แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตร (patent landscape) คือ แบบจําลองแผนภาพ (graphical model) ที่ สร้างจากข้อมูลสิทธิบัตรที่ครอบคลุมเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการศึกษา เพื่อแสดงให้ เห็นสถานการณ์ขณะนั้นของเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมในระดับประเทศ ทวีป หรือระดับโลก ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี (technology trend analysis) การศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งหรือบริษัท ที่สนใจ (competitor analysis) การศึกษาช่องว่างทางธุรกิจ (whitespace analysis) การ ศึกษาหาความร่วมมือทางการวิจัย (research Collaboration analysis) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP licensing opportunity analysis) การศึกษาการลงทุนในทรัพย์สิน ทางปัญญา (IP acquisition/ investment analysis) การทําวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ละเมิด (design-around analysis) เป็นต้น

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

Translate »