำแนะนำทางการเงิน
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีศุลกากร
ให้คำแนะนำเรื่องการเงินการคลัง
ให้คำแนะนำและตรวจสอบด้านเครดิต
ให้คำปรึกษา วิจัย และให้ข้อมูลด้านการเงิน
ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง
ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
ให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย
ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
ให้คำปรึกษาธุรกิจที่ดิน
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินการคลัง
ให้เครดิตทางการค้า
ให้เงินทุนเพื่อการเช่าซื้อและเพื่อการลีสซิ่ง
ให้เช่าคอนโดมิเนี่ยม
ให้เช่าเครื่องนับเงินอัตโนมัติ
ให้เช่าซื้อ(ระบุ)
ให้เช่าซื้อที่ดิน
ให้เช่าซื้อที่พักอาศัย
ให้เช่าซื้อพื้นที่ว่างในสำนักงาน
ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าซื้ออาคารสำนักงาน
ให้เช่าตู้เอทีเอ็ม
ให้เช่าที่อยู่อาศัย
ให้เช่านา
ให้เช่าบ้าน
ให้เช่าบ้านและที่ดิน
ให้เช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าพื้นที่
ให้เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้า
ให้เช่าฟาร์ม
ให้เช่าแฟลต
ให้เช่าสวนเกษตร
ให้เช่าสำนักงาน
ให้เช่าสำนักงานสำหรับการทำงานร่วมกัน
ให้เช่าห้องชุด
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอาคาร
ให้ทุนการศึกษา
ให้ทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ให้เบิกเงินสดล่วงหน้า
ให้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
ให้สินเชื่อเงินกู้
อนุมัติการชำระเงิน
อนุมัติหักล้างบัญชีเกี่ยวกับการใช้จ่ายโดยบัตรเครดิต
ออกเช็คเดินทาง
ออกตราสารการเงินที่เปลี่ยนมือได้
ออกตั๋วเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออกตั๋วแลกเงิน
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออกบัตรเครดิต
ออกบัตรเงินฝาก
ออกบัตรเงินสด
ออกบัตรชำระเงิน
ออกบัตรเดบิต
ออกบัตรที่บันทึกจำนวนเงินไว้เพื่อชำระค่าโทรศัพท์
ออกบัตรที่บันทึกจำนวนเงินไว้เพื่อชำระค่ารถโดยสาร
ออกบัตรสินเชื่อ
ออกใบเรียกเก็บเงินทั่วโลก
ออกใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองการจ่ายเงินล่วงหน้า
ออกใบหุ้น
ออกพันธบัตร
ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต
ออกและซื้อขายตราสารล่วงหน้า
ออกและไถ่ถอนเช็คเดินทาง
ออกหนังสือรับรองการให้สินเชื่อ
ออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน
ออกหลักทรัพย์
ออกหลักประกันทางการเงิน
ออกหุ้น
ออกหุ้นกู้
ออกหุ้นทุน
ออกเหรียญที่มีค่า
ออกอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวัน
ออกเอกสารทางการเงิน
ออมทรัพย์
อุปถัมภ์ในด้านการเงิน
โอนเงิน
โอนเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
โอนหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
โอนหลักทรัพย์ในอนาคต

เครื่องหมายการค้าจำพวก36

Translate »