เครื่องหมายการค้าจำพวก45

เครื่องหมายการค้าจำพวก45

เก็บรักษากุญแจเพื่อความปลอดภัย
แก้ไขข้อโต้แย้งทางกฏหมาย
ขอรับใบอนุญาต(ระบุ)
ขอวีซ่า
เขียนจดหมายสมัครงาน
ควบคุมการเข้าถึงอาคารและระบบความปลอดภัย
ควบคุมระบบการเตือนภัย
ควบคุมระบบความปลอดภัย
คุ้มครองความปลอดภัยของทรัพย์สิน
คุ้มภัยชั่วคราวซึ่งทรัพย์สินส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น
งานคุ้มกันส่วนตัว
งานนักสืบ
งานเฝ้าประตู
งานแม่บ้าน
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนสิทธิบัตร
จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
จัดการความสัมพันธ์กับรัฐบาล
จัดการด้านสวัสดิภาพพนักงาน
จัดการดูแลรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
จัดการแต่งงาน
จัดการรับรองเอกสารทางด้านกฎหมาย
จัดการสิทธิตามสัญญาอนุญาตเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
จัดการหาพี่เลี้ยงตามบ้าน
จัดงานฌาปนกิจ
จัดทำนิติกรรมสัญญา
จัดทำสัญญาจัดส่งก๊าซ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม
จัดทำสัญญาในการผลิตกระดาษ
จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
จัดพิธีกรรมทางศาสนา
จัดรายการเกี่ยวกับการบริจาคของขวัญเพื่อการกุศล
จัดหาคนดูแลบ้าน
จัดหาเครื่องแต่งกาย
จัดหาพนักงานเฝ้าประตูโรงแรม
จัดหาพนักงานเพื่อป้องกันการลักขโมย
จัดให้มีข่าวสารเกี่ยวกับกฏหมายที่ทันสมัยผ่านทางเว็บไซต์
เจรจาต่อรองและการจัดทำร่างสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจตราเฝ้ายามในเวลากลางคืน
ตรวจสอบโรงงานเพื่อรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบสัญญาณกันขโมย
ตรวจสอบสัญญาณเตือนไฟไหม้
ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย
ตัวแทนการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวแทนไกล่เกลี่ยสำหรับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์
ตัวแทนเครื่องหมายการค้า
ตัวแทนจัดพิธีสมรส
ตัวแทนจัดหายามในเวลากลางคืน
ตัวแทนนักสืบ
ตัวแทนในการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
ตัวแทนอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
บรรเทาสาธารณภัย
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
บริการจัดหาคู่
บริการจัดหาคู่ทางเว็บไซต์
บริการใช้เช่าหุ่นโชว์เสื้อผ้า
บริการด้านสาธารณกุศล
บริการตรวจสอบสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางสัญญาเพื่อคนอื่น
บริการทำสัญญา(ระบุ)
บริการผู้ปกครอง
บริการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
บริการรักษาความปลอดภัยในอาคาร
บริการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางกายภาพ
บริการออกเดท
เผาซากสัตว์เลี้ยง
พยากรณ์ดวงชะตา
ฟ้องร้องดำเนินคดี
ยามรักษาความปลอดภัย
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รักษาความปลอดภัยแก่บุคคล ทรัพย์สิน
รักษาความปลอดภัยภายในอาคารโดยใช้คีย์การ์ด
รับไขหรือเปิดกุญแจ
รับดูแลและเลี้ยงเด็กตามบ้าน
รับดูแลสัตว์เลี้ยงตามบ้าน
วิจัยเกี่ยวกับการลำดับญาติ
วิจัยทางกฎหมาย
วิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
วิจัยและตรวจสอบภูมิหลัง
สำนักงานกฎหมาย
สืบค้นสิทธิบัตร
สืบหาของหาย
ให้การปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมาย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลผ่านเครือข่ายสายโทรศัพท์
ให้ข้อมูลทางศาสนาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดี
ให้ความเห็นทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภัย
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย (ระบุ)
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำเฟรนไชส์
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแฟชั่น
ให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมาย
ให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัว
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับข้อพิพาทและการเจรจาต่อรอง
ให้เช่าเครื่องประดับ
ให้เช่าชุดวิวาห์
ให้เช่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ให้บริการระบบควบคุมสัญญาณรถไฟ
อนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ออกใบอนุญาตทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ออกใบอนุญาตทำฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ออกใบอนุญาตในการใช้สิทธิ์ด้านสิทธิบัตร
ออกใบอนุญาตสำหรับเทคโนโลยีการผลิต
ออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม

เครื่องหมายการค้าจำพวก45

Translate »