เครื่องหมายการค้าจำพวก38

เครื่องหมายการค้าจำพวก38

กระจายคลื่นโทรทัศน์
กระจายคลื่นวิทยุ
กระจายคลื่นเสียง
กระจายเสียงทางเคเบิลทีวี
กระจายเสียงทางดาวเทียม
กระจายเสียงทางวิทยุ
กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
กระจายเสียงทางอินเตอร์เน็ต
กระจายเสียงแบบมัลติมีเดีย
กระจายเสียงและแพร่ภาพรายการโทรทัศน์
กำหนดเส้นทางและการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ค้นคืนฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค้นคืนหรือเรียกข้อความข่าวสาร
ค้นหาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ค้นหาเว็บไซต์
ควบคุมในการใช้เครือข่ายสายเคเบิลโทรทัศน์
ควบคุมระบบในการส่งข้อมูลข่าวสาร เสียงและภาพตามคำสั่งของผู้อื่น
ควบคุมระบบปฏิบัติการของจานรับสัญญาณดาวเทียม
ควบคุมเสารับสัญญาณดาวเทียม
คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์
เครือข่ายการสื่อสารทางไกล
เครือข่ายการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
เครือข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์
เครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม
เครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัว
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้บริการออนไลน์
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแก่ผู้อื่นเพื่อให้ใช้แผงข่าว
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านดาวเทียม
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโต้ตอบผ่านสายเคเบิล
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับใช้ในการส่งข้อมูล
โครงข่ายการสื่อสารส่วนบุคคล
โครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
จัดการการทำงานของเครือข่ายการสื่อสาร
จัดการการทำงานของระบบโทรคมนาคม
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางเครื่องประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
จัดการข้อความที่ฝากไว้
จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสาร
จัดการข่ายงานโทรคมนาคม
จัดการเครือข่ายโทรศัพท์
จัดการประชุมทางไกลโดยเห็นภาพ
จัดการและดำเนินการระบบโทรคมนาคม
จัดระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
จัดส่งข้อมูลภาพและเสียงโดยระบบดิจิตอล
จัดส่งเพลงดิจิตอลผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมทางโทรศัพท์
จัดหาการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมสำหรับสายสนทนาทางโทรศัพท์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียง
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาข้อมูลในการสื่อสารโดยการเชื่อมกับตัวฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านโทรคมนาคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
จัดให้เข้าถึงรายการโทรทัศน์
เชื่อมต่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
เชื่อมต่อการสื่อสารโทรคมนาคมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม
เชื่อมสัญญาณโทรคมนาคมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
ตอบรับอีเมล์
ตัวแทนข่าว
ตัวแทนสำนักข่าว
ตัวแทนให้ข่าวและบริการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต
ติดต่อเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม
ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายข้อมูล
ติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายใยแก้วนำแสง
ติดต่อสื่อสารทางเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรพิมพ์
ติดต่อสื่อสารทางเครื่องโทรสาร
ติดต่อสื่อสารทางดาวเทียม
ติดต่อสื่อสารทางโทรทัศน์
ติดต่อสื่อสารทางโทรเลข
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ทางไกล
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์
ติดต่อสื่อสารทางโทรสาร
ติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ติดต่อสื่อสารทางสายเคเบิล
ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสื่อสารผ่านกระทู้สนทนาในอินเตอร์เน็ต
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมข้ามชาติ
ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ติดต่อสื่อสารระบบออนไลน์
ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตามตัวโดยทางวิทยุสื่อสาร
ติดตามร่องรอยสัญญาณดาวเทียมเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ถอดความสื่อสารทางไกล
ถอดรหัสสัญญาณการสื่อสาร
ถ่ายทอดข้อมูลตลาดหุ้นผ่านสื่อโทรคมนาคม
ถ่ายทอดข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายทอดภาพยนตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านดาวเทียม
ถ่ายทอดรายการทางวิทยุ
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางดาวเทียม
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางวิทยุ
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางสายเคเบิล
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์และวิทยุผ่านทางสายเคเบิล
ถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม
ถ่ายโอนข้อมูลดิจิตอลแบบอัตโนมัติผ่านทางการสื่อสารโทรคมนาคม
ถ่ายโอนข้อมูลทางโทรคมนาคม
ถ่ายโอนภาพผ่านทางดาวเทียมสื่อสาร
ทดสอบสัญญาณภาพ
บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บริการเคเบิลทีวี
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยส่งข้อความ
บริการเครื่องที่ใช้ระบบการสื่อสารทางไกล
บริการเครื่องที่ใช้ระบบติดต่อสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
บริการเครื่องส่งโทรเลข
บริการเครื่องส่งสัญญาณทางไกล
บริการจัดการเครือข่ายทางไกลส่วนตัว
บริการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการโทรคมนาคม
บริการช่องทางสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการแบบทางไกล
บริการเชื่อมต่อแบบเฟรมรีเลย์สำหรับการส่งข้อมูล
บริการตอบรับทางโทรศัพท์
บริการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แบบการบอกรับเป็นสมาชิก(เพย์ทีวี)
บริการโทรคมนาคม
บริการโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บริการโทรคมนาคมทางจดหมาย
