ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?

1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง คิดเองทำเอง

2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง

3.ผู้รวบรวมงานของผู้อื่นโดยได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง

4.ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างที่ไม่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

5.นายจ้างที่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

6.ผู้ว่าจ้างที่จ้างคนอื่นสร้างสรร์คผลงานจ้างทำของ

7.หน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งหรือจ้างให้ข้าราชการหรือลูกจ้างสร้างสรร์คงาน

8.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ จากผู้สร้างสรร์คหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

9.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์จากพินัยกรรมหรือมรดก

Translate »