เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

1. ในการขอรับสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด

1.1 คําขอรับสิทธิบัตรต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐยื่นไปพร้อมกับคําขอและในกรณี ที่จําเป็นเพื่อให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีขึ้นให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรจัดใหม่รูปเขียนประกอบคำขอรับสิทธิบัตรยื่นไป พร้อมกับคําขอด้วย 1.2 ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม์รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึง หนังสือรับรองการฝากเก็บจุลชีพและ/หรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่ง ออกให้โดยสถาบันรับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพยสินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อเป็นคราวๆ ไป

2. การมอบอํานาจ

2.1 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอํานาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทํา การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นได้กระทําในต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคํารับรองลายมือชื่อโดย เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำ อยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอํานาจมีถิ่นที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือ คํารับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นได้กระทําในประเทศไทยต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือ รับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอำนาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย

2.2 หนังสือมอบอํานาจจะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อตัวแทน 1 คนต่อ 1 คําขอ

เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT)

Translate »