โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

การศึกษาโปรไฟล์นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้มีการศึกษาภาพรวมเทคโนโลยีที่ มีการยื่นจดสิทธิบัตร และจําแนกออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีดังนี้

1)การจําแนกกลุ่มตามองค์ประกอบของบล็อกเชน

ก.Consensus Algorithm/Mechanism ประกอบด้วยสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ consensus algorithms ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบบล็อกเชน เช่น “Proof of Work”, “Proof of Stake”, “Byzantine Fault Tolerance” เป็นต้น

ข.Cross-Chain/Atomic Swap ประกอบด้วยสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงการเก็บ ข้อมูลแบบบล็อกเชนมากกว่าหนึ่งเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ branched chain, side chain, multi-chain, หรือ Atomic Swap เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล ระหว่างสกุลเงินที่แตกต่างกัน โดยไม่ใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

ค.Identity/Access Management ประกอบด้วยสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การยืนยันตัวตน ผู้ใช้ (user identification, authentication) และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (access permission Control) ในระบบการเก็บข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน

ง.Privacy/Security ประกอบด้วยสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ การเก็บข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความลับด้วย private key หรือ digital signature เป็นต้น เทคนิคการเข้ารหัส (encryption techniques) และ การเก็บรักษาข้อมูลความลับในรูปแบบอื่น

จ.Smart Contract ประกอบด้วยสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การทําสัญญาที่ถูกเก็บข้อมูลบน เครือข่ายบล็อกเชน เช่น การทํา smart contract และระบบเอสโครว์อัตโนมัติ (automated escrow)

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี

Cr กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Translate »