บริการโทรคมนาคมทางโทรทัศน์
บริการโทรคมนาคมทางโทรศัพท์
บริการโทรคมนาคมทางโทรสาร
บริการโทรคมนาคมทางไฟฟ้า
บริการโทรคมนาคมทางไมโครเวฟ
บริการโทรคมนาคมทางลำแสงเลเซอร์
บริการโทรคมนาคมทางวิทยุ
บริการโทรคมนาคมทางวิทยุติดตามตัว
บริการโทรคมนาคมทางวิทยุไร้สาย
บริการโทรคมนาคมทางสายเคเบิล
บริการโทรคมนาคมทางอินทราเน็ต
บริการโทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ต
บริการโทรคมนาคมทางเอ็กซ์ทราเน็ต
บริการโทรคมนาคมบนเครือข่ายดิจิตอล
บริการโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง
บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
บริการโทรคมนาคมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการโทรภาพ
บริการโทรศัพท์
บริการโทรศัพท์ทางไกล
บริการโทรศัพท์มือถือ
บริการโทรศัพท์ระบบเซลลูล่าร์
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริการโทรศัพท์สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด
บริการโทรสาร
บริการประชุมผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
บริการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บริการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรืออนาล็อค
บริการแพร่ภาพทางวิดีทัศน์
บริการลิสซิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม
บริการเว็บไซต์สำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
บริการเสียงตอบรับแบบอัตโนมัติ
บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
บริการออกอากาศโทรทัศน์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
บริการอินเตอร์เน็ต
บริการโอนสายโทรศัพท์
บริการฮอตไลน์สายด่วน
บันทึก เก็บและส่งข้อความเสียงทางโทรศัพท์
แบ่งเวลาการใช้เครื่องมือสื่อสาร
แบ่งเวลาการใช้บริการส่งข้อมูลโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องสื่อสาร
ประชุมทางไกลด้วยการสื่อสารทางภาพและเสียง
ประชุมทางโทรศัพท์
ประชุมทางโทรศัพท์ด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ
ประชุมทางวีดีโอ
ประชุมทางวีดีโอผ่านดาวเทียม
ประชุมทางอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
ประชุมผ่านจอภาพ
ประชุมผ่านทางโทรศัพท์และเครื่องอุปกรณ์การสื่อสาร
ประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต
ประชุมระยะไกลที่มีทั้งภาพและเสียง
ประมวลข่าวสารเกี่ยวกับโทรคมนาคม
ประมวลภาพข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงข้อมูลที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคม
ปรึกษาด้านข้อมูลเทคโนโลยีของการสื่อสาร และการกระจายข่าวสาร
เป็นตัวแทนทางการสื่อสาร
เป็นตัวแทนในด้านข่าว
แปลงความถี่ของสัญญาณคลื่นไมโครเวฟที่ถ่ายทอดจากดาวเทียม
ฝากข้อความทางวิทยุหรือโทรศัพท์
แพร่ภาพกระจายเสียงทางเคเบิลทีวี
แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม
แพร่ภาพกระจายเสียงผ่านโปรแกรมอินเตอร์เนต
แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์
แพร่ภาพกระจายเสียงรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล
แม่ข่ายในการติดต่อสื่อสาร
แม่ข่ายอิเล็กทรอนิคที่ให้เชื่อมต่อทางโทรคมนาคม
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรทัศน์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบโทรสาร
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบวิทยุติดตามตัว
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบสายเคเบิล
รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยระบบแสงเลเซอร์
รวบรวมข่าวสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
รวบรวมข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์
รวบรวมและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวบรวมและจัดหาข่าว
รวบรวมและส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมและส่งข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับจัดระบบโทรคมนาคมเครือข่าย
รับจัดและดำเนินการระบบโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสาร
รับฝากข้อความเสียงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับฝากและส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
รับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ผ่านเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
รับและกระจายเสียงสัญญาณความถี่วิทยุทางดาวเทียม
รับและแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อความ ภาพและข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับและส่งเชิงโต้ตอบและแบบทางเดียวของเสียงภาพและสัญญาณระบบดิจิตอล
รับส่งข้อความในระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
รับส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
รับส่งข่าวและเอกสารระหว่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข่าวสารและภาพโดยคอมพิวเตอร์
รับส่งเทเลกซ์
รับส่งโทรเลข
รับส่งโทรสาร
รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
รับส่งแฟกซ์
รับส่งอีเมล
รับส่งเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครสมาชิกสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลีสซิ่งอุปกรณ์โทรคมนาคม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
แลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสนทนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
ส่งข้อความด่วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อความโดยระบบวีดีโอเท็กซ์
ส่งข้อความโต้ตอบทางเทเลเท็กซ์
ส่งข้อความทางคอมพิวเตอร์
ส่งข้อความทางเครื่องโทรพิมพ์
ส่งข้อความทางโทรศัพท์
ส่งข้อความทางโทรสาร
ส่งข้อความผ่านดาวเทียม
ส่งข้อความและไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อความและภาพทางคอมพิวเตอร์
ส่งข้อความและภาพทางโทรศัพท์มือถือ
ส่งข้อความสั้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุติดตามตัว
ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อมูลข่าวสารและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ส่งข้อมูลดาต้าเบสผ่านระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
