แจกหนังสือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในจีน

1.หนังสือ คัมภีร์พิชิต IP แดนมังกร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการขอรับความคุ้มครอง

และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนสำหรับผู้ประกอบการไทยผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจในประเทศจีน สามารถใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เล่มนี้ในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีการหรือขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศจีน ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง แนวทางการรับมือในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญาถูกละเมิด และกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบในฐานะที่ประเทศจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ และจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถคงศักยภาพในการแข่งขันและสามารถ
ปกป้องมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลผลิตทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วย
นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ยังได้รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ
จีนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทย ตลอดจนแหล่งเข้าถึงข้อมูลสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาในประเทศจีนต่อไปในอนาคต

Translate »