เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็ได้ มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับการตรวจ สอบเอกสารทางการศึกษา เช่น วุฒิการ ศึกษาหรือบันทึกทางการศึกษา (TranScript) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้แก่ทุกหน่วยงาน เข้าถึงได้และมีแนวทางในการนําฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big data) และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาใช้ร่วมด้วย (Brandinside, 2018) หรือการให้บริการแพลตฟอร์มสําหรับ การนําบล็อกเชนมาใช้ในองค์กรอย่างปลา ทูเรียม (Platooreum) ซึ่งให้บริการด้าน บล็อกเชนในรูปแบบของบล็อกเชนส่วน บุคคล (Private Blockchain) หรือแนวคิด การนําบล็อกเชนเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อ ขายพลังงานไฟฟ้า
แม้แนวโน้มสิทธิบัตรยังไม่ปรากฏ เด่นชัดในประเทศไทย แต่จากการเติบโต ของเทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งในและต่าง ประเทศนั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทาง เทคโนโลยีต่อองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสสูงที่จํานวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจะมีแนวโน้มที่ เติบโตขึ้นอย่างมากในระยะเวลาอันสั้นซึ่ง อาจจะเกิดจากทั้งภาคธุรกิจในประเทศหรือ การเข้ามายื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรจากต่าง ประเทศ

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ

Translate »