ส่งข้อมูลโดยการสื่อสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ส่งข้อมูลไปยังจุดรับที่ห่างไกลโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมแบบออปติคอล
ส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร
ส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต
ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ประมวลภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่งข้อมูลอัตราบิตสูงสำหรับผู้ประกอบการเครือข่ายโทรคมนาคม
ส่งข่าวสารและภาพทางคอมพิวเตอร์
ส่งภาพกราฟฟิกทางโทรศัพท์มือถือ
ส่งภาพโดยใช้เครื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
ส่งภาพถ่ายและเอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์
สถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก
สถานีวิทยุ
สถานีวีแซต
สถานีสื่อสารภาคพื้นดินขนาดเล็ก
สำนักข่าว
สื่อสารโดยระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ
ให้การเชื่อมต่อโทรคมนาคมกับฐานข้อมูล
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสารคลื่นวิทยุ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารข้อมูลโดยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยผ่านเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางดาวเทียม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางพื้นดิน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางไฟฟ้า
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้ข้อมูลสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ ทางเสียงและทางภาพ
ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
ให้ข่าวสารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงกระดานแถลงข่าวอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงข้อมูลวิดีโอโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารทางเอ็กซ์ทราเน็ต
ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อการสื่อสาร
ให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้เข้าถึงจุดเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบ
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยจำกัดระยะเวลา
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลแบบออนไลน์
ให้เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้เข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าถึงสารบบสารสนเทศที่หาได้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต
ให้เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคน
ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าเครื่องและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางไกล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ให้แก่สมาชิก
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงทางสายเคเบิล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงรายการสดทางโทรทัศน์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมข่าวสาร
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกระจายเสียงรายการวิทยุโดยทางคลื่นไมโครเวฟ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการส่งข้อมูล
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารโดยอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแพร่ภาพ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
ให้คำปรึกษาด้านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้คำปรึกษาด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาและจัดการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเครือข่ายการสื่อสาร
ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางดาวเทียม
ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์วิทยุ
ให้คำปรึกษาสำหรับการส่งผ่านข้อมูลทางเส้นใยนำแสง
ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์
ให้คำปรึกษาสำหรับการสื่อสารทางวิทยุ
ให้เช่าเครื่องถอดรหัสสื่อสาร
ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์
ให้เช่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ให้เช่าเครื่องโทรสาร
ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อความข่าวสาร
ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม
ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและโทรคมนาคม
ให้เช่าเครื่องรับส่งข้อความ
ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์
ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์สื่อสาร
ให้เช่าเครื่องส่งข้อมูลข่าวสาร
ให้เช่าเครื่องส่งโทรเลข
ให้เช่าช่วงเวลาในการถึงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ให้เช่าช่องเคเบิลทีวี
ให้เช่าช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ให้เช่าดาวเทียม
ให้เช่าตู้โทรศัพท์
ให้เช่าตู้ไปรษณีย์
ให้เช่าตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้เช่าเวลาการใช้ข้อมูลออนไลน์ที่นำมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้เช่าเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ให้เช่าเวลาการใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้เช่าสายโทรคมนาคม
ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ให้ใช้บริการช่องรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร
ให้บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับการส่งข้อความและความคิดเห็น
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับส่งข้อความ ความเห็น และสื่อบันเทิงระหว่างผู้ใช้
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์สำหรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเครือข่ายการสื่อสารโดยคอมพิวเตอร์
ให้ผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ให้ผู้ใช้หลายรายเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ให้ยืมอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

เครื่องหมายการค้าจำพวก38

Translate »