เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังเช่น การรวมตัวกัน ของธนาคาร 14 แห่ง ซึ่งร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ บริการหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชนเพื่อรับรองเอกสารหนังสือค้ําประกัน และด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนทําให้เป็นระบบรับรองเอกสารหนังสือค้ําประกันที่มี ประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยโครงการดังกล่าวเป็น เพียงส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้รูปแบบการบริการของธนาคารนั้นเข้าสู่การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 100% (Techsauce, 2018) ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นส่งผลต่อธุรกิจธนาคารเป็นอย่าง มาก นอกจากที่กล่าวไปนั้น แต่ละธนาคารยังมีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในอีกหลายด้าน ดังเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้เพื่อทําการทดลองโอนเงินข้าม ประเทศระหว่างไทยและประเทศญี่ปุ่น ธนาคารกสิกรไทยที่ร่วมมือกับไอบีเอ็ม (IBM) ซึ่งมีระบบ การให้บริการในการจัดเก็บและส่งต่อเอกสารหนังสือค้ําประกัน หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็เริ่ม มีการจัดเก็บเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ผ่านระบบบล็อกเชนและยังมีระบบบริการการส่งคําขอสิน เชื่อผ่านระบบบล็อกเชน เป็นต้น โดยในส่วนของภาครัฐเองก็มีการนําระบบบล็อกเชนมาทดสอบ
ดังเช่น การสร้างระบบ eVote ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนําบล็อก เชนมาใช้ในระบบการเลือกตั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ สร้างความสะดวกและปลอดภัย มีความโปร่งใสสูง โดยมีสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็น ผู้พัฒนาระบบดังกล่าว (Bizunbox, 2018)
นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาผนวกกับรูปแบบของการสร้างสกุลเงิน ดิจิทัล โดยสร้าง Token หรือ Coin และนํามาใช้ในการระดมทุน หรือที่รู้จักกันว่า ICO (Initial Coin Offering) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการระดมทุน โดยเอกชนไทยก็มีการทํา ICO เช่น กัน อย่างเช่น SIX NETWORK ที่ระดมทุนผ่านรูปแบบ ICO เพื่อการสร้างแพลตฟอร์มสําหรับ นักสร้างสรรค์ซึ่งรวมทั้งบริการด้านการเงิน กระเป๋าสตางค์แบบดิจิทัล และการค้าขายผลงาน สร้างสรรค์แบบไม่รวมศูนย์กลาง (Siam Blockchain, 2018) หรือแม้กระทั่งบริษัทขนาดใหญ่ ดัง เช่น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (PPS) ก็มีการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เวโลพาร์ค จํากัด ซึ่งร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มสําหรับการ ลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้รูปแบบการระดมทุนแบบ ICO เช่นกัน (Fintech (Thailand), 2018) นอกจากนี้แล้วกระแสของบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลยังทําให้ เกิดตลาดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ร่วมด้วย จึงทําให้เกิดธุรกิจใหม่ดังเช่น เว็บไซต์ Bitkub.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สําหรับการช่วยให้ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการถ่าย โอน ซื้อขาย เหรียญต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

Translate »