เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ

1. คําขอและเอกสารต่างๆที่ยื่นพร้อมคําขอที่ถูกต้อง

1. มีข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในแบบพิมพ์

2. พิมพ์รายละเอียดในแบบฟอร์มข้อถือสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคําขอขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้นอกราชอาณาจักรนั้นจะต้องยื่น คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับตั้งแต่ที่ได้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นอกราชอาณาจักรเป็นคร้งแรกผู้ขอรับสิทธิบัตรจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคําขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้

3.ลงลายมือชื่อผู้ขอหรือลายมือชื่อตัวแทน(กรณีมอบอํานาจ) ซึ้งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทน

เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขในการยื่นคําขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

Translate »