เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

1. ในการขอรับอนุสิทธิบัตรให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด คําขอรับสิทธิบัตรต้องมีรายละเอียดการประดิษฐ์ข้อถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐยื่นไปพร้อมกับคําขอและในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์ได้ดีขึ้นอาจจะมีรูปเขียนประกอบคําขอรับสิทธิบัตรยื่นไปพร้อมกับคําขอด้วย ในกรณีที่การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ทเกี่ยวข้องกับจุลชีพใหม่รายละเอียดการประดิษฐ์ให้หมายถึงหนังสือ รับรองการฝากเก็บจุลชีพและหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของจุลชีพนั้นซึ่งออกให้โดย สถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

2. การมอบอํานาจ

2.1 กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้มอบอํานาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทํา การแทนในราชอาณาจักรโดยยื่นหนังสือมอบอํานาจต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นได้กระทําในต่างประเทศหนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคํารับรองลายมือชื่อโดย เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง ประจําอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอํานาจมีถิ่นที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือคํารับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ

(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นได้กระทําในประเทศไทยต้องส่งภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือ รับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะมอบอำนาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริงด้วย

2.2 หนังสือมอบอํานาจจะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อตัวแทน 1 คนต่อ 1 คําขอ

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

เงื่อนไขในการยื่นคําขอการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ(PCT)

 

Translate »